Yahûdîler:

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81

Ehl-i kitabdan birisi olan kavim, topluluk
Yâkûb aleyhisselâmın on iki oğlundan gelenler
Bunlara daha önce Benî İsrâil yâni İsrâiloğulları denildi
Yâkûb aleyhisselâm, İbrâhim aleyhisselâmın oğlu olan İshâk aleyhisselâmın oğlu idi
Asıl adı İsrâil idi Bunun soyundan olanlara Benî İsrâil denildi
Yâkûb aleyhisselâm zamânında Ken'an diyârına (bugünkü Sayda, Sur, Beyrut ve Sûriye'nin bir kısmında) yerleşen İsrâiloğulları
Yûsuf aleyhisselâm zamânında Mısır'a yerleştiler Yûsuf aleyhisselâmdan sonra o zamanki putperest Mısır halkından zulüm gördüler
Mûsâ aleyhisselâm ile Ken'an diyârına gitmek üzere Mısır'dan ayrıldılar Mûsâ aleyhisselâma Tevrât verilince, bir müddet ona uydular
Mûsâ aleyhisselâmdan sonra bozulup yetmiş bir fırkaya ayrıldılar
Yûşâ aleyhisselâm zamânında Ken'an diyârına gelebildiler.
Dâvûd ve Süleymân aleyhimesselâm zamânında en parlak devirlerini yaşadılar
Sonra, doğru yoldan ayrıldılar Gazâb-ı ilâhîye uğradılar Âsurlular ve Bâbilliler tarafından katledildiler
Kudüs harâbe oldu Bu karışıklıkta hakîki Tevrât yakılıp, yok oldu Tevrât unutuldu
Muhtelif kimseler hâtıralarında kalanları yazdılar Mîlâddan yaklaş ık 400 sene önce Azra isminde bir haham, Ahd-i atîk denilen Tevrât'ı yazdı
Yahûdîler, Tevrât'ı unutup doğru yoldan ayrılınca, kendilerine nasîhat için gönderilen peygamberlere inanmadılar
Çoğunu şehîd ettiler Daha sonra Kudüs, Romalıların eline geçince, çok yahûdî öldürdüler
Kaçan yahûdîler, gittikleri yerde hıristiyanlardan çok zulüm gördüler İslâmiyet gelince, rahata ve huzûra kavuştular
Son peygamber geleceğini bildikleri hâlde Peygamber efendimize hasedlerinden inanmadılar
Yahûdîler, yahûdî olmayanları putperest (puta tapan) sayarlar
Onlara göre kanlı kansız kurban kesilir
Her hayvan hattâ güvercinden kurban olur
Domuz haramdır Cumartesi mukaddes gündür.
Bugün iş görülmez ve ateş yakılmaz (Nişâncızâde, Kisâî, Sa'lebî)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt