vatandaşlık görevleri nelerdir?

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,012
Tepkime puanı
419
Vatandaşlık görevleri nelerdir

Vatandaş:Aynı topraklar üzerinde yaşayan ve aynı devlete bağlı bireylere denir.

Vatandaşlık önemli ve kutsal bir bağdır.Vatandaşlık hak ve görevleri dörde ayrılır.


1-SEÇME VE SEÇİLME HAKKI: Milletvekili,muhtar, belediye başkanı ve diğer temsilcilerin katıldığı seçme işine seçim denir. 18 Yaşını dolduran her Türk genci seçme hakkına sahiptir.Seçimlere katılmak bireylerin hakkıdır.

2-KANUNLARA UYMAK: Devlet toplumun düzenini sağlamk için kurallar koyar.Aile okul ve toplum kurallarına uymak bize yarar sağlar.Kanunlara uymayanlar cezalandırılır.Kanunlara uyulmadığı zaman toplumun düzeni bozulur.Kanunlara uymazsak suçlu duroma düşeriz.

3-VERGİ VERMEK: Devletin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için insanlardan aldığı paraya vergi denir.Vergi paraları bize:yol,okul,hastane,okul,köprü olarak geri döner.Ülkemizdeki vergiler başlıca şunlardır:Gelir vergisi,kurum vergisi,emlak vergisi,damga vergisi ve katma değer vergisidir.

4-ASKERLİK YAPMAK: TC vatandaşı ve sağlıklı olan 20 yaşındaki herkes askere gider.Yurtta ve Dünyada geleceğimizi güvence altına almak güçlü bir orduyla olur.Ülkemizi korumak için Türk Silahlı Kuvvetleri çalışır.Bunu da hava,kara,denizkuvvetleri ile sağlarlar.

Anayasal ülkelerde, o ülkede yaşayanların devlet tarafından anayasada vaadedilen haklardan yararlanmaları için o ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olmaları gereklidir. Bu kişilere vatandaş denir. Vatandaşın politik katılım hakkı vardır.

Her anayasal ülkenin vatandaşlık gereklilikleri anayasalarına yazmaktadır. Günümüzde bu gerekliliklerin başında milliyet, doğum yeri ve kültür gelir. Örneğin birkaç yıl öncesine kadar Alman vatandaşı olmak için anne veya babasının Alman olması gerekliliği vardı.

Fransa’da, doğum yeri Fransa sınırları içinde olanların vatandaş olma hakları vardır. ABD’de ise, vatandaş olmak isteyenler, Amerikan toplumuna tümüyle uyum sağladıklarını ve Amerikan geleneklerini benimsediklerini kanıtlamak durumundadırlar.

Vatandaş Olma Bilinci: Bir vatandaşın haklarının ve görevlerinin farkında olmasıdır. Demokratik yönetimin varlığı ve sürekliliği; vatandaş olma bilincine sahip ve bu bilinç çerçevesinde uygun davranışlar sergileyen insanların çoklukta

olmasıyla sağlanabilir.Vatan: Bir milletin üzerinde yaşadığı toprak parçasıdır.

Vatandaşın Devlete Karşı Sorumlulukları Nelerdir – Vatandaşın Devlete Karşı Görevleri Nelerdir?


1-VATANDAŞ OLMA BİLİNCİ NE DEMEKTİR?
Bir vatandaşın haklarının ve görevlerinin farkında olmasıdır. Demokratik yönetimin varlığı ve sürekliliği; vatandaş olma bilincine sahip ve bu bilinç çerçevesinde uygun davranışlar sergileyen insanların çoklukta olmasıyla sağlanabilir.

2-İNSAN OLMA BİLİNCİNİN EKSİKLİĞİNİN ,HAKLARIN ELDE EDİLMESİNDE NİÇİN ETKİLİDİR?
İnsan bilincine varmayan insanlar insan olmanın özelliklerini bilmemektedir veya yeterli sorumluluğa ulaşmadıklarından başka insanlara karşı gerektiği gibi davranamazlar.

3-VATANDAŞ OLMA BİLİNCİNİN GEREKTİRDİKLERİ NELERDİR?

1. Demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsemek ve demokrasinin gereğine inanmış olmak.

2. Vatandaş olarak haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak.

3. Yasalara titizlikle uymak.

4. Diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü davranmak, şiddetten yana değil, barıştan yana olmak.

5. Her türlü ayrımcılığa karşı olmak.

4-VATANDAŞLIK HAK VE GÖREVLERİ NELERDİR?

a-Seçme ve seçilme hakkı.

b-Kanunlara uymak

c-Vergi vermek.

d-Askerlik yapmak.

