Mübarek Üç Aylar başladı

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438


Bugün “Üç Aylar” başladı

Bugün, mübârek üç ayların ilki olan Receb-i şerîfin birinci günüdür. [Dün gece de, Recebü'l-ferd ayının ilk gecesi idi.]
Bu ve müteakip aylar içerisinde, mübârek gün ve geceler çok yoğun olarak bulunmaktadır.

Yani bugünden i’tibâren, mübârek gün ve gecelerin çok kesîf olarak bulunduğu büyük bir manevi atmosfere girmiş bulunuyoruz.
Bilindiği üzere, bazı mekânlar emsâlinden çok daha mukaddes, bazı insanlar akrânından çok daha muhterem olduğu gibi, bazı zamanlar da benzerlerine nazaran çok daha kudsî, mukaddes ve mübârektir.
Halkımız arasında “Üç Aylar” diye anılan “Recebü’l-ferd”, “Şa’bânü’l-muazzam” ve “Ramazânü’l-mübârek” aylarının, İslam dininde özel yerleri vardır.
Bunlardan birincisi olan Receb, Alahü teâlânın ayı; ikincisi olan Şa’ban, Peygamber Efendimizin (sallallâhü aleyhi ve sellem) ayı;
Ramazân-ı şerîf de ümmet-i Muhammed’in ayı olarak bilinmektedir.

Üç ayların ilki olan Receb-i şerîf ayı, dünyâya gönderilen ilk insan ve ilk peygamber Âdem aleyhisselam’dan beri kıymetli olup içerisinde
mübârek “Regâib” [Receb'in ilk Cuma gecesi] ve “Mi’râc” [Receb'in 27. gecesi] kandillerini ihtivâ etmektedir.
“Berât” kandilinin [14 Şa'bân'ı 15'e bağlayan gece] bulunduğu Şa’bân ayı, Receb ile Ramazan ayları arasında bir köprü mesâbesindedir.
Nasıl ki Cuma günü günlerin efendisi ise, dört gözle beklenen, Ramazan ayı da ayların sultânıdır.

RECEB AYININ FAZîLETİ

Receb-i şerîf ayı, hürmet edilmesi gereken 4 kıymetli aydan [harâm aylardan] birisidir. Bir âyet-i kerîme meâli şöyledir:
“Allah’ın, gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, harâm [hürmetli] olan aylardır.” [Tevbe, 36]

Resûlullah Efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve “Ya Rabbî, Receb ve Şa’bânı [ayların] bizler için mübârek kıl ve bizi Ramazâna eriştir” diye duâ ederdi.

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Harâm aylar, Receb, Zi’l-ka’de, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır.” [İbn-i Cerîr]
“Receb ayında Allah’a çok istiğfâr edin; çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden âzâd ettiği kulları vardır.
Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, oralara ancak Receb ayında oruç tutanlar girerler.” [Deylemî]
“Receb ayında, takvâ üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip ‘Yâ Rabbî! Onu mağfiret et’ derler.”
Receb ayının ilk Cuma gecesine “Regâib Gecesi” denir. Hadîs-i şerîflerde buyuruluyor ki:
“Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regâib gecesi, Berât gecesi, Cuma gecesi, Ramazân ve Kurbân bayramı geceleri.” [İbn-i Asâkir]

“Receb’in ilk Cuma gecesini [Regâib gecesini] ihyâ edene, kabir azâbı yapılmaz. Duâları kabûl edilir. Yalnız, yedi kimsenin duâsı kabûl olmaz:
Fâizci, Müslümânları aşağı gören, ana-babasına eziyet eden, Müslümân olan ve dînin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın,
çalgıcı, livâta ve zinâ eden, beş vakit namazı kılmayan.” [Bunlar, günâhlara devâm ettikleri müddetçe duâları kabûl olmaz demektir. Bu kişiler de, yaptıkları bu işlerden pişmân olup tevbe ederlerse, onlar da affa uğrarlar.]

MÜBAREK GECELER

Bereketli, hayırlı, faydası bol, feyizli demek olan “mübârek” sıfatıyle sıfatlanan ve İslâm dîninde kıymet verilen on gece vardır ki, bunlar;
Hicrî-kamerî sene içerisindeki yerlerine göre [kronolojik sıra itibariyle]; 1 Muharrem ve 10 Muharrem (Aşûre) geceleri, Mevlid gecesi, Regâib ve Mi’râc geceleri, Berât gecesi, Kadir gecesi, Ramazân Bayramı gecesi, Arefe ve Kurbân Bayramı geceleridir.

Böyle ayların, cemiyet hayatımızda çok özel yerleri vardır. Bu aylardaki mübârek gün ve gecelerde çocuklar, gençler, olgunlar ve yaşlılar grup grup camilere doluşurlar, büyük bir huşû içerisinde namazlarını edâ ederler. Bütün Müslümânlar birbirlerinin gecelerini tebrîk ederler, daha sonra âile büyükleri, eş-dost, akrabâ ve komşuları ziyâret ederek, büyüklerin ellerini öpüp duâlarını alırlar. Böyle gün ve geceler sevgi ve saygının artmasına vesîle olur.

