Sivas Türbe ve Kümbetleri

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,873
Sivas Türbe ve Kümbetleri

Şeyh Hasan Bey Kümbeti (Güdük Minare) (Merkez)

Sivas il merkezinde, Şeyh Hasan Bey Mahallesi’nde, Dikilitaş semtinde bulunan bu türbe, Ertana Oğullarından Alâeddin Esat’ın büyük oğlu Şeyh Hasan Bey için babası Alâeddin Ertana tarafından 1347 yılında yaptırılmıştır. Kümbet halk arasında Güdük Minare olarak da tanınmaktadır. Kümbetin kitabesi günümüze gelememekle beraber, Şeyh Hasan Bey’in mermer lahti üzerinde ölüm tarihi olan h.748 (1347-1348) yazılıdır.

Kümbet kesme taştan, kare kaideli olup, 5 m. yükseklikten sonra Türk üçgenleri ile yuvarlak bir gövdeye geçilmektedir. Bu gövdenin üzeri konik bir çatı ile örtülüdür. Giriş tarafındaki duvar kalıntıları burada bir revak olduğu izlenimini vermektedir. Günümüzde meydan ortasında bağımsız bir kümbet gibi görünen yapının kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerindeki izlerden yanındaki başka bir yapı ile bağlantılı olduğu izlenimini vermektedir. Kümbetin altında mumyalık kısmı bulunmaktadır.

Kümbete üç basamaklı bir kapı ile çıkılmaktadır. Ayrıca kaidenin üç tarafında mermer söveli dikdörtgen birer pencere bulunmaktadır. Türbenin üzerini örten konik çatı ilk yapılışında ahşap idi. Daha sonra h.1310 (1892) yılında Şemseddini Sivas-i’nin soyundan Şeyh Ahmet Efendi tarafından kâgire dönüştürülmüştür. Kümbetin yuvarlak gövdesi geometrik dekorlu, sırlı tuğla bezeme ile kaplanmıştır. Kubbenin altına rastlayan yerde bir sıra dikdörtgen çini levhalar bulunmakta olup, bunlar sıratlı tekniğinde lacivert zeminli, beyaz palmet ve rumi dekorları ile süslenmiştir.

Türbenin içerisi kubbe ile örtülü olup, buradaki sanduka siyah mermerden yapılmıştır. Çeşitli onarımlar geçirmiş olmasına rağmen özelliğini yitirmemiştir.

Ahi Emir Ahmet Kümbeti (Merkez)

Sivas Tokmakkapı Nahallesi’nde, Kurşunlu Caddesi üzerinde bulunan bu kümbetin kitabesi günümüze gelememiştir. Ancak, Emir Ahmet’in vakfiyelerine dayanılarak h.633’ten (1235) sonra yapıldığı sanılmaktadır.

Kümbet düzgün kesme taştan yapılmış, kare bir kaide üzerinde olup, Türk üçgenleri ile sekizgen gövdeye geçilmektedir. Gövdeye geçiş geniş pahlarla sağlanmıştır. Türbenin içerisi kubbe, dışarısı sekizgen piramidal külah ile örtülüdür. Saçak hizasında ise sülüs yazılı bir kitabe yapıyı çepeçevre dolaşmaktadır. Türbenin içerisine mukarnaslı bir niş ortasındaki dikdörtgen bir kapıdan beş basamaklı merdivenle girilmektedir. Türbenin içerisi dıştan sekizgen planlı olmasına rağmen yuvarlak planlıdır ve iki pencere ile de aydınlatılmıştır. Kümbetin güney tarafında Selçuklu üslubunda bir mihrap bulunmaktadır. Ancak değişik dönemlerde yapılan onarımlar nedeniyle özelliğini yitirmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1986-1987 yıllarında restore edilen türbenin içerisi sıvanmıştır. Bezemesinin olup, olmadığı kesinlik kazanamamıştır.

Abdülvehab Gazi Türbesi (Merkez)

Sivas Yukarı Tekke Tepesi (Ak Kaya) üzerinde bulunan bu türbenin kitabesi bulunmamasına rağmen yapı üslubundan XII.-XIII.yüzyılın ortalarında yapıldığı sanılmaktadır.

Evliya Çelebi’ye göre, Abdülvehab Gazi Sivaslı olup, Hz.Muhammed’in huzurunda Müslüman olmuş, Hz.Ali de kendisine pir yapmıştır. Abdülvehab Gazi 110 yıl yaşamış, Sivas’ta ölmüş ve bu türbeye gömülmüştür.

