Cuma günü ile ilgili Hadis-i Şerifler

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,015
Tepkime puanı
423
cuma gününün önemi, cuma gününün fazileri, cuma günü

Ebû Hüreyre (ra)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı ”

Ebû Hüreyre ile İbn Ömer (ra)’den rivayet edildiğine göre bu iki sahâbî Resûlullah (sav)’in minber üzerinde şöyle buyurduğunu duymuşlardır: “Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar ”

İbn Ömer (ra)’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın ”

Ebû Saîd el–Hudrî (ra)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir ”

Semüre (ra)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir ”

Selmân (ra)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Bir kimse cuma günü boy abdesti alarak elinden geldiğince temizlenir, saçını sakalını yağlayıp tarar veya evindeki güzel kokudan süründükten sonra câmiye gider, fakat orada yan yana oturan iki kimsenin arasını açmaz, sonra Allah Teâlâ’nın kendisine takdir ettiği kadar namaz kılar, daha sonra sesini çıkarmadan imamı dinlerse, o cumadan öteki cumaya kadar olan günahları bağışlanır ”

Ebû Hüreyre (ra)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Bir kimse cuma günü cünüplükten temizleniyormuş gibi boy abdesti aldıktan sonra erkenden cuma namazına giderse bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır İkinci saatte giderse bir inek, üçüncü saatte giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi sevap kazanır Dördüncü saatte giderse bir tavuk, beşinci saatte giderse bir yumurta sadaka vermiş gibi sevap elde eder İmam minbere çıkınca melekler hutbeyi dinlemek üzere topluluğun arasına katılır ”

Yine Ebû Hüreyre (ra)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) cuma gününden söz ederek şöyle buyurdu: “Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir ” Resûl–i Ekrem o zamanın pek kısa olduğunu eliyle gösterdi

Ebû Bürde İbni Ebû Mûsâ el–Eş`arî (ra) şöyle dedi: Birgün Abdullah İbni Ömer bana: Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resûlullah (sav)’den bir hadis rivayet ettiğini duydun mu? diye sordu Ben de: Evet, duydum Babam, Resûlullah (sav)’i şöyle buyururken işittiğini söyledi: “O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir ”

Evs İbni Evs (ra)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür Bu sebeple o gün bana çokca salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selâmlarınız bana sunulur ” Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı."

Müslim Cum`a 17 18. Ayrıca bk. Tirmizî Cum`a 1 2; Nesâî Cum`a 4 45
Açıklamalar
Hadîs-i şerîfte üzerine güneş doğan gün ifadesiyle bütün günler kastedilmekte ve cumadan daha hayırlı bir günün bulunmadığı anlatılmaktadır. Esasen günler birbirinin aynı olduğu için aralarında bir fark bulunmamakla beraber günleri birbirinden farklı kılan şey o günlerde meydana gelen olaylardır. Cuma gününü değerli yapan da ibadetler içinde en büyük öneme sahip olan cuma namazının o gün kılınmasıdır. Zira cuma günü müslümanlar cuma namazı kılmak maksadıyla bir araya gelir beraberce ibadet edip Allah'a kulluklarını arzeder dua ve niyazda bulunurlar. Bunun sonucunda içlerindeki iyi insanlar sayesinde bir kısmının duası kabul edilir bir kısmının günahı bağışlanır. İşte bundan dolayı ramazanı ayların sultanı saydığımız gibi cumayı da günlerin sultanı sayarız.
Cuma gününe üstün değer kazandıran hususlardan biri de 130 ve 131 numaralı hadislerde görüleceği üzere duaların kabul edildiği bir vaktin bu günde bulunmasıdır.

Cuma gününden sonraki en değerli gün arefe günüdür. Arefe gününe üstün değer kazandıran husus cuma namazında mü'minlerin buluşmaları gibi arefe gününde de Arafat'ta bir araya gelip Allah'a dua ve niyazda bulunmalarıdır. Bazı âlimler arefe gününü cuma gününden daha üstün saymışlardır. Arefeyi yılın cumayı da haftanın en hayırlı günü saymak suretiyle böyle bir ayırım ortadan kalkmış olur. Şayet bir de cuma günü arefeye denk gelirse o gün kesinlikle en değerli gündür. Böyle bir güne tesadüf eden haccın hacc-ı ekber sayılması da bu sebepledir. İnsan hacc-ı ekberi ganimet bilmeli ve o günü ibadetlerle değerlendirmelidir.