Yine bu aylardaki güzel âdetlerimizden biri de, yetîmler, fakîrler, garîpler ve çocukların sevindirilmeleri, yardıma muhtâç kimselere yardım ellerinin uzatılması, ictimâî yardımlaşma ve dayanışmanın tezâhür etmesidir…

Üç ayların faziletleri

RECEB ayı: Dört kıymetli aydan biridir. Bir âyet-i kerime meali şöyledir:
(Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, haram [hürmetli] olan aylardır.) [Tevbe 36]

Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve “Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir” diye dua ederdi.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir.) [İbni Cerir]

(Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.) [Taberani]

(Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.) [Ebu Davud]

(Receb ayında Allahü teâlâya çok istiğfar edin; çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemi]

(Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemî]

(Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

(Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsinde tutmuş gibi sevab verilir.)
[Miftah-ül-cennet] (Başında demek, ayın ilk günleri demektir. Ortası, ortadaki günlere yakın olan günler, sonu da, ayın son günleri demektir.)

(Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Ya'la]

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İ. Asakir]

(Allahü teâlâ, Receb ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur.
7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün tutana, Allahü teâlâ istediğini verir.
15 gün oruç tutana, bir münâdi, “Geçmiş günahların affoldu” der. Allahü teâlâ, Nuh aleyhisselamı Recebde gemiye bindirdi.
O da, Receb ayını oruçlu geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretti.) [Taberanî]

(Receb’de, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, “Yâ Rabbi, onu mağfiret et” derler.) [Ebu Muhammed]

Recebin ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor.

Allahü teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler [ihsanlar, ikramlar] yapar. Regaib, ihsanlar, ikramlar demektir. Bu geceye hürmet edenleri affeder.

Regaib gecesi yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.

 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438
Rahmet sağanağı başlıyor!

Üç aylar, müminler için çok kıymetlidir. Çünkü Recep, Şaban ve en kıymetli ay olan 1000 ayın (yaklaşık 84 yıllık ömrün) meyvesini, sevabını ve faziletini içinde barındıran Kadir gecesinin bulunduğu Ramazan-ı Şerif, üç aylar dediğimiz, bu mübarek zaman diliminin içerisinde gerçekleşmektedir.

Bu ayların, müminlerin kalplerinde önemli bir yere sahip olmasının sebebi, Hz. Peygamber sallu aleyhi vesellemin bu ayları övmüş olması ve bunun kıymetinin bilinerek değerlendirilmesinin af, rahmet ve daha pek çok manevi nimete vesile olacağını ümmetine haber vermesidir.

“Ey Allah’ım! Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.”
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438
ALLAH'ım Recep ve Şabanı hakkımızda Mübarek Kıl, Bizi Ramazana Kavuştur. Amin..
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438


6 yasindaki islami okula giden ogluma dedim ki; oglum üç aylar geldi, sence ne yapmaliyiz..? Üç ayları memnun edip sevindirelim anne dedi.

NELER YAPILMALI!
Üç aylar, gönül dünyamıza bahar neş’esi getiren, îmânî heyecan ve ahlâkî güzellikleri kuşanma konusunda yeniden derlenip toparlanma mevsimidir.
Fikirde, düşüncede, ruhta ve topyekün hayatımızda yeniden canlanma, daha diri bir İslâmî hayatı yaşama fırsatlarını yakalama zamanıdır.

Pazartesi ve perşembe oruçlarıyla Ramazan ayına hazırlık yapılabilir.

Kur’an-ı Kerim öğrenilebilir, bilenler tecvit ve meal üzerinde tefekkür edebilir.

Her gece sayisizca la ilahe illah diyemiyecekseniz, bir sefer HAKKI ile anlamını öğrenip nefsimizde hayattimizda tatbik etmeye calisip...hayır yönünde değişmeliyiz.
üç aylar, insanî özelliklerin olgunlaşması ve iradenin kontrol altına alınması hususunda önemli bir zaman dilimidir.

İş arkadaşları, komşular ve akrabalar arasında mukabele grupları oluşturularak Kur’an-ı Kerim hatmi yapılabilir.

Kaza namazları ve teheccüt, evvabin, kuşluk ve hacet gibi nafile namazlar kılınabilir.

Zekat ve sadaka gibi ibadetlerin özellikle bu aylarda yerine getirilmesiyle bu kutlu zaman dilimleri daha da bereketlendirilebilir.

Lafzen ve hayalen bolca tövbe istiğfar çekilebilir.

Yakın çevre, akraba ve arkadaşlar arasındaki küslükler ortadan kaldırılarak bu ilişkiler yeniden gözden geçirilebilir.

Manevi hayatın yenilenmesi için dinî içerikli okumalar yapılabilir...
ilim tahsil edilebilir velhasili kelam..
Bu açıdan Üç aylar adeta bir diyet zamanıdır.Gözün, kulağın, dilin ve hepsinden etkilenen gönlün disipline edilmesi gereken Mubarek Ramazan AYI icin Hazirlik zamanidır...
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438


Ramazan ayının habercisi mübarek üç aylar başladı. İslam dininde Recep ayı tövbe, hürmet ve ibadet; Şaban ayı muhabbet ve hizmet; Ramazan ayı ise yakınlık ve nimet ayı olarak kabul ediliyor.

