Amasya - Merzifon ilçesi Camiileri

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,152


Merzifon’da Gazi Mahbub Mahallesi’ndedir. Merzifon’un en büyük camisi olup, Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından 1667’de yaptırılmıştır.

Dikdörtgen plânlı ve kesme taştandır. İbadet mekanı iki kısımdan meydana gelmiştir.
Tek kubbeli olan bölüm caminin asıl ibadet yeridir.
Kuzeydeki kubbe ağırlığını üç kemer ve iki paye taşımaktadır.
Böylece kuzey duvarı geriye alınarak ibadet mekanı uzunlamasına genişletilmiştir.
Payeler arasında kalan bölümlerden, orta bölüm yarım kubbeli büyük bir niş haline getirilmiştir.
Yanları da küçük kubbelerle örtülerek asıl ibadet mekanı ile birleştirilmiştir.
Orta bölümdeki nişin yüksekliği yanlara göre daha fazla tutulmuş ve böylece caminin iç mekanı değişik bir görünüm kazanmıştır.

Asıl ibadet mekanının üzerini örten büyük kubbe köşe tromplarının üzerine oturmaktadır.
Kubbe sekizgen kasnağın üzerinde olup, köşelerde dört küçük kubbe tarafından desteklenmektedir.
Kubbe ve çevresi XIX.yüzyıl özelliğindeki kalem işleri ile süslenmiştir.

Mihrap ve minber sadedir. Giriş kapısının iki yanındaki kapılarla üst kata, kadınlar mahfiline çıkılmaktadır.
Kuzeydeki eski son cemaat yeri, cami ile birlikte yapılmamış sonradan ilave edilmiştir.
Bugünkü ibadet mekanına orijinal son cemaat yeri eklenmiştir.
İç mekanı aydınlatan pencerelerin yuvarlak kemerli olmalarına rağmen duvardaki izlerden orijinal yapımında bu pencerelerin sivri kemerli oldukları anlaşılmaktadır.
Camiyi üç sıra pencere aydınlatmaktadır.
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,152
Sofular Camii

Sofular CamiiMerzifon’da Sofular Mahallesi’ndedir. XVI.yüzyılda Beylerbeyi Abdullah paşa tarafından yaptırılan cami Onun adı ile de anılmaktadır.
Son yıllarda onarım görmüştür.
Son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen plânlıdır.
Kare planlı olan ibadet mekânının içi kalem işleri ile süslü büyük bir kubbe örtmektedir.
Duvarları yontma taş ve tuğladandır.
Kuzeydeki son cemaat yeri 4 köşeli 4 sütun üzerine 3 kubbeyle örtülüdür.
Kemerleri kırmızı beyaz taştan yapılmıştır.
Giriş kapısı yay kemerlidir.
Tuğladan tek şerefeli bir minaresi bulunan caminin avlusunda altıgen plânlı türbede Abdullah paşa gömülüdür.
Kuzeybatı köşedeki çeşme, camiden sonra yapılmıştır.
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,152
Abide Hatun Camii

Abide Hatun CamiiMerzifon’un 2 km. doğusundaki Bahçekent Köyü’nde bir tepe üzerinde yer almaktadır.

Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Annesi Abide Hatun tarafından XVII.yüzyılın başında yaptırılmıştır.

Moloz taştan yapılan cami dikdörtgen plânlıdır. Giriş kapısının kanatları geometrik motifler ve oymalarla süslenmiştir.
Ahşap üzerine kalem işi tekniği ile yapılmış uygulamaların en güzel örneklerini burada görmek mümkündür. Minaresi tek şerefelidir.
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,152
Alaca Minare Mescidi


Alaca Minare Mescidi

Merzifon’da Hacı Süleyman Mahallesi’ndedir. 1501 yılında yapılmıştır.
Moloz taştan ve dikdörtgen pl3anlıdır.
Kuzeydeki son cemaat yeri tek sütunlu olup, yan duvarlar üzerine iki sivri kemerli ve iki kubbe ile örtülüdür.
Son cemaat yerinin batı köşesinde, tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.
Giriş kapısı üzerindeki kitabesinin yazıları silinmiştir.

1943 senesindeki depremde minaresi yıkılmıştır.
Bir aralar ambar olarak da kullanılan camii Hafız Mustafa Şimşek (Cüllülü) önderliğindeki çabalarla tamir edimiştir.

