İsmi Azam Duası

mavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
139
ismi azam duası, ismi azam duasının türkçesi, ismi azam duasının anlamı, ismi azam duasının türkçe anlamı,ismi azam duası anlamı, ismi azam duasının fazileti
Duaların en büyüğü İsm-i A'zam duasıdır. Onunla yapılan dua kabule şayan olduğu için Peygamberlerin haricinde bazı kimseler Süleyman (a.s.)'ın veziri gibi ondan istifade etmişlerdir. O'nunla duada bulunanlara anında karşılığı verilmiştir. O öyle mübarek bir duadır ki, önünde engel barınamaz. Dağlara okunsa toz duman haline gelir, denizlere okunsa ateş olup yanar giderdi. Çünkü o kınından çıkmış keskin bir kılıca benzer. Lüzumsuz yere onu kınından çıkarmamak, ancak icap ettiği zaman ondan faydalanmak gerekir. İsm-i Azam duası da kınından çıkmış kılıç gibidir. Gerektiğinde O'nunla dua edilmelidir. Olur olmaz süfli şeyler elde etmek için okunmamalıdır. Cenabı Hakk'ın rızası bulunan dünyevi ve uhrevi hacetlerimizin gerçekleşmesi için okumakta bir sakınca yoktur. O'nunla yapılan duaya mutlaka cevap verilir. Cevap verilmediğini sananlar cahilliklerinin gereği olarak böyle düşünürler.

"Kullarım, Bana dua ediniz, duanızı kabul edeyim" buyuran Rabbim, hiç kulunun dergahına kaldırdığı ellerini boş olarak geriye çevirir mi? Bu alemde vermediğine karşılık olarak ona ebedi alemde daha hayırlısını verecektir.

İsm-i Azam'la yapılan bir duanın geri çevrileceğini aklın köşesinden bile geçirmemek lazımdır.

Peygamber Efendimiz Aleyhisselam:
"İsm-i Azam'la yapılan dua kabul olunur, istenince verilir."
"Müslüman bir kul, İsm-i A'zam'ı okuyarak Allah'tan ne isterse Allah Teala ona cevap verir."

"Dergahına kalkan elleri Allah boş olarak geri çevirmez" buyurmuştur. O bize doğruyu söylemiştir. Çünkü onun sözü ilahi vahye dayanır. Eğer ellerimiz boş çevriliyorsa bizde bir noksanlık olduğunu düşünmek gerekir. Yüce kapının tokmağına dokunmasını bilemiyoruz. Kapı açılmadı diye de hemen kapıyı terk ediyoruz. Ağlamayan çocuğa meme verilmediğini düşünemiyoruz. Kapının açılması için evvela yenilenin, içilenin, giyilenin helal olması lazımdır.

Efendimiz Hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi vesellem:
"Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, ellerini açmış dua ediyor. Bu hali ile nasıl kabul olunur?" buyurmuştur.

Yaptığımız duanın kabule şayan olmasının şartlarından biri de lisan ve kalbin birlikte hareket etmesi ve O'ndan başkasının kalp evinden tahliye edilmesi gerekir. Gafil bir kalb ile yapılan duanın etkisi görülmez. Yutulması gereken bir ilacın ağızda tutulması ile nasıl hastalık iyi olmuyorsa, gafil bir kalb ile yapılan dua da etkili olmaz.

Cenabı Hakk'ın azametini bilerek zikredilen O'nun her ismi, İsm-i Azam'dır.
Herşeyden ümit kesilip, yalnız Cenabı Hak'tan başka bir çare kalmadığı anda yapılan dua İsm-i Azam'dır.
İki cihanda mesudane bir hayat temini için İsm-i Azam'ı okumalıyız.
Evlatlarımızın, Rabbimizin rızası dahilinde kulluk görevlerini yapmaları için, İsm-i Azam'ı okumalıyız.