Cuma günü ile arefe gününün en makbul günler sayılması bir gerçeği ortaya çıkarmaktadır. O da kullarının topluca ibadet edip yalvarmalarından Cenâb-ı Hakk'ın memnun ve hoşnut olduğu bu sebeple bazı kullarını bağışlayıp bazısının dualarını kabul ettiğidir.

Resûl-i Ekrem Efendimiz yukarıdaki hadîs-i şerîfte cuma günü meydana gelen üç önemli olayı haber vermektedir. Bunlar Hz. Âdem'in o gün yaratılması o gün cennete konulması ve o gün cennetten dünyaya indirilmesidir. Başka hadislerde bunlara ilâveten Hz. Âdem'in tövbesinin o gün kabul edildiği ve kıyametin o gün kopacağı belirtilmektedir (Tirmizî Cum`a 1 2; Nesâî Cum`a 45).

Hz. Âdem'in cennetten çıkmasını oradan atılma ve kovulma gibi düşünenler olabilir. Hz. Âdem'in cennetten çıkması ilâhî kader gereğince dünyanın insanla özellikle peygamberler ve Allah'ın veli kullarıyla şereflenip süslenmesine vesile olmuş Hz. Âdem de bu suretle Allah'ın yeryüzündeki halifesi olma şerefine ermiştir.
Hz. Âdem'in cennetten çıkmasını makbul bir şey saymayanlar onun cuma günü vefat etmesini de aynı şekilde iyi bir hâdise saymayabilirler. Halbuki Hz. Âdem vefat etmek suretiyle dünya gurbetinden kurtulup asıl vatanı olan cennete
girmiştir. Kıyametin kopması da böyle anlaşılmalı ve kıyamet mü'minler için Allah'ın cemâline ve sayısız nimetlerine kavuşma sürecinin başlaması sayılmalıdır.

Hadisten Öğrendiklerimiz

1. Cuma günü en hayırlı gündür.
2. Hz. Âdem o gün yaratılmış o gün cennete konulmuş Allah'ın halifesi olsun diye o gün yeryüzüne indirilmiştir.
3. İnsan cumanın faziletini bilmeli iyilikler ve ibadetler yaparak bu günü değerlendirmelidir.


"Cuma gününn fazileti ve önemi" için ? Cuma gününün fazileti ve önemi
 

hermesofya

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
14 Kasım 2011
Mesajlar
2
Tepkime puanı
1
Cuma günü ve Kehf suresi

Kehf Suresi'ni, cuma gecesi ve gündüzü okumanın çok faziletli olduğuyla ilgili hadisler vardır.

Örneğin:
"Cuma gecesi Kehf suresini okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki cuma arasında işlediği (küçük) günahlar da affolur."
(Değişik rivayetler için bk. et-Terğıbü ve't-Terhib, Kitabu'l-Cuma, 1/512-513)

Ancak teşvik için yapılan bu rivayetleri değerlendirirken bazı noktalara dikkat etmek gerekir.

Kehf Suresi hakkında rivâyet edilen diğer hadislerden ikisinin anlamı şöyledir:

"Sahâbeden Üseyd b. Hudayr, Kehf sûresini okumuştu. Evinde de bir atı vardı. Bu sırada at ürkmeğe, deprenmeğe başladı. Bunun üzerine (Üseyd) 'Yâ Râb! Sen âfetten emin kıl.' diye dua etti. Hemen onu duman gibi bir şey, yahut bir bulut kapladı. Sonra (Üseyd) bu olayı Hz. Peygambere (asv) anlattı. Rasûlüllah (asv), "Oku ey kişi. Çünkü o bulut gibi görünen şey Sekine'dir. Kur'ân dinlemek için yahut Kur'ân'ı yüceltmek için inmiştir."buyurdu.
(Buhârî, Menâkıb, 25; Buhârî, Fedâilu'l-Kur'ân, 11; Tirmizi, Fedâilu'l-Kur'an, 6).

Hz. Peygamber (asv) şöyle buyurmuştur:

"Kim, Kehf sûresinin evvelinden (bir rivayette sonundan) on âyet ezberlerse, Deccâl'den korunmuş olur."
(Müslim, Müsâfirûn, 257; Ebû Dâvud, Menâhim, 14; Tirmizi, Fiten, 59; İbn Mâce, Fiten, 33).
 
Üst Alt