Yangında yanmayan Ayet-i Kerimeler

Hasret

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Yangında yanmayan Ayet-i Kerimeler; "Tabakatü'l-havâs" sahibi büyük âlim ve velî Ahmed eş-Şerci el-Yemeni(Rahimehullah) "el-Fevâid" isimli eserinde şöyle demiştir: "Muteber ulemadan bazısının hattıyla bulduğum bir nakle göre: Kur'an-ı Kerim'de on beş (yerde başlayan, toplamda yirmi) ayet-i kerime vardır ki bunların bir takım havvâsı mevcuttur.

Bunlardan bir tanesi; Birçok Mushaf bir yangında yandığı halde bu ayetler yanmamıştır.

Yangında yanmayan ayet-i kerimeler şunlardır:

 • Âl-i Imrân Suresi: 1-2
 • Âl-i Imrân Suresi: 18
 • Mu'min Suresi: 62
 • Ra'd Suresi: 31
 • Yâsin Suresi: 82-83
 • Zümer Suresi: 75
 • Kaf Suresi: 15
 • Hadîd Suresi: 4
 • Hadîd Suresi: 25
 • Talâk Suresi: 3
 • Cinn Suresi: 28
 • Müzzemmil Suresi: 9
 • Nebe Suresi: 38
 • Abese Suresi: 18-20
 • Tekvîr Suresi: 20-21
Kaynak: (Ebu'l Abbâs Ahmed eş-Şercî, el-Fevâid fi's-sılât ve'l-avaid, sh:48; Mâül'-'Ayneyn eş-Şenkîtî, Mez-hebü'l-mahûf 'alâ de avâti'l-hurûf, sh:63)
 
Üst Alt