İsmi Azam Duaları

sevgisiz olmaz

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
307
ismi azam duası türkçesi, ismi azam duası okunuşu ismi azam duası arapçakenzül arş duası, ismi azam duası dinle,ismi azam duası anlamı, ismi azam duası meali
İsmi Azam ve Esma-ül Hüsna Duaları

Hz. Büreyde (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir adamın şöyle söylediğini işitti: "Allah'ım şehâdet ettiğim şu hususlar sebebiyle senden talep ediyorum: Sen kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın birsin samedsin (hiçbir şeye ihtiyacın yok her şey sana muhtaç) doğurmadın doğmadın bir eşin ve benzerin yoktur." Bunun üzerine Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular:"Nefsimi kudret elinde tutan Zât'a yemin olsun bu kimse Allah'tan İsm-i Âzamı adına talepte bulundu. Şunu bilin ki kim İsm-i Âzamla dua ederse Allah ona icâbet eder kim onunla talepde bulunursa (Allah ona dilediğini mutlaka) verir." [Tirmizî Daavât 65 (3471); Ebû Dâvud Salât 358 (1493).]

AÇIKLAMA:

1- Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) burada dua ederken İsm-i Âzam şefaatçi yapılarak istendiği taktirde Cenâb-ı Hakk'ın isteneni vereceğini ifâde buyuruyor. Müteâkiben göreceğimiz üzere (1974 numaralı hadis) Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Bunlardan biri İsm-i Âzâm'dır. İsm-i Azâm'ın hangisi olduğu kesin şekilde belirtilmemiştir.

2- Tîbî demiştir ki: "Bu hadis delâlet eder ki: "Allah'ın bir İsm-i Âzam'ı var o şefaatçi yapılarak dua ederse icâbet eder ve o isim burada mezkurdur. Keza hadiste: "Allah'tan başka şeylerden yüz çevirerek tam bir ihlâsla zikredilen her isim İsm-i Âzam'dır zira harflerin birbirine karşı farklı bir şerefi yoktur" diyenlere de hüccet vardır. Başka hadislerde de benzer şeyler zikredilmiştir. Onlarda bu hadiste bulunmayan isimler de mevcuttur. Ancak hepsinde "Allah" kelimesi mevcuttur. Bu durumdan hareketle İsm-i Âzam'ın "Allah" lafzı olduğuna hükmedilmiştir."

3- Hadiste dua etmekle istemek (talepte bulunmak) arasında bir tefrik yapılmamaktadır. Buna göre kulun: "Falanca şeyi bana ver" sözü onun istemesi taleb etmesidir. Dua ise kulun nida ederek "Ey Rabbim! diye seslenmesidir. Rabb Teâla bu seslenmeye: "Lebbeyk ey kulum (ey kulum söyle ne istiyorsun?" diye cevap verir.Bu durumda kulun istemesine mukabil Rabb'in vermesi (îta etmesi) vardır. Şu halde dua ve isteme arasında belirtilen bu fark mevcuttur. Bu ince farkın her zaman gözetilmeyip birinin diğeri yerine kullanılması da câizdir vâkidir. Nitekim Tîbî der ki: "Duaya icabet dua edenin duayı kabul edenin yanında bulunduğuna delâlet eder bu da îtanın (vermenin) hilâfına ihtiyacın yerine getirilmesini tazammun eder. Şu halde ikincisi daha üstündür."

Mihcen İbnu'l-Edra' (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir adamın: "Ey Allah'ım bir ve samed olan doğurmayan ve doğurulmayan eşi ve benzeri de olmayan Allah adıyla senden istiyorum. Günahlarımı mağfiret et sen Gafûrsun Râhimsin!" dediğini işitmişti hemen şunu söyledi:"O mağfiret edildi. O mağfiret edildi. O mağfiret edildi!" [Ebû Dâvud Salât 184 (985); Nesâî Sehv 57 (3 52).]

Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Bir adam şöyle dua etmişti: "Ey Allah'ım hamdlerim sanadır nimetleri veren sensin senden başka ilah yoktur Sen semâvat ve arzın celâl ve ikrâm sahibi yaratıcısısın Hayy ve Kayyûmsun (kâinatı ayakta tutan hayat sahibisin.) Bu isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyorum!"(Bu duayı işiten) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) sordu:"Bu adam neyi vesile kılarak dua ediyor biliyor musunuz?""Allah ve Resûlü daha iyi bilir?""Nefsimi kudret elinde tutan Zât'a yemin ederim ki o Allah'a İsm-i Âzam'ı ile dua etti. O İsm-i Âzam ki onunla dua edilirse Allah icabet eder onunla istenirse verir." [Tirmizî Daavât 109 (3538); Ebû Dâvud Salât 358 (1495); Nesâî Sehv 57 (3 52).]
Kütub-u Sitte Şerhi Prof.Dr. İbrahim Canan Cilt 16-17

Esmâ Bintu Yezîd (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allah'ın İsm-i Âzam'ı şu iki âyettedir:1- "İlahınız tek olan ilahdır ondan başka ilah yoktur. O Rahmân ve Rahîm'dir." (Bakara 163).2- Âl-i İmrân sûresinin baş kısmı: Elif-Lâm-Mim. O Allah ki O'ndan başka ilah yoktur O Hayy ve Kayyûmdur" (Âl-i İmrân 1-3). [Ebû Dâvud Salât 358 (1496); Tirmizî Daavât 65 (3472).]
Kütub-u Sitte Şerhi Prof.Dr. İbrahim Canan Cilt 16-17

Hz. bu Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlulah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah tektir teki sever."Bir rivâyette: "Kim o isimleri sayarsa cennete girer" buyurmuştur. Buhârî hadisi bu lafızla tahric etmiştir. Müslim'de "tek" kelimesi yoktur. [Buhârî Daavât 68; Müslim Zikr 5 (2677); Tirmizî Daavât 87 (3502).] Tirmizî'nin rivâyetinde Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Allah'ın isimlerini şöyle yazdı:"
O Allah ki O'nda başka ilâh yoktur.
Rahman'dır.
Rahim'dir.
El-Meliku'l-Kuddûsu
es-Selâmu
el-Mü'minu
el-Müheyminu
el-Azîzu
el-Cebbâru
el-Mütekebbiru
el-Hâliku
el-Bâriu
el-Musavviru
el-Gaffâru
el-Kahhâru
el-Vehhâbu
er-Rezzâku
el-Fettâhu
el-Alîmu
el-Kâbizu
el-Bâsitu
el-Hâfidu
er-Râfiu
el-Muizzu
el-Müzillu
es-Semîu
el-Basîru
el-Hakemu
el-Adlu
el-Latîfu
el-Habîru
el-Halîmu
el-Azîmu
el-Gafûru
eş-Şekûru
el-Aliyyu
el-Kebîru
el-Hafîzu
el-Mukîtu
el-Hasîbu
el-Celîlu
el-Kerîmu
er-Rakîbu
el-Mucîbu
el-Vâsiu
el-Hakîmu
el-Vedûdu
el-Mecîdu
el-Bâisu
eş-Şehîdu
el-Hakku
el-Vekîlu
el-Kaviyyu
el-Metînu
el-Veliyyu
el-Hamîdu
el-Muhsî
el-Mubdiu
el-Muîdu
el-Muhyi
el-Mümîtu
el-Hayyu
el-Kayyûmu
el-Vâcidu
el-Mâcidu
el-Vâhidu
el-Ahadu
es-Samedu
el-Kâdiru
el-Muktediru
el-Muahhiru
el-Evvelu
el-Âhiru
ez-Zâhiru
el-Bâtinu
el-Vâli
el-Müte'âli
el-Berru
et-Tevvâbu
el-Müntekimu
el-Afuvvu
er-Raûfu
Mâliku'l-Mülki Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm
el-Muksitu
el-Câmiu
el-Ganiyyu
el-Muğnî
el-Mâni'
ed-Dârru
en-Nâfiu
en-Nûru
el-Hâdî
el-Bedîu
el-Bâki
el-Vârisu
er-Reşîdu
es-Sâbûru."
*) İsimleri bu şekilde sâdece Tirmizî saymıştır.

Kütub-u Sitte Şerhi Prof.Dr. İbrahim Canan Cilt 16-17

Tıklayın==> İsmi Azam Duası

Tıklayın==> ismi azam duasının anlamı

Tıklayın==> İsm-i Azam' la Yapılan Dua
 
Üst Alt