Risalelerden 500 vecize .... (201-300)

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
201- Hiç kimse, hiçbir işini besmelesiz bırakmasın. İşarat-ül İ'caz - 15
202- Bu dünya ebedî kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Mesnevi - 43
203- Cennet dahi ucuz değildir, mühim fiat ister. Mektubat - 397
204- Kur'an'ın zincirini muhkem tut. Onun sözüne kulak ver. Başkaları seni aldatmasın. Nurun ilk kapısı - 143
205- İşlediğimiz herbir günah, kafamıza giren herbir şübhe, kalb ve ruhumuza yaralar açar. Lem'alar - 8
206- (Allah), arının kanat sahifesini, hüceyrat ve zerrat ile yazdığı gibi, sema sahifesini de yıldızlar ve güneşler ile yazar, tezyin eder. B. Mesnevi - 271
207- (Şu dünya); Bir lezzet verse, bin elem takar, çektirir. Lem - 129
208- Herbir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. S: 6
209- Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal çıkacak; ya lüzumsuz yerlere verecektir, ya bir musibet gelip alacaktır. Mektubat - 273
210- Zaman ihtiyarlandıkça, Kur'an gençleşiyor. Mektubat - 475
211- Ey nefis! Başta Habibullah, bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. Sözler - 169
212- Evet Kur'anın düsturları, kanunları, ezelden geldiğinden ebede gidecektir. S - 408
213- Şu temelsiz ömür dahi, bir rüzgâr gibi uçar gider... Sözler - 212
214- Cehennem lüzumsuz değil; çok işler var ki, bütün kuvvetiyle "Yaşasın Cehennem!" der. Mektubat - 397
215- Nasihatı dinleyen, ancak cehlini bilenlerdir. Os. İşarat-ül İ'caz
216- Hâlıkımız bizden ne suretle razı olacak ve bugün ne gibi bir sa'y ile sahife-i hayatımı kapatacağım. Barla l.. - 114
217- Kabirden başka mekânın var mı? Mesnevi - 96
218- Evet vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lâzımdır. Mesnevi - 129
219- Allahı tanımayanın dünya dolusu belâ başında vardır. Lem: 210
220- Evet, iğnenin yaptığı işi balta yapamaz. B. Mesnevi - 638
221- Mâdem, Cenab-ı Hak var, her şey var. Mektubat - 289
222- Ehl-i iman ile bütün kâinat alâkadardır, ondan memnundur. Lem'alar - 86
223- Biliniz kardeşlerim, ben kendimi âhirete göç etmek üzere görüyorum. B. Mes - 382
224- Sakın deme ki: "Ben bir şeyin hepsini bilip anlamazsam, o şeyin hepsini de istemem. B. Mesnevi - 387
225- Acaba sen bir bostanın içine girdiğin zaman, o bostanın bütün meyvelerini yiyemezsen hepsini terkedecek misin? B. Mesnevi 387
226- Eğer bir insaf edip düşünebilseydin, pire ve sivrisinek gibi küçücük hayvanata bu kadar kızıp öfkelenmezdin. B. Mesnevi - 395
227- Senin yemen için sana kavun ve elmayı hazırlayan zât, elbette senden daha çok senin yediğini alîmdir. B. Mesnevi - 398
228- Dallar ve damarlar, ancak Rahmetin birer çeşmesi ve ni'metin birer borusudurlar. B. Mesnevi - 398
229- Gururu bırak, aczini anla, mâlikini tanı, vazifeni bil, dünyaya ne için geldiğini öğren. Lem'alar - 208
230- Kur'an hem zikirdir, hem fikirdir, hem hikmettir, hem ilimdir, hem hakikattir, hem şeriattır. Mesnevi - 128
231- İlahî! Ben seviyor ve temenni ediyorum ki, benim binlerce lisanım olsaydı da, tâ kıyamete kadar benim bedelime istiğfar etseydiler. B. Mesnevi - 405
232- "Allah'tan başka bütün çağırdığınız ve ibadet ettiğiniz şeyler toplansalar, bir sineği halkedemezler." Lem'alar - 241
233- Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez.Öyle ise nefsimden başlarım. S - 269
234- Geçmiş günlerin zahmeti, bugün rahmete kalbolmuş; elemi gitmiş, lezzeti kalmış. Sözler - 270
235- Bil ki: Her yeni gün, sana hem herkese, bir yeni âlemin kapısıdır. Sözler - 273
236- Kudret-i ezeliyeye nisbetle, ölümden sonra haşrin gelmesi, güzden sonra baharın gelmesi gibidir. Mesnevi - 45
237- Herşey Allah'ın malıdır ve ondan gelmiştir ve ona dönecektir. B. Mesnevi - 373
238- Bütün her şey, Allah'tandır ve Allah'ındır. B. Mesnevi - 373
239- Kur'anın bir kısmı, bir kısmını tefsir eder. İşarat-ül İ'caz - 26
240- Kur'an güneşi dahi her tarafı ziyasıyla aydınlatmıştır. B. Mesnevi - 350
241- Eyvah! Aldandık. Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi' ettik. Sözler - 212
242- Yakında gelecek şeylerin gelmiş gibi görülmesi bir derece hakikattır. Lem'alar - 274
243- Acz ve fakrımı vesile yaparak Rabbime iltica ettim. Mes. - 50
244- Tesbih ederiz o zâtı ki, su ve havayı hem mikroba, hem de file beraber olarak rızık edip lokma yapar. B. Mesnevi - 374
245- "Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız! ... Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir." Sözler - 52
246- Bir şeyin ehemmiyeti ise, o şeyin kıymeti miktarıncadır. B. Mesnevi - 431
247- Hepsi anlaşılmazsa, hepsini bırakmak kâr-ı akıl değildir. B. Mesnevi - 356
248- "Kim ki, Allah'a tevekkül ederse; Allah onun vekilidir." B. Mesnevi - 192
249- Sen boş ve ehemmiyetsiz bir şey olup istediğin yerde otlamak üzere ipin boğazına sarılmış değilsin. B. Mesnevi - 520
250- Elemler ise sevab cihetiyle manevî lezzet yetiştiriyor. S: 636
251- İmana gel ki, elemden emin olasın. Mesnevi - 112
252- Kabir ise, zulümatlı bir kuyu ağzı değil; nuraniyetli âlemlerin kapısıdır. Sözler - 204
253- Beni dünyaya çağırma, Ona geldim fena gördüm. Sözler - 219
254- Bir gözün yoksa, iki gözü de olmayan a'malara bak! Allah'a şükret. Lem'alar - 215
255- (Allah'ın) emir ve iradesi olmazsa hiçbir şey hattâ hiçbir zerre hareket edemez. Şualar - 606
256- Umuma el atmak, umumu terk etmek demektir. Muhakemat - 28
257- Ey insan! İnsan isen, şu güzel işlere, tabiatı, tesadüfü ... karıştırma! Söz- 357
258- Mâdem Allah var, sana bakar, sana herşey var. Lem'alar - 219
259- Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ... S - 146
260- "Allah'a imanınız varsa, elbette Allah'ı seveceksiniz." Lem - 57
261- Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.Mek- 473
262- (Toprak), hadsiz bir rahmetin perdesidir ve içine giren hiçbir şey başı boş kalmıyor. Emirdağ 1 - 237
263- "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: "Ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade faziletli ve kıymetli Sözleri, "Lâ ilahe illAllah" kelâmıdır." Şualar - 9
264- Kendini beğenen, belayı bulur zahmete düşer; kendini beğenmeyen, safayı bulur, rahmete gider. Mektubat - 282
265- Dünya; ... gelen geçenlerin alış-verişi için yol üstünde kurulmuş bir pazardır. Lem'alar - 233
266- İnsan, ebed için yaratılmıştır. İşarat-ül İ'caz - 146
267- Ölümü düşünen ... âhiretine ciddî çalışır. Mektubat - 282
268- "En hayırlı genç odur ki; ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır." Mektubat - 282