Türbe kesme taştan, içten ve dıştan sekizgen planlı olup, üzeri kubbe ile örtülüdür. Çeşitli onarımlar geçirmesinden ötürü özelliğinden kısmen uzaklaşmıştır. İçerisindeki taş lahtin yan yüzlerindeki çiniler ile kubbe içerisindeki kalem işlerinden başka orijinal işlemesi günümüze gelememiştir.

Şeyh Çoban (Şeyh Rai) Türbesi (Merkez)

Sivas Şeyh Çoban Mahallesi’nde, 8.Sokak’ta bulunan bu türbe, Şeyh Hüseyin Rai Türbesi olarak da tanınmaktadır. Türbenin kitabesi günümüze gelememiştir. Bu nedenle de yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber, günümüzde yıkılmış olan yakınındaki mescide ait iki kitabe bulunmaktadır. Bu kitabelerden birisinde türbenin h.862 (1457-1458) yıllarında Yusuf Bin Abdullah tarafından yeniden yaptırıldığı belirtilmiştir. Türbe çeşitli onarımlar geçirmiştir. Bu nedenle de türbenin bu kitabeler dikkate alınarak XV.yüzyılın ilk yarısında yapıldığı sanılmaktadır.

Türbe düzgün kesme taştan yapılmıştır. Kare planlı olup, içeriden kubbe, dışarıdan da basık konik bir çatı ile örtülmüştür. Kubbeye geçiş tromplu olup, sekizgen kasnaklıdır. Bu kasnağın kuzey, güney, doğu ve batı cephelerinde birer yuvarlak pencere bulunmaktadır. Doğu cephesindeki dikdörtgen pencere ise sonradan içerisi doldurularak kapatılmıştır.

Türbeye güney cephesindeki yuvarlak kemerli bir kapıdan girilmektedir. Bu girişin batısında yuvarlak kemerli bir açıklık daha dikkati çekmektedir. Günümüzde bu açıklık demir bir parmaklıkla kapatılmıştır. Türbenin içerisi sıvandığından orijinal bir bezeme günümüze gelememiştir.

Şeyh Erzurumi Türbesi (Merkez)

Sivas Kızılırmak Mahallesi’nde bulunan bu türbenin kitabesi giriş kapısı üzerindedir. Ancak, bu kitabe tahrip olduğundan okunamamış ve yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber yapı üslubunun XIV.-XV.yüzyıla ait olduğu sanılmaktadır.

Türbe kare planlı olup, üzeri Türk üçgenleri ile geçişi sağlayan kubbe ile örtülmüştür. Türbenin yapımında düzgün kesme taş, moloz taş ve kaplama olarak da mermer kullanılmıştır. Doğu cephesindeki düz lentolu mermer söveli bir kapı ile içerisine girilmektedir.
Günümüzde harap olan türbenin içerisi toprak zeminli olup, mazgal pencerelerle aydınlatılmıştır. Güney duvarında yarım daire planlı mihrap nişinin üzeri üç dilimli bir kemerle sınırlanmıştır.

Şeyh Şemseddin Sivasi Türbesi (Merkez)

Sivas Dikilitaş Caddesi’nde, Meydan Camisi’nin avlusunda bulunan bu türbenin giriş kapısı üzerindeki kitabesindeki ebcet hesabına göre h.1009 (1600-1601) yıllarında yapıldığı anlaşılmaktadır.

Kitabe:

Şehri Sivas içre cana iş budur
Şeyh Şemsüddini Kut bun meşhedi
Didi Fevri kümbedi tarihini
Nur ile olsun musaffa merkadi.

Türbede Şeyh Şemseddin Sivasi ve Şeyh Kara Şemseddin Ahmet Efendi gömülü bulunmaktadır. XVII.yüzyıl başlarında yenilenen türbe 9.00x5.30 m. ölçüsünde olup, kubbe ile örtülüdür. Bu kubbenin iki yanına da birer tonozlu bölüm eklenmiştir. Kubbe dıştan sekizgen kasnaklı olup, üzeri basık piramidal kiremitli bir çatı ile örtülmüştür. Tonozların üzerine rastlayan bölümler ise dıştan kırma çatı şeklindedir.

