Borç sıkıntısından kurtulmak için

elifgibi

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
28 Mart 2011
Mesajlar
2,125
Tepkime puanı
26
Vakıa suresini 3 kere okuduktan sonra azimetini 1 kere okumak çok faydalıdır

Vakıa suresinin azameti:
Allâhümme innî es’elüke bi esmâikel merfûatilletî a’taytehâ men şi’te min evliyâike
ve elhemtehâ men eradte min asfiyâike ve hassaste bihâ men ahbebte min ehıbbâike
en tu’tıyenî rizkan min ındike tuğnî bihî fakrî ve taktaa bihî alâika’ş-şeytâni min Sadrî*

İnneke entel hannânül mennânül vehhâbü’r-rezzâkul fettahul bâsitul cevâdül kâfil ğaniyyül
muğnil kerîmül mu’tıl latıyfül berru’r-rahıymül vâsiu’ş-şekûrul ğafûru zül fadli venniami vel cûdi
vel keram*

Allâhümme innî es’elüke bi hakkıke ve hakkı nebiyyike ve resûlike en tümiddenî min cûdike ve
keramike ve fadlıke ve ihsânike ve lutfike vemtinânike yâ sâdikal va’di yâ mu’tıyen bi lâ haddin
lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn*

Allâhümme yessir lî rizkan halâlen tayyiben ve ecib da’vetî bi hakkı sûratil vâkıati ve bi hakk’ısmikel
azıymil a’zami ve bi hakkı seyyidinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve selemle ve âlihî ve
ashâbihi’t-tayyibîne’t-tâhirîne ve bi hakkı fekacin mahmetin fettâhın kâdirin cebbârin mu’tın
hayri’r-râzikıyne muğnil bâisil fekıyri tevvâbin lâ yüâhızü bil cerâim*

Allâhümme yessir lî rizkan halâlen min ındike ve accil lî bihî yâ zel celâli vel ikrâm*
Yâ kâfî yâ kefîlü irhamnî bi rahmetike yâ erhame’r-râhımîn* Ve sallallâhü alâ seyyidinâ
muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî ve etbâıhî ve ensârihî ve ezvâcihî ve zürriyyâtihî ve
ehli beytihî ecmeıyne ve selem* Sübhâne rabbike rabbil ızzetî ammâ yesıfûn*
Ve selâmün alel mürselîn*
Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn.
 
Üst Alt