269- Dünya; ... her gün dolar boşalır bir misafirhanedir. Lem. - 233
270- Riya ... Hayrı, şer eder. Nurun İlk Kapısı - 46
271- Hayr, o vakit hayr olur ki; Allah için ola. Nurun İlk Kapısı - 45
272- İnkâr etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır. Emirdağ 1 - 203
273- Yahu bu sineğe bak! Gayet küçücük zarif elleriyle kanatlarını, gözlerini siler süpürür. Mesnevi - 80
274- Büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak, o imandan hissesi olmadığına delildir. Emirdağ 1 - 203
275- "De ki: Cenab-ı Hak bana kâfidir. Madem o var, herşey var." Lem'alar - 52
276- Ben ihtiyar oluyorum, bundan sonra kaç sene yaşayacağımı bilmiyorum. Öyle ise bana en mühim iş, hayat-ı ebediyeye çalışmak lâzım geliyor. Mek - 62
277- Dünyevî dostlar ve rütbeler, kabir kapısına kadardır. Mek. - 71
278- Madem dünya bir misafirhanedir; vefat eden çocuk nereye gitmişse, siz de biz de oraya gideceğiz. Mektubat - 79
279- Senin küçük bahçeni halk ettiği gibi, Cennet'i dahi senin için halk edebilir ve halk etmiş. Mektubat - 227
280- Dünyadaki her lezzetli şeyin en a'lâsı Cennet'te bulunur. Sözler - 648
281- Cehennem ağzını açmış bekliyor. Cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış gözlüyor. Sözler - 525
282- "Her sabah bir melaike çağırıyor: "Ölmek için tevellüd edip dünyaya gelirsiniz, harab olmak için binalar yapıyorsunuz." Diyor. Lem'alar - 248
283- Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız! Bize gösterdiğin nümunelerin ve gölgelerin asıllarını, menba'larını göster. Sözler - 52
284- Dünyevî bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur gibi hayatın lezzetini kaçırır. Sözler - 150
285- "İman eden ve iyi işler işleyen mü'minlere beşaret ver ki, altında nehirler akan Cennetler onlarındır." İşarat-ül İ'caz - 139
286- Eyvah! Hem gençlik gitti, hem ömür gitti, hem müflis olarak kabre gidiyorum; keşki aklımı başıma alsaydım. Mektubat - 422
287- Dünyamızı, dinimiz uğrunda ve âhiretimize her vakit feda etmeye hazırız. M: - 431
288- (İnsanın) muhakemesi için dünya kapısı kapanıp, âhiret kapısı açılır. S- 614
289- İnsanlar öldükten sonra, ruhları başka makamlara gider. S: 614
290- İbadette gençlik kuvvetini sarfetmenin neticesi: Dâr-ı saadette ebedî bir gençliktir. Sözler - 648
291- Evet bir kavun çekirdeğini halk eden zât, bilbedahe kavunu halk edendir; ondan başkası olamaz. Şualar - 26
292- Evet dünya, öldükten sonra âhiret olarak diriltilecektir. S: 533
293- Ebedî ömrün önündedir. O ömr-ü bâkide göreceğin rahat ve lezzet, ancak bu fâni ömürde sa'y ve çalışmalarına bağlıdır. Mesnevi - 130
294- "Bu latif kıymetdar göz ve kulağı verecek ancak Rabbinizdir." Sözler - 416
295- İman, bir manevî tuba-i Cennet çekirdeğini taşıyor. Sözler - 17
296- Küre-i Arz bir mahluktur, Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor. Mektubat - 353
297- Senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emanettir. Mesnevi - 66
298- Tesadüf yok, hâdisat başıboş gelmiyor, intizamsız değillerdir. Mektubat - 349
299- Size beğendirmek için değil, belki Hakk'a hizmet için yazdım, vesselâm. A.Bediiye, Münazarat - 404
300- Kadere teslim ol ki, selâmette kalasın. Mesnevi - 112
 
Üst Alt