bursa escort bursa escort beylikdüzü escort bursa escort escort bayan istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri bursa escort bayan escort kayseri bursa escort Mevlevi Evrad Serife (Allhmme bi hurmeti)(20). - islamiforumlar.net - islami forum


Burada her ey "NET"
islamiforumlar.netGo Back   islamiforumlar.net - islami forum > SLAM PAYLAIMLAR > Mevlana Celaleddin Rumi Hz. > Mevlevi Evrad- erifi
www.islamiforumlar.net
Kayt ol Yardm Ajanda Arama Son Mesajlar Forumlar Okundu Kabul Et
Anasayfa Soru cevap Dua kesi slami rya tabirleri Resimli Cuma Mesajlar Dk iini rahatla letiim

Mevlevi Evrad Serife (Allhmme bi hurmeti)(20).

Mevlevi Evrad- erifi


Yeni Konu a Konu Kapatlmtr

 

Seenekler Deerlendirme: Konunun ortalama Deerlendirmesi 5,00/5,00 puandr.
Alt   #1 (permalink)
Ekrem
Ynetici-Admin

Mevlevi Evrad Serife (Allhmme bi hurmeti)(20).


Bismillhi’r-rahmni’r-rahm.
1. Allhmme bi hurmeti hzihi’s s’ati’l mercvveti
2. Ve bi hrmeti hzihi’l-esmi’l-husn
3. ve bierafih ve kermetih ve dyeh
4. ve menh.
5. Allhmmec’al l sabhan
6. slihan meymnen mbraken la hziyen ve la kdi-hn
7. Allhmmec’al evvele yevmin hz salhan
8. ve evsetah felhan
9. ve hrah nechn.
10. Allhmme inne hz halkun ceddn
11. feftahh al bi tatike
12. vahtim al l bi mafiratike ve rdvnik.
13. verzgn fhi haseneten tetekabbeleh minn ve tzekkh
14. ve tda’fh ve m amilt fhi min sey-yietin fafirl inneke entel afr rahm
15. veddn kerm, Allhmme inn asbaht ve bih la este-t’u def ‘a m ekrah ve la emlik nef ‘a m erc ve asbahal emru biyedi gayr ve asbaht mrtehinen biamel.
16. vel fekyra efkara minn.
17. Allhmme la tmit b advv 18. vel tes’ b sadk
19. Ve la tec’alid dny ekbere hemm 20. Ve la tsallit aleyye vel yerhamn.
21. Allhmme inneke ta’lem sirr ve alniyet fegbel ma’zirat
22. Ve ta’lem hcet fea’tn su’l
23. Ve ta’lem m f nefs fafrl znb fe-inneh la yafruz znbe ill ente.
24. Allhmme inn es’elke mnen 25. ybiru kalb 26. ve yakynen sdikan
27. hatt a’lem enneh len ysyben
28. ill m ketebteh aleyye feardn bim kasemteh l. Allhmme inn es’elke bienneke sbbhun kuddsn sebbeha leke sevdl leyli ve dav’n nehri ve emsi ve nrul kameri ve zeviyyl mi ve haff seer
29. ve ncms sami ve trbl ardi ve shuurul cibli ve rimll kfri
30. ve emvcl bihri ve devbbl berri vel bahri.
31. Ve es’elke bienneke samedn ferdn.
32. Fissemi zzke ve fil’ard Kadke
33. ve fil ar cellke
34. ve flcenneti rahmetke
35. ve f cehenneme azbke
36. vefilmeliket cndk
37. Ysebbihneke ve yhammidnekel leyle ven nehra la yeftrn.
38. L ilhe illa ente leke’l-hamd
39. entel hannn’l-mennn bedas semvti vel ard y zel celli
40. vel ikram.
41. Ve es’elke biesmikel hsn
42. ve like’l-uly 43. ve brhnikel azm.
44. Ve bihuccetikel bliati
45. ve bikelimtiket tmmeti
46. en tasrife ann
47. erra m ah-duru mine’l-eza ve erra m ehf ve ahzer.
48. Ve sallallh l seyyidin Muhammed’in ve lih ve sahbih ecmeyn.
49. Allahmme rabbes semvtis seb’ ve rabbel aril azym.
50. Rabbena ve rabbe klli ey’in mnzil’t-tevrti ve’l-incili ve’z-zebri ve’l-frkn.
51. Fliku’l-habbi ve’n-nev.
52. Ez bike min erri klli dbbetin ente hzn binsyetih
53. inne rabb l srtn mstekym.
54. ente’l-evvel feleyse kableke ey’n. Ente’l-hru fe leyse ba’deke ey’n. Ve en tez zhir
55. feleyse dneke ey’n.
56. Ve entel btn feleyse dneke ey’n.
57. zi anned deyn
58. ve anin minel fakri.
