Kuran-ı Kerim'e Abdestsiz dokunulabilir mi?

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,664
KURAN'A ABDESTSİZ DOKUNULMAZ AYET VE HADİSTEN DELİLLERİMİZ

Abdest ayetinde "Kuran'a dokunulmaz ifadesi geçmiyor diye Kuran'da yok diyenler bu konuda delil olan şu ayetleri de çarpıtma peşine düşmüşlerdir.
Vakıa suresi
77. O, elbette değerli bir Kur'an'dır.
78. Korunmuş bir kitaptadır.
79. Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir.
80. Âlemlerin Rabb'inden indirilmedir.
"Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir"
Burada iki görüş var.
1- "ona" ifadesinin bir önceki ayette belirtilen "levhi mahfuza" işaret ettiği
2- "ona" ifadesinin "Kur'an-ı Kerime" işaret ettiği
1. manaya göre Kur'an korunmuş bir kitaptadır ve ona temiz olmayanlardan yani meleklerden başkası yani şeytanlar dokunamaz.
2. manaya göre ise Kur'an-ı Kerime gusül ve abdesti olmayanlar dokunamazlar.
Değerli kardeşlerimiz birinci manayı verenler olmuş ise de ikinci mana çok daha kuvvetlidir ve Müfessirlerin çoğu bu ayetin "Kuran'a abdestsiz dokunulmayacağına delil" olduğunu kabul etmişlerdir.
Çünkü Kur'an-ı Kerim bir bütündür ve bütün olarak ele alındığı takdirde hükümleri anlaşılmaktadır. Bakınız abdest ve teyemmümü emreden ayet-i kerime de nasıl bir ifade geçiyor:
"Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz." (Maide 6)

TEMİZLENİN VE TEMİZ OLANLAR DOKUNUR
Allahu Teala bu ayet-i kerimesinde insanlar için "tertemiz" ifadelerini kullanıyor ve abdest ile teyemmüm alınarak "tertemiz" olunmasını emrediyor. Vakıa suresinde de aynı ifade ile "tertemiz olanların" dokunabileceğini buyuruyor.
Sadece bu bütünlükten bile tertemiz olanların abdest alanlar olduğu ve Kur'an-ı Kerime tertemiz olanların el sürebileceği manası anlaşılmaktadır.
Yani formülünü şu şekilde yapalım:
Maide 6: Abdest-teyemmüm alın ve TERTEMİZ olun
Vakıa 79: O'na ancak TERTEMİZ olanlar dokunabilir.
Evet bu çok önemli ayrıntıya ileride yine dikkat çekeceğiz ama bizim Kur'an-ı Kerimi şerh eden, Şeriatın açıklayıcısı ve yaşantısıyla öğreticisi bir Peygamberimiz var.
Dinin nasıl yaşandığını canlı olarak gösteren peygamber Efendimizin de bu ayet-i kerimeyi destekleyen hadis-i şerifleri mevcuttur. Bu sebeple ayet daha kuvvetli bir delil olmaktadır.
İbn Ömer, "Kur'ân'a, sadece temiz olduğun zaman dokun" demiştir. Bir de, Rasulullah (Sallallahu aleyhi v sellem) Amr b. Hazm'a yazdığı mektupta şöyle buyurmuştur "Kur'ân'a temiz olandan başkası dokunmasın" yazmıştır.Kurtubî, 17/225; Mâlik b. Enes, Muvatta, K. el-Kur'ân 15/1; Darimi, Talak: 3; Taberani, El-Mecmuu'l-Kebir, Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, Darekutni, Sünen, Hakim el-Müstedrek)
Ne Peygamberimizden, ne sahabeden ve de ashabından bunun hilafında bir beyanat yoktur.