XIX.yüzyılın başında türbe güney cephesinde yaklaşık bir metrelik çıkıntı ile batıya doğru genişletilmiştir. Bu bölüm tuğla kemerli tonoz ve iki yana eğimli kırma bir çatı ile örtülüdür.

Akbaş Sultan Türbesi (Merkez)

Sivas Demirciler Mahallesi 8.Sokak’ta bulunan bu türbenin kitabesi günümüze gelememiştir. Yapı üslubundan XIX.yüzyılın başlarında yapıldığı sanılmaktadır.

Türbe kaba yontma taş ve moloz taştan yapılmış, kare planlıdır. Üzerini pandantifli kubbe örtmektedir. Türbenin içerisi doğu cephesindeki bir mazgal pencere ile güney ve batı cephelerindeki dikdörtgen pencere açıklıkları ile aydınlatılmıştır. Türbe girişi batı cephesinin kuzeyinde olup, yekpare taştan ve yuvarlak kemerli mermer sövelidir.

İncili Sultan Türbesi (Merkez)

Sivas’ta bulunan İncili Sultan isimli bu türbe Anonim Türbe olarak da bilinmektedir. Türbenin kitabesi bulunmamaktadır. Mimari üslubundan XVI.-XVII.yüzyıla tarihlendirilmektedir. Halk arasındaki bir söylentiye göre, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın kızı Sivas eşrafından Sarıhatiplere (Sarısözen) gelin gelmiştir. Çeyizindeki inci işlemeli bir yorgandan ötürü de İncili Sultan olarak tanınmıştır.

Türbe mimarisinde baldaken üslubu denilen bu türbe kare planlı kaide üzerinde yekpare taş ayakların taşıdığı pandantifli, kubbeli bir türbedir. Türbenin dört tarafı açıktır. Bu taş ayaklar sivri kemerlerle birbirlerine bağlanmış, aralarına da ahşap gergiler konulmuştur.

İzeddin Keykavus Türbesi (Merkez)

Sivas Kale Mahallesi, Selçuklu Sokak, Şifahiye Medresesi’nin güneyinde bulunan bu türbe, Selçuklu Sultanı I.İzeddin Keykavus (1184-1220) tarafından ölümünden 3 yıl önce 1217 yılında yaptırılmıştır. Ölümünden sonra da vasiyeti üzerine buraya gömülmüştür.

Türbenin üzerinde Selçuklu sülüsü ile yazılmış kitabe bulunmaktadır. Bu kitabenin mealen anlamı şöyledir:

”Yazıklar olsun ki biz geniş görkemli saraylardan, karanlık dar kabirlere girdik. Zenginliğimizin ve servetimizin çokluğunun faydası olmadı. Saltanatımız yok olup, zevalin eşiğinde fani âlemden baki âleme ölüm yolculuğu gerçekleşti.”

Türbe oldukça büyük ölçüdeki taşlardan yapılmış, kütlevi bir yapıdır. Sekizgen gövdeli olan türbenin üzeri içten kubbe, dıştan konik bir çatı ile örtülüdür. Cephe görünümü oldukça gösterişli olup, burası oymalı ayetler ve çini bezemelerle süslenmiştir. Türbe içerisi lacivert, beyaz, firuze ve mavi renklerde çinilerle kaplıdır. Bu çiniler geometrik geçmeler, yıldızlar, küfi yazılarla bezelidir. Türbenin içerisinde 13 adet sanduka bulunmaktadır.

Kadı Burhaneddin Türbesi (Merkez)

Sivas il merkezinde, Kale Mahallesi’nde Selçuk Sokak’ta bulunan bu türbe, yörede kendi adına bir devlet kuran Eratnaoğlu veziri Kadı Burhaneddin’e (1344-1398) aittir. XIV.yüzyılın başlarına tarihlendirilen bu türbe yıkılmış ve XX.yüzyılın sonlarına doğru Sivas Valisi S.Sami Kepenek tarafından yeni bir türbe yapılmıştır.

Modern bir türbe görünümündeki bu yapı kesme taştan olup, dört sütunun taşıdığı bir kubbeden meydana gelmiştir. Sütunlar yuvarlak kemerlerle birbirlerine bağlanmıştır. Dokuz basamakla çıkılan türbenin etrafı açıktır. Türbenin içerisinde Kadı Burhaneddin’in mezarı bulunmaktadır.