59. Allhmme inn es’elke kalben hian
60. ve es’elke imnen kimen ve es’elke ilmen nfian
61. Ve es’elke amelen slihan
62. ve es’elke yakynen sdikan
63. ve es’elke dnen kayyimen
64. ve es’elkel afiyete min klli beliyyetin
65. ve es’elke devmel afiyeti
66. Ve es’elke kra alel afiyeti,
67. Allhmme inn es’elkel in vel afiyete vel mufti fiddny vel hirah.
68. Allhmme y limes srr vel hafiyyti rafad derecti zel ar tlkr-rha min emrike l men te min bdike
69. firaz zenbi ve kbilet tevbi edydel kbi
70. zetdavli l ilahe ill h ileyhil masyr
71. L ilhe ill ente sbhneke inn knt minez-zalmn
72. Allhmme y hdiyel mudilln
73. Ve y rhimel mznibne
74. ve y mukyle sertil sirn. rham abdeke zel hataril azm.
75. vel mslimne kllehm ecmeyn.
76. vec’aln mel ahyil merzkyn.
77. Ellezne en’amte aleyhim minen nebiyyne ves sddkyne ve hedi ves slihn.
78. Allhmme y aniyy ya hamd y mbdi y m’yd y Rahym y vedd. Anin bihallike an harmike
79. ve bitatike an ma’syetike ve bifadlike an men sivk.Allhmme erinel hakka hakkan
80. verzukn ittebh.
81. Ve erinel btle btlen
82. verzukn ictinbeh.
83. Allahmme la tekiln il nefs.
84. vel ila ehvi nefs
85. ve la il ehadin min halkke tar fete aynin
86. vel ekalle min zlike kn l veliyyen ve hfizan ve nsran ve avnen ve mynen.
87. Allh’m mafirl ve lib ve mmeht ve ihvni ve arat.
88. Ve li akrib ve ehibb ve stdi ve eyh
89. ve limen vessn biddil hayri
90. ve limen allemen hakk ad d
91. ve limen yerc berakete d minel ahyi vel emvti birahmetike y sbhn y sltn
92. ya men lem yelid velem yled velem yekn leh kfven ehad.
93. Birahmetike ya erhamerrahimn allhmme salli ve sellim l seyyidin ve nebiyyin ve habbina Muhammedin fil evvelin
94. ve salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil ahirin.
95. ve salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habina muhammedin fi klli vaktin ve hyn
96. Ve salli ve sellim l seyyidin ve nebiyyin ve habbina Muhammedin fl meleil a’l il yevmiddn.
97. Ve salli ve sellim l seyyidin ve nebiyyina habibin ve al cem’l enbiyai ve’l-mrselin.
98. Ve ala melaiketikel makarrabn ve ala ehli taatike ecmain
99. ve ala ibadi’llhi’s-salihn 100. min ehlissemavati ve ehlil erdn.
101. Ve radiallahu an eshabi rasulillahi ecman.
102. Allahmme ente rabb lailahe illa ente halekteni ve ene abdike ve ene al ahtike ve va’dike mesteda’t euz bike min erri ma senat ebu uleke bi nimetike aleyye ve eb bizennb fafirl zunb fe innehu la yafiruz znube illa ente y erhame’r-rahimn.
103. Celle rabb ve kadera. Azze rabb ve kahera. Vallh gafurun limen saber.
104. Velezikrullhi ekber.
105. Ni’mel hfizullh ni’mel kdirullhe fekadern feni’mel kdirn
106. Allhmme inn euuz bike minel havri ba’del kevri.
107. Allhmme inn euuz bike min en rike bike ey’en ve ene a’lem ve estafiruke lim la a’lem inneke ente allml uyb.
108. Estafirullhe’l-azm. 109. Estafrullhe min klli zenbin ezneyth amden ev hataen ev sirran ev alniyeten ve etb ileyhi minez zenbillez a’lem ve mine’z-zenbillez la a’lem.
110. La havle vel kuvvete ill billhil aliyyil azym. 111. Ve ma
111. Tevfiki illa billahi aleyhi tevekkelt ve hve rabbl aril azim.
112. Mallh kne ve m lem yese’lem yekn.
113. Ehed ennellhe lkli ey’in kadr.
114. Ve ennellhe kad ehta bi klli ey’in lm.
115. Fallh hayrun hfzan vehve erha-mrrhmn.
116. Ve’l-hamd lillhi rabbi’l-’lemn...