KUR’AN-I KERİMDE TEMİZ OLANLAR KİMLER?
Kur’an-ı Kerimin diğer hiçbir yerinde meleklerden “tertemiz” gibi ifadeler ile BAHSEDİLMEZ. Tam aksine Kur’an-ı Kerimin bir çok yerinde insanların “tertemiz” olmasından bahsedilmiştir.
Ahzab 33. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. Allah’a ve Resülüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor
Zümer 73. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: “Size selam olsun! Tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin.”
Ali İmran 164. Andolsun, Allah, mü’minlere kendi içlerinden; onlara âyetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitab ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.
Tevbe 108. Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva (Allah’a karşı gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit (Kuba mescidi), içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz onları sever

KUR’AN-I KERİM DE TERTEMİZDİR
Beyyine
2. Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir.
3. O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır.
abese
11- (Habîbim!) Hayır! (Bir daha böyle bir şey yapma)! Şüphesiz ki o (Kur’an ayetleri, kendisiyle amel edilmesi gereken) büyük bir öğüttür!
12- Artık dileyen onu düşünüp öğütlenir (veya onu ezberler)!
13- (O Kur’ân, Allah tarafından) değerli kılınmış (Levh-i Mahfûz’daki) pek kıymetli birtakım sahifelerdedir.
14- (O sayfalar ki; yedinci kat semada) yükseltilmiş ve (şeytanların ulaşmasından ve Allah kelâmı dışındaki her şeyden) tertemiz kılınmış

İNKARCILAR KÖŞEYE SIKIŞIYOR

Bakınız Vakıa 80. ayette: “Âlemlerin Rabb’inden indirilmedir.” Buyruluyor
Abese 13-14. ayette: “tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir” buyruluyor
Maide 6. ayette Gusül ve abdest alanların tertemiz olduğunu buyuruyor
Vakıa 79. ayette de “Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir” buyuruyor.
Peygamber Efendimiz de: “Kur’ân’a temiz olandan başkası dokunmasın” buyuruyor…
Bütün bunlardan Rabbimizin katından indirdiği ve tertemiz olduğu beyan edilen bir Kitab’a, tertemiz olan insanların dokunabileceği açıkça anlaşılıyor…
Eğer inkarcıların iddia ettiği gibi “kutsal olan sadece ayetlerin maneviyatları” olsaydı Peygamber Efendimiz de böyle buyurmazdı. Demek ki önemli olan şey, Mushaf-ı şerife abdestsiz bir şekilde dokunulamamasıdır. İçerisinde Rabbimizin kelamının yazılı olması başlı başına bir sebeptir…
Peki, bu inkârcı sapıklar, tertemiz olan ve Rabbimizin katından indirilen ayetlerin içinde bulunduğu bir kitaba nasıl olur da “cünüp ve abdestsiz” olan bir insanın dokunmasına fetva veriyorlar ve hatta “oku sevap alırsın” diyerek insanları kendi bataklıklarına çekebiliyorlar?
Kimisi de eline aldığı usb bellekle “işte bunda da Kur’an yüklü, buna da mı abdestsiz dokunmayacağız” diyerek alay etmekte… Bunlar mürekkeb ile yazılmış olanı, “sanal” olandan ayırt edemeyecek kadar da mı ahmak ve cahil?
Rabbimiz şerlerinden Ümmet-i Muhammedi muhafaza eylesin… Amin..
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,664
Abdestsiz Kur'an okumanın ve Mushaf'a dokunmanın hükmü nedir?

Abdestsiz Kur'an okumanın ve Mushaf'a dokunmanın hükmü nedir?

Şüphesiz,

“Ona/Kur’an’a ancak temizler dokunabilir." (Vakıa, 56/79)

mealindeki âyetin ilk ve en açık manası “Allah’tan Cebrail vasıtasıyla Hz. Muhammed (asm)’e inen Kur’an vahyinin arılığını, duruluğunu bozan şeytan, cin gibi hiçbir müfsit yaratığın eli dokunmamış, fikri karışmamış, kuruntuları bulaşmamıştır...” şeklindedir.

Âyette, “Kur’an’a ancak temizler dokunabilir” ifadesinin tercih edilmesi, manevî kirlilik sayılan abdestsizlik, cünüp ve hayız türü şeylere de işaret etmek için olduğunu söyleyen âlimlerin bu görüşünün yanlış olduğu anlamına gelmez. Kur’an’ın açık hükmü yanında başka şeylere de delalet etmesi, sonsuz ilahî ilmin bir gereğidir.

Bu âyeti farklı yorumlayanlar var ise de İslam âlimlerinin ortak görüşü, Kur'an’a abdestsiz dokunmanın doğru olmadığıdır. Ancak abdesti olmayan birinin el dokundurmadan karşısında bulunan Kur'an’dan okuması veya ezberinden bildiği âyet ve sûreleri okuması caizdir.