Allah'ın, Peygamberin, müslümanların katmerleşmiş düşmanlarının kahrolması için, İsm-i Azam'ı okumalıyız.
Velhasıl Allah'ın rızası olan herşey için okumalıyız. Ancak süfli işler için İsm-i Azam'ı okumaktan kesinlikle kaçınmalıyız.
Sevgili Peygamberimiz zaman zaman İsm-i Azam'la duada bulunurlardı.
Bu mübarek duayı okuduktan sonra hacetinizi söylemeyi unutmayınız.

Bu mübarek duayı Allah'a ve Resulü'ne gönül vermiş siz müslüman kardeşlerimin daha kolay faydalanması için kaynak eserlerden rivayet edilen İsm-i Azam'ları toplayarak tek dua haline getirdim. Allahü Teala dualarımızı kabul buyursun.

İSM-İ AZAM DUÂSI

Bismillâhirrahmânirrahîm[

Ve ilâhüküm ilâhün vâhid. Lâilâhe illâ hüverrahmânürrahîm. Elif lâm mîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ İlâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn. Ve a'netil vücûhü lil hayyil kayyûm. Rabbi innî messeniyed'durru ve ente erhamürrâhımîn. Kâf hâ yâ ayn sâd. Hâ mîm. Ayn sîn kâf. Sebbeha lillâhi mâ fissemâvâti vel ardı ve hüvel azîzul hakim. Lehû mülküssemâvâti vel ard. Yuhyî ve yümît. Ve hüve alâ külli şey'in kadîr.

Hüvel evvelü vel âhırü vezzâhiru ve bâtınü ve hüve bi külli şey'in alîm. Hüvellezi halekassemâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin sümmestevâ alel arş. Ya'lemü mâ yelicü fil ardı ve mâ yahrucü minhâ yenzilü mines semâi ve mâ ya'rucü fîhâ. Ve hüve me'aküm eyne mâ küntüm. Vellâhü bimâ ta'melûne basîr. Lehû mülküssemâvâti vel ardı ve ilellâhi türce'ul ümûr. Yûlicülleyle finnehâri ve yûlicünnehâra filleyl. Ve hüve alîmün bizâtis sudûr.

Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüver rahmânürrâhim. Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. Elmelikül kuddûsüs selâmül mü'minül müheyminül azîzül cebbârul mütekebbir. Sübhânellâhi ammâ yüşrikûn. Hüvellâhül hâlikul bâri'ül müsavviru lehül esmâül husnâ. Yüsebbihu lehû mâ fissemâvâti vel ardı ve hüvel azîzül hakîm.

Allâhümme innî es'elüke bi enne lekel hamd. Lâ ilâhe illâ ente. Yâ mennânü yâ hannânü yâ bedi'as semâvâti vel ardı yâ zel celâli vel ikrâm. Yâ hayral vârisîn. Yâ erhamer rahımîn. Yâ semî'ad dü'âi. Yâ allâh, yâ ilâhü yâ allâhü yâ allâh. Yâ alîmü yâ âlim. Yâ semî'u yâ alîmü yâ hakîm. Yâ mâlikü yâ mâlikü yâ selâmü yâ hakk. Yâ kâ'imü yâ aliyyü yâ muhît.

Yâ hakemü yâ aliyyü yâ kahhâru yâ kâhiru. Yâ rahmânü yâ rahîmü yâ halîmü yâ zâhiru yâ serî'u yâ kerİm. Yâ muhsî yâ mü'tî yâ mâni'u yâ muhyî yâ muksıt. Yâ hayyü ya kayyûmü yâ ehadü yâ samed.

Yâ rabbi yâ rabbi yâ rabbi yâ rabbi yâ rabbi. Yâ vehhâbü yâ gaffâru ya garîbü. Lâ ilâhe illâ ente hasbî ve ni'mel vekîl. Yâ Allâhü yâ hayyû yâ kayyûm. Yâ münzilet tevrâti vel incîli vel kur'ânel azîm. Yâ men lâ yahfâ aleyhi şey'ün fil ardı ve lâ fissemâ'i. Lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakîm.

