Kadir gecesi neler yapılır?

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,199
kadir gecesinde yapılacak ibadetler nelerdir, kadir gecesinde dua, kadir gecesinde yapılması gerekenler, kadir gecesinde yapılacaklar, kadir gecesinde okunacak dualar

Kadir gecesini ihyası
Tabii Kadir gecesini ihyâ etmenin, yakalamanın en akıllıca şekli, i'tikâfa girmek, ramazanın son on gününü camide geçirmek, geceleri uyumamak, ibadet etmek, ibadet sevabını kazanıp, ibadetle meşgul olup kadir gecesine böylece rastlamış olmak... Hangi gün olduğunu bilmese bile, en akıllıca olan davranış budur. Peygamber Efendimiz bütün ömrünce, yâni peygamber olduktan sonra her Ramazan on gün i'tikâf etmiş. En son yılda yirmi gün i'tikâf etmiş. Yâni başka günlerde yaptığının iki misli olmuş oluyor.

Biz de bu geceyi ihyâ etmeye gayret edelim. Gecenin ihyâ edilmesi için tecrübelerime dayanarak bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum:

1. Geceleyin uykusuz geçirileceği için, çok ibadet edileceği için, gündüz bir miktar uyunursa geceye takviye olur. Onun için Kadir gecesi olmadan önceki gündüzde, şöyle kendimizi ibadete daha iyi hazırlamak için uyumanızı tavsiye ederim; bu bir...

2. Kadir gecesinde, "Radyo, televizyon seyredeceğim, evde takip edeceğim." filân diye düşünmeyin, mutlaka bir camide olun! Çünkü camide olmak ile evde olmak arasında çok büyük farklar var... Camide kılınan namaz, evde kılınan namazdan yirmiyedi kat daha sevaplı, eğer mescid ise... Cuma namazı kılınan büyük cami ise, elli kat sevaplı... Bir de camiye giderken, gelirken attığı her adımdan insanın bir günahı affoluyor, bir hasene kazanıyor, bir derece de terfi ediyor, rütbesi yükseliyor.

Onun için kadir gecesinde dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi yatsı namazında mutlaka camide olacaksınız. Sabah namazında da mutlaka camide olacaksınız. Çünkü: "Sabah ve yatsı namazlarını camide kılarak, cemaatle edâ ederek geceyi geçiren kimse, bütün geceyi ihyâ etmiş olur." diye hadis-i şerif var. Onu kaçırmamak lâzım!

Yâni şöyle olabiliyor bazen: Kadir gecesini ihyâ edeceğim diye uykusuz kaldığı için sahur olur olmaz yemeğini yiyor. Ondan sonra da evinde namazı kılıp yatıyor. Bu yanlış... Sabah namazını camide kılmaya dikkat edin, Kadir gecesinde ve her zaman... Ama Kadir gecesinde özellikle bunu kaçırmamaya dikkat edin! Yatsı namazı ve sabah namazı camide olacak. Ondan sonraki zamanınızın bir kısmı camide olabilir, bir kısmı evinizde, kendi özel mekânınızda ibadet etmek tarzında olabilir.

Kadir gecesinin zamanı nedir?..

(Hiye hattâ matlail-fecr) "Tan yeri atıncaya kadardır, yâni imsak zamanına kadardır, orucun başladığı zamana kadardır." Güneş doğuncaya kadar değil, tan yeri atıncaya kadar.

Oruca ne zaman başlıyorsunuz? Sofradan kalkıp. "Niyet ettim oruca" dediğiniz zaman... İşte o zamana kadardır. Meleklerin gelmesi, Kadir gecesinin mükâfatı vs. işte o zamana kadarki gecedir. Onun için o geceyi ibadetle, zikirle, "Lâ ilâhe illallah" diyerek, salât ü selâm getirerek, "Estağfirullah" diyerek, tevbe ederek, namazlar kılarak, tesbih namazı kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak güzel geçirmeye, ihyâ etmeye gayret edin!.. Çoluk çocuğunuzu da ona göre hazırlayın!

Kadir gecesini ihyâ ederse bir insan, ne olur?.. Bu hususta da Ahmed ibn-i Hanbel, İmam Buhârî, Ebû Dâvud, Tirmizî, Neseî ve Müslim; yâni Sıhhah-ı sittenin beş tanesi ve Ahmed ibn-i Hanbel'in rivâyet ettiği sahih bir hadis-i şerif var. Peygamber SAS buyurmuş ki:

RE. 436/11 (Men kàme leyletel-kadri îmânen vehtisâben gufira lehû mâ tekaddeme min zenbihî.) "Kim Kadir gecesinde kalkarsa, imanla, inanarak, (vehtisâben) sevabını hesab ederek, Allah bana sevap verecek, mükâfat verecek diye heveslenerek, aşk ile, şevk ile Kadir gecesine kalkarsa; (gufira lehû mâ tekaddeme min zenbihî) o zamana, o vakte kadar ömründe işlemiş olduğu günahları afv ü mağfiret olunur." diye Peygamber Efendimiz buyuruyor.