Cünüp olan bir kimse ise Kur'an’a el süremediği gibi onu okuyamaz da. Ayetü'l-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi âyet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa bir sakıncası olmaz. (bk. Hamdi Yazır, Tefsir, Vakıa 79. âyetin izahı; Celal Yıldırım, İslam Fıkhı, IV/157)

- Âlimler âyette geçen “la yemessuhu” (Kur’an’a dokunamazlar) ifadesini, görünürde ihbar cümlesi olmakla beraber, gerçekte bir inşa cümlesi olup bir nehiy/yasaklama ifadesi olduğunu düşünüyorlar. (bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/295)

- İmam Nevevî de abdestsiz Kur’an’a dokunmanın haram olduğunu belirtmiş, delil olarak da ilgili âyeti ve şu hadisi vermiştir: Rivayete göre, Peygamber Efendimiz (asm), Hakîm b. Hizam’a hitaben: “Kur’an’a dokunurken mutlaka abdestli olmalısın.” (Nevevî, el-Mecmu; II/65)

- Keza şafii alimleri Vakıa sûresinin ilgili âyetinde yer alan “Tenzil” kavramının kesinlikle Mushafa işaret ettiği görüşündeler. Çünkü, bu kavram, Levh-i Mahafuz’a değil, Hz. Peygambere (asm) indirilen Kur’an’a bakar. (bk. Nevevî, a.g.e, II/72)

- İmam Nevevî’nin belirttiğine göre, abdestsiz Kur’an’a dokunmanın haram olduğunda alimlerin ittifakı, icmaı vardır. İmam-ı azam, İmam-ı Malik, İmam-ı şafii, İmam-ı Ahmed b. Hanbel de aynı görüştedir. (bk. Nevevî, a.g.e, II/72)

- Kur’an, indiği andan itibaren bir mushaf manasına da gelmiştir. Mekki sûrelerde de Kur’an’ın kitap olarak da anılması bunun göstergesidir. Çünkü, inen ilk âyetlerden itibaren Kur’an belli malzemelerin sayfalarına yazılmıştır. Mushaf kavramını sadece Medine’de inen âyetlere hasretmek açık bir yanlıştır. Çünkü, Medine’de inmiş sûrelerin toplamı sadece yirmi sekizdir. Onun için Vakıa sûresindeki âyetin delaletini Mekki olmasından dolayı kaldırmaya çalışmak isabetli değildir.

KAYNAK
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,664
ABDESTSİZ OLARAK KUR'AN'A DOKUNMANIN HÜKMÜ VE "MÜ'MİN NECİS OLMAZ" HADİSİNİN ANLAMI

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Şeyh Abdulaziz b. Baz'a buna benzer bir soru sorulmuş ve o şöyle demiştir:

"İlim ehlinin çoğunluğuna göre, müslümanın abdestsiz olarak Kur'an'a dokunması câiz değildir. Bu, dört mezhep imamının -Allah onlardan râzı olsun- üzerinde ittifak ettiği bir görüştür. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ashâbı da bu şekilde fetvâ verirlerdi. Bu konuda Amr b. Hazm'dan -Allah ondan râzı olsun- sahih bir hadis rivâyet olunmuştur.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- yemen halkına gönderdiği mektupta şöyle buyurmuştur:

(( أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ )) [ رواه مالك والدارمي ]

"Kur'an'a ancak temiz olan dokunur."Mâlik ve Dârimî

Bu hadis, ceyyid'dir.Hadisin rivâyetleri birbirini destekler mahiyette olup zararsızdır.

Böylelikle cünüp ise cünüplükten arınmadan, abdestsiz ise abdest almadan Kur'an-ı Kerim'e dokunmanın câiz olmadığı anlaşılmış olmaktadır.

Aynı şekilde, Kur'an-ı Kerim'i bir yerden başka bir yere abdestsiz taşıması câiz değildir. Fakat bir beze sarılmış bir halde alması gibi, bir şey aracılığıyla taşırsa, bunda bir sakınca yoktur.Ancak doğru olan, yukarıda da geçtiği gibi, ilim ehlinin çoğunluğunun görüşüne göre, abdestsiz olarak doğrudan Kur'an-ı Kerim'e dokunmak, câiz değildir.