PAYLA
Facebook Twitter GoogleEkrem isimli ye imdilik offline konumundadr  
Alt   #2 (permalink)
Ekrem
Ynetici-Admin


Rahmn ve Rahm olan Allah’n adyla.
1. Allah’m! u niyaz ettiim vakit hrmetine. 2-3. u gzel isimlerin hrmetine, o isimlerin erefi ve kerameti hrmetine, O isimleri, msemmsna da’vet eden hrmetine,
4. O, isimlerin ma’nlar hrmetine. Allh’m! 5. Sabahm hayrl uurlu ve mbarek kl;
6. (beni) bel ve kedere urayan, zillete dp de zlen yapma. 7. Allah’m u gnmzn ban ho,
8. ortasn selmet, 9. sonunu da kurtulu sebebi yap. 10. Allah’m bu, yeni yaratlan bir gndr.
11. Onu, sana,tat ibdet etmem iin bana a;
12. senin mafiretine ermekle ve honutluunu kazanmakla bitir.
13-14. Bu gnde beni, senin benden kabul edecein ve senin pak klp bana artracan, gzel rzklarla rzklandr. Ve bu gnde ilediim gnahlardan dolay beni affet. Muhakkak sen ok mafiret edicisin. Pek merhametlisin; kullarn ok seversin, ok mkrimsin. Allah’m! Ben, holanmadm eyi kendimden def etmeye, umduumu elde etmeye muktedir olmadm halde sabahladm. Hal ve keyfiyet de benim elimde olmayp sen Allah’mn elindedir.
15. Ben amelim karlnda rehin alndm.
16. (Rahmetine muhta kullarn iinde) benden daha fakiri yoktur.
17-20. Allah’m bana ac ektirerek dmanm sevindirme, dostumu da kedere boma, beni dnimde musybete uratma ve himmetimin en by dny iin olmasn;ilmim de mnhasran dny iin olmasn. Bana merhameti olmayan kimseyi de zerime musallat etme.
21. Allhm! Sen benim gizli, aikr her hlimi bilirsin. Ma’zeretimi kabul buyur.
22. htiycm bilirsin, ltfeyle.
23. istediimi ver. Nefsimde olan da bilirsin; gnahlarm mafiret et. Zira senden baka gnahlar mafiret edecek kimse yoktur. Gnahlar yarlayacak olan ancak sensin.
24-27. Allah’m! Senden kalbimi evke getiren sarslmaz mn isterim. Doruluunda phe olmayan yakn isterim. T ki senin benim hakkmda yazdndan (takdir ettiinden) baka bir eyin bana isabet edemiyeceini kesinlikle bileyim.
28. Artk bana ksmet ettiin eyden beni honut et. Allah’m! Ben seni istiyorum. phesiz sen, ulhiyyetine yakmayan noksan sfatlardan mnezzehsin. Ziyadesiyle pak ve mberrsn. Gecenin karanl, gndzn aydnl, gne’in ziyas, ayn nuru, suyun ak, aacn yapraklar, gn yldzlar, arzn topra, dalarn kayalar, llerin kumlar, denizlerin dalgalar, karann ve denizin btn hayvanlar seni tesbh eder
29-37. Allah’m ltuf ve keremini isterim. Her ey sana muhta olup sen her eyden mstanisin. “Tek”sin. Gkte ancak senin eref ve ann dalgalanr, izzetin galiptir. Yerde senin hkmn geer. Ar zerinde azmetin mevcuttur. Cennette rahmetin, cehennemde ise azbn vardr. Melekler senin askerlerindir (ordundur.) Onlar gece gndz seni tesbh ederler, sana hamdederler; bunu yaparken de asla geveklik gstermezler. 38-39. Rabb’im! Mafiretini isterim. Hamd, ancak sanadr. Senden baka ma’bd yoktur. Sen merhametlisin, ihsan ok olansn. Gkleri ve yeri rneksiz cat edensin. Ey azmet ve ikram sahibi olan Ma’bdum!
47. Senden, senin gzel isimlerin hrmetine, senin yksek sfat ve ni’metlerin hrmetine, senin yce delillerin hrmetine;
48. Hasm susturmada keml gsteren hccetin hrmetine, noksansz olan ilh kelimelerin hrmetine, bana kar hazrlanan elem verici eylerin errini, korktuum