 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,152
Bozacı Camii

Bozacı Camii

Merzifon’da Gazi Mahbub Mahallesi’nde Ekin pazarındadır. XVII.yüzyılda yapılmıştır.
Kesme taştan yapılan caminin kuzeydeki son cemaat yeri, 4 sütun üzerine 3 kubbe ile örtülmüştür.
Giriş kapısı basık yay kemerlidir.
Camiyi, yüksek sekizgen kasnaklı kiremitli bir kubbe örter.
Tek şerefeli minaresi caminin güneybatısındadır.

 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,152
Çay Camii

Çay Camii
Merzifon’da Hacı Bal Mahallesi’ndedir. XVIII.yüzyılda Aşçı Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmıştır.
Hüseyin Ağanın adı ile de anılmaktadır.
Avlu kapısı üzerindeki yazıtından 1772 yılında onarım gördüğü anlaşılmaktadır.
Son onarımı ise 1947’de yapılmıştır.

Kesme taştan ve dikdörtgen plânlıdır.
Çatısı kiremit örtülüdür.
Son cemaat yeri iki sivri tuğla kemerli olup, iki kubbe ile örtülüdür.
Yay kemerli giriş kapısı üzerindeki yazıt siliktir.
Minaresi tek şerefeli olan caminin tavanı yıldız ve baklava biçimli geometrik motifler ve aşı boya nakışlarla süslenmiştir.
Mihrap lale motifleriyle, minber de geometrik geçme motiflerle bezenmiştir.

 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,152
Çelebi Mehmed Camii

Merzifon’da Cumhuriyet Caddesi’ndeki cami, 1411’de Osmanlı Sultanı I.Çelebi Mehmed’in oğlu II.Murad’ın emriyle yaptırılmıştır.
Medreseönü Camisi olarak da bilinmektedir.
Birkaç kez onarım görmüştür.
Üç kapısı bulunan caminin doğu kapısının kanatları ağaç işçiliğinin en güzel örneklerindendir.
Onarım yazıtı kuzey kapısı üzerindedir.

Son cemaat yeri, sonradan yapılmıştır.
İki sıra direkler üzerine oturan ahşap tavanı, kiremitli bir çatıyla örtülmüştür.
Caminin yanında Çelebi Mehmed Medresesi bulunmaktadır.
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,152
Hacı Hasan Camii

Hacı Hasan Camii

Merzifon’da hacı hasan Mahallesi’nde, Doğan Sokaktadır.
1714 yılında ahşap, 1871’de de kâgir olarak yapılmıştır.
Caminin altıgen ve baklava motiflerle süslü ahşap tavanı da bu onarım sırasında yapılmıştır.
Kuzeydeki son cemaat yeri ahşap bir bölmeyle camiden ayrılmıştır. Sivri kemerli pencerelerle aydınlatılmaktadır.
Ahşap tavan iki yönde dörder ahşap direkle desteklenmiştir.
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,152

Taceddin İbrahim Camii

Merzifon’da Gazi Mahbub Mahallesi’ndedir.
Gazi Mahbub Camisi olarak da bilinen Cami XV.yüzyılda yapılmıştır.
Caminin duvarları yontma taştan yapılmış, kuzey cephesindeki giriş kapısı üzerinde bulunan üç konsolun buradaki sundurmayı taşıdığı sanılmaktadır.
Kare planlı, küçük bir mescittir.
İbadet mekanında doğu ve batı duvarları iki büğyük kemerle enine genişletilmiştir.
İbadet mekanının üzerini örten kubbe stalaktitli pandantiflere dayanmaktadır.
Mihrap nişi mukarnaslı olup, tümü ile dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınmıştır.
Rumi ve palmet motifleri ile bezenmiştir. Caminin minaresi kesme taştandır.
Minaresinin şerefeden yukarısı 1941 depreminde yıkılmıştır.
Mescidin alt katı arazi meyilinden faydalanılarak bir ahıra ayrılmıştır.
Bu da mescidin bitişiğinde bulunan hana ait olduğunu göstermektedir.
Yine alt kattaki ikinci bir yapı da dört kemerli baldakin kubbeli bir şadırvan ve çeşmeler bulunmaktadır.
Bu şadırvana arazi meyilinden ötürü çukur şadırvan ismi verilmiştir.
 
Üst Alt