Muzaffer Burucerdi Türbesi (Merkez)

Sivas il merkezi, Kale Mahallesi Selçuk Sokak’ta bulunan Buruciye Medresesi’nin giriş kapısının solunda bulunan bu türbe Selçuklu veziri Hibetullah Burucerdi oğlu Muzaffer Bey’e aittir. Türbenin giriş kapısı üzerinde sülüs yazılı kitabesi bulunmaktadır. Bu kitabenin mealen anlamı şöyledir:

“Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. Allah’ım! beni sana yaklaştıracak bir amelim, onunla sana yol bulacağım bir sevabım yok. İhtiyacım, yalnızlığım, yokluğum, perişanlığım çok arttı. Garipliğime merhamet et. Bu çukurumda bana yoldaş ol. Ancak sana sığındım, sana güvendim. Cömertlerin cömerdi ve merhamet edicilerin en merhametlisi sensin. Bu zayıf, garip, yalnız kul olan Muzaffer b. Hibetullah el-Mufaddali el- Burucerdi türbesidir. Allah onu, anasını, babasını ve bütün Müslümanları bağışlasın. Allah onu cennette, ahrette mutlulukla rızıklandırsın. Allah onun yalnızlığına yoldaş olsun, onun garipliğine acısın. Kim benim bu türbemi değiştirir, mezarımı tebdil ederse onun düşmanı sensin. Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların gazabı onun üzerine olsun.”

Türbe kesme taştan kare planlı olup, üzeri kubbe ile örtülmüştür. Kubbeye ana duvarlardan geçiş Türk üçgenleri ile sağlanmıştır. Türbenin kubbesinin içerisinde bir şerit halinde mavi ve siyah renkli çinili bir yazıt bulunmaktadır. Burada “Aciz hizmetkâr, garip yabancı Burucuverdi Muzaffer’in mezarıdır. Allah günahlarını bağışlasın” yazılıdır.

Türbenin içerisi çinilerle kaplı olmasına rağmen, bunların büyük çoğunluğu dökülmüş ve yalnızca izleri görülmektedir. Türbenin içerisinde iki sanduka bulunmaktadır.

Süt Evliyası Türbesi (Merkez)

Sivas’taki bu türbenin kitabesi günümüze gelemediğinden kime ait olduğu bilinmemektedir. Yapı üslubundan XX.yüzyılın başına ait olduğu sanılmaktadır.

Türbe kesme taştan kare planlıdır. Üzerindeki gövde kerpiçten olup, sekizgen kasnağın üzerindeki konik bir külahla örtülmüştür. Kubbe kasnağının çevresinde baklava dilimi şeklinde pencereler bulunmaktadır.

Sitte Melik Kümbeti (Divriği)

Sivas ili Divriği ilçesinde Mengücek Oğullarından Emir Süleyman Bin Seyfeddin Şahinşah için yaptırılmıştır. Sonraki yıllarda Sitte Melik Kümbeti ismini almıştır. Divriği Ulu Camisi’nin güney duvarına bitişik olarak yapılan bu türbe Mengüceklerden Behram Şah’ın kızı ve camiyi yaptıran Ahmet Şah Bey’in karısı olan Turan Melik Hatun tarafından 1228 yılında yaptırılmıştır. Mimarı Ahlatlı Hürrem Şah’tır.

Türbenin kapısı üzerindeki kitabede Şehin Şah Bey’in ölüm tarihi olan 1195 yılı yazılıdır.

Türbe kesme taştan sekizgen gövdeli ve içten kubbeli, dıştan piramidal külahlıdır. Türbenin cepheleri dışındaki bölümleri düz ve yalın bırakılmıştır. Külah altında mukarnaslı bir bordür bütün yapıyı çevrelemektedir. Türbe içerisinde beş sanduka bulunmaktadır.

Kamerüddin Kümbeti (Divriği)

Sivas Divriği ilçesinde bulunan bu kümbet Mengücekli Hazinedarı Kamerüddin için 1196 yılında yapılmıştır.

Kesme taştan yapılmış olan kümbet, sekizgen gövdeli, içten kubbeli, dıştan piramidal külahlıdır. Gövde ile külah arasındaki bordür çinilerle kaplı olmasına rağmen günümüze bunlardın yalnızca izleri gelebilmiştir. Giriş kapısı dilimli kemerli olup, oldukça gösterişlidir. Bunun dışında kümbette bezeme unsuruna rastlanmamaktadır.