ve sakndm eylerin de errini zerimden def etmeni isterim.
49. Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.) O’nun line ve ashabna ve btn mmetine Allah’n salt (mafireti) olsun.
50-51. Allah’m ! Ey yedi kat gn ve muazzam arn Rabbi! Ey bizim Rabb’imiz; ey her eyin Rabb’i! Tevrat’, ncil’i, Zebur’u, hakk ile btl ayran Kur’n’ gnderen sensin. Dneleri ve ekirdekleri atlatarak yaran, ondan yeillikler bitiren sensin.
52. Senin kudretine boyun emi, pereminden yakaladn her hayvann errinden sana snrm.
53. Muhakkak benim Rabb’im adalet ve insaf zeredir.
54. Sen yle bir evvel’sin ki senden nce hibir ey yoktur.
55. Sen yle bir nihayetsin ki senden sonra da hibir ey yoktur. Sen yle bir apak grnensin ki senden daha stn hibir zhir yoktur.
56. Sen yle bir btnsn ki senden daha te hibir ey yoktur.
57-58. Borcumu de ve beni yoksulluktan kurtarp zengin et.
59. Allah’m! Ben senden korku iinde yalvaran bir kalp isterim.
60. Devaml sabit bir man isterim. Fayda verici ilim isterim.
61. yi ve hayrl amel ilemek isterim. 62. Doru ve phe gtrmez yakn isterim.
63. Sarslmaz din isterim.
64. Her trl beldan selmet isterim.
65. Tam ve noksansz bir fiyet isterim.
66. fiyetin devaml olmasn isterim.
67. hsan buyuracan fiyete kretmek isterim. Allah’m! Ben zenginlik ve fiyet isterim; dny ve hiret zntlerinden kurtulmak isterim.
68. Ey srlar ve gizli eyleri bilen, kullarndan istediklerinin derecelerini ykselten arn sahibi Allah’m! Kullarndan istediklerine, emrinle, ruh verirsin. (vahye lyk grrsn.)
69. Ey gnahlar affeden, tevbeleri kabul eden, azab iddetli olan, fazl keremi bol olan Allah’m! Senden baka ma’bd yoktur. Dnp varacamz yalnz sensin.
70-74. Ey yolunu sapanlara doru yolu gsteren! Ey gnah ileyenlere de merhamet eden! Ey srenlerin yanlg ve hatlarn affeden Allah’m! Byk bdire iinde bulunan bu kuluna ac.
75. Mslmanlarn hepsine, tmne ac. 76. Beni, kendilerini maddeten ve ma’nen rzklandrdn gerek dirilerle beraber eyle. (yaat.)
77. O diriler ki, onlar peygamberlerden, ihlsl doru kimselerden, ehdlerden, slih kullarndan olup kendilerine in’am ihsan buyurduun kimselerdir.
78-85. Ey zengin olan, ey vlen, ey yoktan vreden,ey kullarn (ldkten sonra tekrar diriltip) aslna iade eden,ey pek merhametli, ey ok sevgili Allah’m! Hellinden vererek beni haram kldn eylerden mstani kl. Tatinle beni ma’siyetten de mstani kl. Fazl u kereminle beni senden bakasndan mstani kl. Allah’m! Bize hakk hakk olarak gster ve ona uymamz bize myesser kl. Bize btl da btl olarak gster, ondan da kanmamz bize nasp eyle. Allah’m! Beni nefsimin eline brakma.
86. Beni nefsimin hev ve hevesine de brakma. Bir gz krpma mddetince, hatt ondan daha az bir zaman bile, beni, mahlkattan hi birinin eline brakma. Dostum ol, beni koru, yardmcm ol, her iimde destek ve inayetinle munim ol.