Abdestsiz kimsenin Kur'an-ı Kerim'i ezberden okumasına gelince, bunu yapmasında veya birisinin onun için Kur'an-ı Kerim'i tutup da ezberlemesine yardımcı olması ve takıldığı yeri ona hatırlatmasında bir sakınca yoktur.

Fakat cünüp olan kimse Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Zira Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olduğuna göre onu, Kur'an-ı Kerim okumaya ancak cünüplük hali engel olurdu.

İmam Ahmed'in ceyyid bir senedle Ali b. Ebî Tâlib'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiğine göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- def-i hacet giderdiği yerden çıktı ve Kur'an'dan birşeyler okuyarak şöyle buyurdu:

(( هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ، فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلاَ، وَلاَ آيَةَ )) [ رواه أحمد ]

"Bu, cünüp olmayan içindir. Cünüp olan kimseye gelince, o okuyamaz, hatta bir âyet bile okuyamaz."Ahmed

Bundan kastedilen, cünüp olan kimse, yıkanıncaya kadar, ne Kur'an-ı Kerim'den, ne de ezberden bir şey okuyabilir.Abdestli olmayan ise, cünüp olmadığı için Kur'an-ı Kerim'e dokunmamak kaydıyla ezberden okuyabilir."Şeyh Abdulaziz b. Baz'ın Fetvâları, cilt:10, sayfa: 150

Mü'minin temiz olduğu hadisine gelince, bu konuda Ebu Hureyre'den gelen hadiste o şöyle demiştir:

)) لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ع وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟ فَقُلْتُ لَهُ. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ )) [ متفق عليه ]

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- benimle karşılaştğında ben cünüp bir haldeydim. Elimi tuttu, oturuncaya kadar onunla birlikte yürüdüm.Sonra oradan gizlice ayrılıp evime geldim ve yıkandım.Daha sonra o otururken tekrar yanına geldim.Bana buyurdu ki: Neredeydin ey kedi babası? Ben de ona olayı anlattım. Buyurdu ki: Subhanallah ey kedi babası! Şüphe yok ki mü'min necis (pis) olmaz." Buhârî, Gusul/276, Müslim, Hayız/556

İmam Nevevî, Sahih-i Müslim'in şerhinde şöyle demiştir:

"Bu hadis, diri olsun, ölü olsun, müslümanın temiz olduğu konusunda büyük bir esası teşkil eder."

Ardından şöyle demiştir:

Müslümanın temiz olduğu sâbit olduğuna göre, ister abdestsiz olsun, ister cünüp olsun, ister âdet olsun, ister loğusa olsun, onun teri, salyası ve gözyaşları gibi şeyleri de temizdir.

Bu böyle bilinirse, müslümanın temiz olduğu anlaşılmış olur. Bu sebeple onun abdestsiz olması, bedeninin temiz olmasına engel değildir. Çünkü hades (abdestsiz olma) hali, abdestli olma şartını gerektiren namaz gibi ibâdetleri edâ etmeye engel olan geçici bir durumdur.

Yine de en iyisini Allah Teâlâ bilir.

KAYNAK
 
M

MehdiRasul

Kayıtsız
Misafir
Arkadaş sizler neyin kafasını yaşıyorsunuz ? Bırakın şu taklidi imanı kendinize gelin artık.Maide 6 ayeti cünüplük ayetidir namaz abdesti ile alakası yoktur namaz abdesti diye zaten bir şey yoktur.

Keşif ehli değilseniz bu işlere bulaşmayın kopyala yapıştır müslümanlığını bırakın artık

İnsanları yanlış yönlendiriyorsunuz.
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,664
Yürü git utanmaz arlanmaz... Namaz abdesti diye birşey yokmuş. Zerre kadar ilmin yok, üstüne birde zırcahilsin. Birde keşif ehli yazmış. Sen keşif ehli ne demek biliyormusun acaba. Sağdan soldan duyduklarıyla gelip fitne sokmaya çalışan densiz!Cümle alem müslümanlar, alim, ulema bilemedi, ne idiğü belirsiz olan sen mi bildin... Namaz abdesti diye birşey yok ha.! La havle ve la kuvvete illa billah... yürü git birdaha bu platforma mesaj falan yazma. Yallah...
 
Üst Alt