Molla Yakup Türbesi (Divriği)

Sivas Divriği ilçesinin 25 km. güneybatısında, Molla Yakup semtinde bulunmaktadır. Türbe Horasanlı kahveci Piri Şehaliyyülüşazılı oğullarından Molla Yakup’a aittir. Bu türbeyi Molla Yakup’un oğulları yaptırmıştır.

Kesme taştan kare planlı olan türbenin üzeri kubbe ile örtülüdür.

Dilber Kümbeti (Divriği)

Sivas Divriği ilçesinin 5 km. güneybatısında Hazekrek Köyü yakınlarında bulunan bu kümbetin kitabesi günümüze gelememekle beraber, XII.XVI.yüzyıllar arasına tarihlendirilmiştir. Ancak, Doğu Anadolu kümbetleri üzerinde araştırması olan Rahmi Hüseyin Ünal kümbeti XIII.-XIV.yüzyıllara tarihlendirmiştir.

Kümbet kesme taştan sekizgen planlı olup, üzeri içten kubbe, dıştan sekizgen prizma bir külahla örtülüdür. Kümbetin büyük bir bölümü yıkılmış, üst örtüsü izlerden anlaşılmaktadır. Giriş kapısı kuzey yönünde olup, oldukça yüksektir. Ancak girişin çevresindeki taşların büyük bir kısmı da sökülmüştür. Kümbetin altında bulunan mumyalık kısmına doğu yönünden girilmektedir. Bu bölüm doğu, batı yönünde uzanan sivri kemerli bir tonozla örtülmüştür. İçerisindeki mezarlar kaybolmuştur.

Kemenkeş (Nurettin Salih) Kümbeti (Divriği)

Sivas Divriği ilçesinde bulunan bu türbe, kitabesinden öğrenildiğine göre 1240 yılında yaptırılmıştır.

Kesme taştan sekizgen planlı olan kubbe, içeriden kubbe, dışarıdan piramidal bir külah ile örtülmüştür.

Naifi (Gazezler) Kümbeti (Divriği)

Sivas, Divriği ilçesinde bulunan bu kümbet kitabesinden öğrenildiğine göre 1291 yılında Naifi Eşref için yaptırılmıştır.

Kesme taştan yapılmış olan kümbet sekizgen planlı olup, üzeri içten kubbe, dıştan piramidal bir külah ile örtülüdür. Kümbette bezemeye rastlanmamaktadır.

Sinaniye Hatun Türbesi (Divriği)

Sivas Divriği ilçesi, Kalealtı Mahallesi’nde bulunan Sinaniye Hatun Türbesinin kitabesi günümüze gelememiştir. Bununla beraber Mengücekoğulları dönemine, XIII.yüzyıla ait olduğu sanılmaktadır.

Günümüze harap bir durumda gelebilen bu türbenin sekizgen gövdeli, üzerinin de içten kubbeli, dıştan da konik bir çatı ile örtülü olduğu sanılmaktadır.

Ahi Yusuf Türbesi (Divriği)

Sivas ili Divriği ilçesi Kemenkeş Türbesi’nin 100 m. doğusunda bahçe içerisinde bulunan bu türbenin kime ait olduğu kesinlik kazanamamakla beraber Mengücekoğulları döneminde, XIII.yüzyılda yapılmış olduğu ve Ahi Yusuf isimli bir kişiye ait olduğu sanılmaktadır.

Türbe moloz taştan kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Üzeri tonozla örtülmüştür. Günümüzde harap bir durumdadır.

Araplık Türbesi (Divriği)

Sivas ili Divriği ilçesi Kocapaşa Mahallesi’nde bulunan bu türbenin kitabesi bulunmadığından günümüze de harap bir durumda geldiğinden yapım tarihi konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla beraber giriş kapısının kenarlarındaki Selçuklu dönemi bezemelerine benzeyen geometrik süslemeler dikkate alınacak olunursa, XII.-XIII.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

Türbenin kuzeybatısında bir giriş kapısı, doğu tarafında da buna eklenmiş bir yapı bulunmaktadır.

Mısırlılar Türbesi (Divriği)

Sivas ili Divriği ilçe merkezindeki Hükümet Konağı’nın yanındaki mezarlıkta bulunan bu türbenin kitabesi bulunmamaktadır. Yapı üslubundan da kesin bir sonuç alınamamaktadır. Bununla beraber yöre halkının söylediğine göre bu türbe Mısırlılar tarafından yaptırılmıştır.