87-93. Allah’m! Beni mafiret buyur. Babalarm, analarm, kardelerimi, kabilemi, akrabm, dostlarm, stadlarm, eyhimi, bana kendilerine hayr dua etmem iin vasiyette bulunanlar, hakk duay bana retenleri, dirilerden, llerden, benim dumn bereketini umanlarn hepsini mafiret buyur, ey noksan sfatlardan mnezzeh olan, ey kudret sahibi pdih, ey dourmayan ve domayan, ey hi bir ey kendisine e (denk) olmayan, ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Rahmetinle mafiret buyur.
94. Allah’m! Dnyya evvel gelenlerin de sonra gelenlerin de Efendisi olan, bymz, dostumuz, efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ikram et.
95. Allah’m! bymz ve efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) her nda ve her zamanda ikram et.
96. Allah’m! Din gnnn tecellsine (kyamete) kadar senin en yce vuslat huzurunda bulunan bymz, Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ikram et.
97. Salt ve selm sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) btn enbiya ve rasllerin zerine olsun.
98-100. Sana yaklam meleklerine de, sana itaat eden kullarnn tamamna ister yer ehli, ister gk ehli mahlukattan olsun ikramda bulun Allah’m!
101. Allah, peygamber efendimizden ve ashabnn hepsinden raz olsun.
102. Ya Allah! Sen benim Rabbi’msin. Senden baka ilh yoktur. Beni sen yarattn. Ben senin kulunum ve ben iman ve ubudiyetimde gcm yettii kadar senin ahd miskn zereyim. Yarabbi! Yaptklarmn errinden sana snrm. Ve senin bana in’am ve ihsan ettiin nimetleri ikrar ve itiraf ederim. Kendi kusur ve gnahlarm da itiraf ederim. Ya Rab! Sen beni aff mafiret eyle. Zira senden baka gnahlar aff mafiret eden olmaz.
103. Benim Rabb’im uludur ve kudretlidir. Benim Rabb’im her emrinde galiptir. O’nun galibiyeti karsnda her ey bir hitir ve O, kahredicidir. Allah, sabredenleri ziyadesiyle affeder.
104. Allah’ zikretmek elbette en byk ibdettir.
105. Allah ne gzel koruyucudur. Allah ne gzel bir kudretin sahibidir.
106. Biz (Allah’n ulhiyyetini) takdir ettik. (Allah’ takdir edenler) ne de gzel takdirkr kimselerdir.
107. Allah’m! Huzur bulduktan sonra perian olmaktan, ifls etmekten sana snrm. Allah’m! Herhangi bir eyi sana ortak komaktan sana snrm. Ben bilerek veya bilmeyerek ilediim gnahlarm iin senden mafiret dilerim. Muhakkak sen gayblar pek iyi bilirsin.
108. Azamet sahibi Allah’dan mafiret dilerim.
111. Kasten, yahut hat olarak, yahut gizli veya aikre ilediim btn gnahlardan dolay Allah’tan mafiret dilerim. Bildiim ve bilmediim gnahlar iin de Allah’a tevbe ederim.
112. Hi kimsede (tat etmek ve gnahlardan kurtulmak) kuvvet ve kudreti yoktur. Buna muvaffak olmak ancak Allah’n yardm iledir.
113. Allah’n diledii oldu, dilemedii olmad.
114. Bilirim ki Allah, her eyi yapmaya kdirdir.
115. Yine bilirim ki Allah, ilmi ile, her eyi kaplamtr.
116. Allah, en hayrl muhafzdr ve O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. lemlerin Rabb’i olan Allah’a hamd sena olsun.


Ekrem isimli ye imdilik offline konumundadr  
Yeni Konu a Konu Kapatlmtr

Bookmarks

Seenekler
Konuyu deerlendir
Konuyu deerlendir:Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
| islamiforumlar.net | Sitemap | Gizlilik Politikas | Kullanm artlar

Tm Haklar Sakldr.
Bu websitesinde Bulunan Yazlar
AKTF KAYNAK LNK belirtilmeden kullanlamaz.