Yâ rabbi yâ câmi'annâsi li yevmin lâ raybe fîh. Yâ men lâ yuhlifül mi'âd. Yâ men şehîde linefsihî ve şehidet lehül'melâiketü ve ülül'ılmi kâimen alâ halkih. Ve hüvel kâimü bil kıst. Lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakîm. Yâ allâhü yâ mâlikel mülk. Yâ men tü'til mülke men teşâü ve tü'ızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü biyedikel hayru inneke alaâ külli şey'in kadîr. Yâ men yûlicülleyle fin nehâri ve yûlicün nehâra fil leyli ve yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yerzüku men yeşâ'ü bi ğayri hisâb. Yâ ilâhenâ ve ilâhe külli şey'in ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Yâ halîmü yâ alîmü yâ aliyyü yâ azîmü eciznî.

Bismillâhirrahmânirrah'im. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Yâ hayyü yâ kayyûmü yâ kadîmü yâ dâimü yâ samedü yâ vedûdü yâ vitru yâ zelcelâli vel ikrâm. Allâhümme innî es'elüke yâ allâhü yâ allâhü belâ vellâhi entellâhü lâ ilâhe illâ entellâhü allâhü allâhü vellâhi entellâhü lâ ilâhe illâ ente yâ hayyü yâ kayyûm.

Yâ hüve yâ men lâ hüve illâ hüve yâ men bihi hüviyetü külli hû. El azîzül hamîd. Elif lâm râ. Nûn. Yâ vedûdü yâ vedûdü yâ zel arşil mecid. Yâ mübdi'ü yâ mu'idü yâ fe'âlün limâ yürîd.

Es'elüke bi nûri vechikellezî mele'e aktâre erkâni arşike ve es'elüke bi kudretikelletî kadderte bihâ alâ halkıke ve bi rahmetikelletî vesi'at külle şey'in lâ ilâhe illâ ente yâ müğîsü eğısnî yâ müğîsü eğısnî ya müğîsü eğısni.

Allah'ım kabul eylesin dualarımızı inşallah. Amin.

Tıklayın==> ismi azam duasının anlamı

Tıklayın==> İsmi Azam Duaları
 

sealıfe

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
175
Es selamun aleykum verahmeturullahi vebereketühü

dua için allah razı olsun.
 
G

GÜLNARE

Kayıtsız
Misafir
Ismi azam duasını gönderirmisiniz lütfen bana

Eselamu aleyküm ben bu duaya başlamak istiyorum banada gönderirmisiniz tşk ederim allah razı olsun .
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,827
Eselamu aleyküm ben bu duaya başlamak istiyorum banada gönderirmisiniz tşk ederim allah razı olsun .
Aleyküm selam kardeşim. Allah rızası için biraz mantıklı olun! Nereye gönderelim kardeşim. Üye olup mailini yazdın mı ki? gönderin diyorsun?
 

poyraz

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
4
arkadaşlar duaların turkçe okunuşunu ve bakarak okursak kabul olurmu?

admin yada arkadaşlar bu duayı bakarak okursak ve arapça değilde okunduğu gibi yazılanı okusak kabul edilirmi?

allah razı olsun bunu bakarak okursak kabul olurmu
 

ali arslan

Katılımcı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
93
kuranı kerimi arabçadan degilde türkçe latin harflariyle okuyan birinin belli bir süre sonra cinler tarafından rahatsız edildigini duymuştum,o kişide ondan sonra o şekilde okumayı bırakmış ve rahatlamış, tabi bu sadece duyum gerçek demiyorum YANLİŞ ANLAMAYİN

bence bir an önce kuranı kerim okumayı ögrenin kesinlikle latın harflariyle okumak uygun olmaz. arapçada türkçede olmayan bir kaç harf var anlam kayması olabilir dikkat etmek lazım
 

sahmaran

Kurallara Uymadı
Üyemiz
Mesajlar
65
Bismillahirrahmanirrahim denilen Allah'ın ismimlerinin geçtiği yerde cin olmaz kardeşim ister türkçe oku ister arapça okunan Allahın kelamıdır mümkün değil .
 
Üst Alt