Türbe kesme taştan kuzey-güney doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlıdır. Üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Duvarlarındaki renkli taşlarla dikkati çekmektedir.

Saracın Türbesi (Divriği)

Sivas ili Divriği ilçesinde bulunan bu türbenin kitabesi günümüze gelememiştir. Türbe içerisindeki mezar taşında iki ayrı tarih bulunmaktadır. Buna dayanılarak türbenin XVIII.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

Türbe kare planlı, kesme taştan dört ayağın taşıdığı sivri kubbeli bir mezar anıtı olup, baldekân tarzında etrafı açıktır.

Seyit Baba Türbesi (Divriği)

Sivas ili Divriği ilçesi Dumluca Köyü ile Günbahçe Köyü arasında bulunan bu türbenin XIII.-XIV.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

Türbe kare kaideli ve sekizgen gövdeli olup, üzeri piramidal bir külahla örtülüdür. Büyük ölçüde yıkık durumdadır. Türbenin girişi doğuda olup, altında mumyalık kısmı bulunmaktadır.

Samut Baba Türbesi (Kangal)

Sivas ili Kangal ilçesi Tekke Köyü’nde bulunan bu türbe kitabesinden öğrenildiğine göre Sultan II.Selim döneminde, 1573 tarihinde yaptırılmıştır. Samut Baba Sivaslı şairlerdendir.

Türbe kesme taştan altıgen planlı olup, içten yuvarlaktır. Türbenin içerisi kubbe, dışarısı da konik bir külahla örtülmüştür. Külahın üzerinde Bektaşi sikkesinin bulunuşundan ötürü de Samut Baba’nın aynı zamanda da Bektaşi olduğu anlaşılmaktadır.

Çoban Baba Türbesi (Suşehri)

Sivas ili Suşehri ilçesi, Çobanlı Köyü’nde bulunan bu türbe giriş kenarındaki Selçuklu üslubundaki geometrik bezemelerden ötürü XIII.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Kitabesi günümüze gelememiştir.

Türbe kesme sarı taştan yapılmış, batı yönündeki kapısı üzerinde de mukarnaslı bir bölüm, kenarlarında da geometrik bezemeler bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı türbenin üzeri küçük bir kubbe ile örtülmüştür.

Şeyh Halil Türbesi (Yıldızeli)

Sivas ili Yıldızeli ilçesi Şeyh Halil Köyü’nde bulunan bu türbenin yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber türbe içerisindeki mihrap nişinde 1858 tarihi yazılıdır. Bu tarihin türbenin yapımı veyahut buradaki resme mi ait olup olmadığı kesinlik kazanamamıştır.
Türbe kare planlı olup, üzeri tromplu sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. Türbenin içerisi kalem işleri ile süslenmiş, güneyindeki mihrap nişine de XIX.yüzyıl camilerinde ve türbelerinde çok sık rastlandığı gibi kandil ve perde motifi işlenmiştir. Ayrıca mihrabın yanına da bir köşk resmi yapılmıştır.

Şeyh Merzuban Türbesi (Zara)

Sivas ili Zara ilçesinin güneyindeki Tekke Köyü girişinde bulunan Şeyh İbrahim El Aziz Camisi’nin karşısında Şeyh Merzuban Türbesi bulunmaktadır. Türbenin giriş kapısı üzerindeki kitabesinden öğrenildiğine göre Şeyh Merzuban adına 1528 tarihinde yapılmıştır. Ayrıca türbe içerisinde iki onarım kitabesi bulunmaktadır. Bu kitabelerden Şeyh İbrahim ve Şeyh Mahmut Efendi tarafından 1792 tarihinde onarılmıştır. İkinci kitabede de Şeyh Osman ve Şeyh Mehmet, Şeyh İbrahim ve Şeyh Mahmut efendiler tarafından 1889 tarihinde bir kez daha onarıldığı yazılıdır.

Türbe kesme taştan sekizgen gövdeli olup, onarım sırasında kuzeydoğusuna bir eyvan eklenmiştir. Türbenin üzeri kubbe ile, eyvan ise beşik tonozla örtülmüştür. Türbenin ortasında sanduka, güneyinde de mihrap nişi vardır. Türbenin içerisine C ve S kıvrımlarına benzer motifler yapılmıştır.
 
Üst Alt