Bu aylarda hürmet etmek günahlardan uzaklaşmakla ve ibadetleri yapmakla olur. Bu mübarek aylarda vaat edilen sevaplara kavuşabilmek için, her şeyden önce itikadı düzeltmelidir.
İlmihal bilgilerini öğrenmeli ve yaşayışını bunlara uygun hale getirmeli çok tövbe ve istiğfar etmeli, kazaya kalmış namazları kaza etmeye başlamalıdır."
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438
-Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s) Şaban ayında çok oruç tutardı. Hz. Aişe, Rasûlüllah (s.a.s)`ın bu aydaki orucu hakkında şöyle der: "Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim" (Tecrid-i Sarıh, VI, 295).

-Üç aylar içinde yapılması gereken ibadetlerden biri de vaktinde kılınacak olan beş vakit namazlardır.

-Bu bereketli aylar içinde ibadetlerde yoğunlaştığımız gibi ibadet içinde değerlendirilen dua etmeye de önem vermeliyiz. İbadetlerle ve dualarla ihya edilmeye kalbimizin ihtiyacı vardır, insanın dua etmesi yaratılışının gayesi, kulluğunun da en güzel ifade şeklidir. Bu gerçek "Ey Muhammed! De ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin" ayetinde ifadesini bulmaktadır.

-Manevi bir ticaret mevsimi olan bu aylarda farz ve nafile ibadetlere önem verdiğimiz kadar nefis muhasebesi yapmak suretiyle kötü sayılabilecek alışkanlıklarımız varsa onları da terk etmeye çalışılmalıyız.

-Üç aylar içinde idrak ettiğimiz bereketli gün ve geceler, hoş olmayan ;huy ve davranışlarımızın giderilmesine vesile olmalıdır.
Üç ayları bir fırsat bilerek Rabbimizin bize sunduğu affımıza vesile olacak rahmet ve mağfiret lütufları olarak değerlendirilmeye çalışılmalıyız.

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in, "Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bize mübarek eyle ve bizi Ramazana kavuştur" duasıyla üç aylara ne kadar değer verdiğini hatırımızdan çıkarmamalıyız.

Peki, bu büyük fırsatı nasıl değerlendirmeliyiz?
-Öncelikle böyle zamanlarda kulluğumuzu gözden geçirerek, eksik ve hatalarımızı ele almalı ve bunları düzeltebilmenin yollarını aramalıyız. Yani hesaba çekilmeden önce burada kendimizi hesaba çekmeliyiz ki ahiretteki hesabımız kolay olsun.

-Üç ayları günahlarımızın affı için bir fırsat bilmeli ve bol bol tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. Özellikle müslümanların içinde bulunduğu sıkıntıları düşünerek dua edip Allah’a yalvarmalıyız.

-Eğer kaza namazlarımız varsa bunları kılmalı, kaza namazımız yoksa bile, çokça nafile namaz kılmaya çalışmalı ve özellikle geceleri iyi değerlendirmeliyiz.
İmkanımız nispetinde çokça Kur’an-ı Kerim okumalıyız.

-Akrabalarla, komşu ve dostlarımızla olan yakınlığımızı bir kat daha arttırmalı ve yapacağımız ziyaretlerle onların gönlünü almalıyız.
-Etrafımızdaki fakir fukaraya yardım etmeli, imkanımız ölçüsünde sadaka vermeliyiz. Çünkü bu zaman dilimlerinde vereceğimiz sadakalar veya zekât bize kat kat sevap getirecektir.

-Üç Aylarda günah ve haramlardan ,kul hakkından, anne, baba yetimin bedduasından, yalan, dolan, hile, kumar, gibi Kötülüklerden sakınmalıyız...

Üç aylar fırsat günleridir, çok bereketli bir kazanç mevsimidir. Böylesine bir koyup binler alabileceğimiz kazanç kuşağında kaybetmemek için bu günleri iyi değerlendirmeliyiz.

İşte henüz başında bulunduğumuz bu mübarek aylar, önümüzdeki kandil geceleri hayatımıza yeniden bir çekidüzen verme fırsatı veriyor, dinî hayatımızı daha ileriye götürme azmi kazanmamıza zemin hazırlamış oluyor..
.
 

ihvan

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,506
Ekstralarımızın yaşandığı zaman dilimleri bu günler.
Hadislerdeki vurgu, oruca ve duaya yöneliktir.
Yarın Receb'i oruç tutmak suretiyle karşılıyor, Peygamberimiz'in duasıyla beraber dualarımızı da ifade eden oluyoruz:
"Recep ve Şaban'ı bizlere hayırlı kıl ve bizleri (cem'an) Ramazan'a ulaştır..."
Oruçlarınız da dualarınız da makbul olsun.
Recep ve üç aylar zaman dilimi; hakkınızda hayırlara vesile olsun, iyilik ve güzelliklere vesile olsun. Amin.
 
Üst Alt