Burdaki kàme leyletel-kadri'den maksat, kàme kalmak, ayağa kalkmak demek ama bu niçin kalkmak oluyor geceleyin?.. Namaz kılmak için kalkmak oluyor. Kadir gecesine kalkar, çok namaz kılarak, kaza namazı, nafile namaz, teheccüd namazı... Çok namaz kılarak ihyâ ederse mânâsına geliyor.

Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan
Sidney / AVUSTRALYA
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438
Kadir Gecesi Yapılacak Dua

“Allahumme inneke afuvvun kerîmun tuhibbul afve fa’fu annî.”

Anlamı:
“Allah’ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (Tirmizi, Daavat, 12)
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,784
Kadir gecesinde Neler Yapılmalı?
Hangi ibâdet ve hangi iş olursa olsun, dinîmizde her işin temeli niyettir. Bu sebeple, Kadîr Gecesini ihyâ edecek olan kişi, bütün dünyevî endişelerden arınmak suretiyle sâlih bir niyetle, mükâfatını sadece ve sadece Allah Teâlâ'dan bekleyerek ihyâ etmelidir.

Bu geceye mahsus namaz ve zikirler bulunmakla birlikte, tevbe ve istiğfâr edip âfiyet talep edilmesi, muhtelif salavât-ı şerîfelere devam edilmesi, Kurân-ı Azîmüşşânın indirildiği gece olması hasebiyle rûhuna da uygun olarak; bolca Kurân-ı Kerîm okunması, bilhassa namaz borcu olanların kaza namazı kılmaları, hiç kılamayacak olanların en azından bir günlük kaza namazı kılmaları, hâceti ve isteği olanların bu gecenin husûsî fazîletinden de istifadeyle hâcet namazı kılmaları ve şahsî duaların yanında, ümmetin ve insanlığın geneli için samimi bir şekilde bolca dua edilmesi, geceyi ihyâ adına yapılabilecek temel işlerdendir. Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in ömürde en azından bir kez olsun kılınmasını beyan ettikleri (Tirmizî, Vitir, 19) tesbîh namazını da yine bu gecenin bereketiyle kılmak fazîletli bir iş olacaktır. Bu gibi mübârek geceleri ihyânın en azı, yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmaktır.

Bu mübârek gecelerde Rabbimize çokça hamd etmeli ve şükür halinde bulunmalıyız.

Âyet-i kerîmede "Ölümsüz ve daima diri olan Allaha güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et!" (Furkân sûresi, 58) buyrulmaktadır.

Resûl-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Meşrû işlere Allaha hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir." (İbn-i Mâce, Nikâh, 19; Ebû Dâvud, Edeb, 18)

"Şükür, îmânın yarısıdır" (Süyûtî, el-Câmius-Sağîr, I, 107)

"Cenâb-ı Hakkın nîmetlerine hamd ü senâ, insanı nîmetin zevâlinden emîn kılar." (Suyûtî, el-Câmius-Sağir, no: 3836)

"Allaha hamdetmek şükrün başıdır. Allaha hamdetmeyen bir kul Ona şükür etmemiştir." (Suyûtî, el-Câmius-Sağir, no: 3835)

Kadîr Gecesi vesilesiyle, akraba ve komşularımızla tebrikleşmek, onlara bu gecenin ehemmiyetini hatırlatmak önemlidir. Dâr-ı Bekâya irtihâl etmiş yakınlarımız da bu vesileyle hatırlanmalı ve kabirleri ziyaret edilmelidir. Sevapların kat be kat katlanacağı haber verilmiş olan bu gecede muhtaçları gözetmek, hayr-ı hasenâtta ve tasaddukta bulunmak, ilim yuvaları ve dinî müesseseleri sadaka-i câriye ile desteklemek de yine büyük fazîlet ve bol miktarda ecre ulaşma noktasında unutulmaması gereken işlerdendir.

Mübârek gecelerde Rabbimizi zikretmeye daha çok önem verilmelidir.

Âyet-i kerîmede buyrulur: "Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle, sabah-akşam Rabbini an. Gâfillerden olma!" (el- Arâf, 205)

"Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığınla Ona yönel." (el-Müzzemmil, 8)

"Allâhı zikretmek, elbette en büyük (ibâdet)tir" (el-Ankebût, 45)

Allâh Resûlü şöyle buyurur:

"Allâhı sevmenin alâmeti, Allâh Teâlâyı zikretmeyi sevmektir." (Suyûtî, el-Câmius-Sağîr, II, 52)

"Yeryüzünde Allâh Allâh diyen biri var oldukça, kıyâmet kopmayacaktır." (Müslim, Îmân, 234/148)
 
Üst Alt