1.Seçme ve seçilme hakkı:

Kendi içimizden en nitelikli, en becerikli, bilgili, ahlâklı kişiyi belirleyebilmek ve ilerleyebilmek için bu görevimizi yerine getiririz.18 yaşını dolduranlar seçime katılabilirler.Sadece er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler ve hükümlüler oy kullanamazlar.s

2.Kanunlara uymak:

Toplum huzuru ve barışının sağlanabilmesi, hak ve özgürlüklerin korunabilmesi, devlet otoritesinin ve devamlılığının sağlanabilmesi için bu şarttır.

3.Vergi vermek:

Vergi: devletin vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, gelirine göre vatandaşından aldığı belirli bir miktar paradır.
Daha iyi şartlarda yaşamak, daha iyi hizmetlerle karşılaşabilmek istiyorsak vergimizi düzenli olarak vermek zorundayız.

4.Askerlik yapmak: Devletin varlığını devam ettirebilmesi için, kendisine yönelik tehlikelere karşı hazır olabilmesi için ordu oluşturulur.Biz de zamanı geldiğinde ordumuza faydalı olabilmek için temel bilgileri askerlik bilgilerini öğrenmeliyiz. 20 yaşını dolduran her Türk erkeği askerlik yapar.

5-BİR ÜLKEDE VATANDAŞLAR GÖREV VE SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEZLERSE HANGİ ORTAYA ÇIKAR?

1. Yönetim dürüst, bilgili, çağdaş ve ülke çıkarları için çalışacak kişilerin elinde olmaz. Yöneticiler halkı temsil edemez.

2. Devlet, ülke giderlerini karşılayacak geliri elde edemez. Dolayısıyla vatandaşa karşı görevini yerine getiremez. İçte düzeni, dışta bağımsızlığı koruyamaz.

3. Ülke bütünlüğü, bağımsızlığı ve varlığı tehlikeye girer.

4. Demokratik yönetimin yerini baskıcı yönetim alır. İnsan hakları korunamaz. Bazı kii ve gruplara ayrıcalık tanınır.

6-İNSANLAR NEDEN KANUNLARA UYMAK ZORUNDADIR?

-Kanunlar bizlerin hayatlarını güven altına almak içindir. Toplumda sorunların en aza indirilmesi ve istikrarlı bir gelecek sağlamak için kanunlar vardır.

7-TOPLUM HAYATINDA KANUNLARIN YERİ NEDİR?

insanlar toplum hayatında yaşadıkları zaman bazı kurallara uymak zorundadır. Bu kuralları kendi rızaları ile ortaya çıkarırlar. Başkasının hür¬riyetine zarar vermemek için, kendi hürriyetimize sınır getirmek zorundayız, işte bundan dolayı hu¬zurlu bir toplum içinde devlet birçok kurallar koyar. Buna kanun denir. Kanuna uymayanlar devlet tarafından cezalandırılır. Bizde kanunlar yasama organı olan T.B.M,M, tarafından yapılır.

8-SİYASİ PARTİLER NİÇİN KURULUR? CUMHURİYET DÖNEMİNDE KURULAN İLK SİYASİ PARTİ HANGİSİDİR?

Demokratik yönetimlerde aynı düşünceleri taşıyan kişiler ayrı ayrı gruplar oluşturarak siyasi partileri oluştururlar. Bizde de Kurtuluş Savaşı’ndan sonra T.B.M.M.’nde gruplaşmalar oluşunca Mustafa Kemal artık siyasî partilerin kurulma za¬manı geldiğine inanarak kendisi öncülük etmiş ve Cumhuriyet Halk Fırkasını kurmuştur.

9-MUSTAFA KEMAL DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ DENEMELERİ NİÇİN BAŞARISIZ OLMUŞTUR? NE ZAMAN ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİLMİŞTİR?

Mustafa Kemal döneminde kurulan Terrakiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası amaçlarından sapıp Mustafa Kemal ve kurduğu Cumhuriyete karşı tehlikeli olmaya başlayınca kapatılmışlardır. 1945 yılında çok partili hayata geçilmiştir.

10-DEMOKRASİLERDE HALK EGEMENLİK HAKKINI NASIL KULLANIR?

Belirli dönemlerde yapılan seçimlerle,halk milletvekillerini seçer. Seçilen milletvekilleri meclisi oluşturur.Bir sonraki seçime kadar egemenliğini halk adına kullanır.

11-YURDUMUZDA ÇOK PARTİLİ DÖNEME NE ZAMAN GEÇİLMİŞTİR?

İlk defa 1945 yılında çok partili hayata geçildi.1946 ‘da bu partilerin katıldığı seçimler yapıldı.

12-VERGİ VERMEK BİZLER İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

-Devlete verilen her kuruş vergi bizlerin tek başına yapamayacağı bir çok hizmetleri ayağımıza getirmektedir. Örnek Hastaneler, Yollar, Köprüler, Okullar

13-NİÇİN VERGİ VERİRİZ?

Devletin vatandaşa sunmak isteği hizmet¬lerde paraya ihtiyacı vardır. Devletin mali kay¬naklarından biri de vergidir. Bunlar yasalarla be¬lirlenir, değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Vergi geli¬şi güzel alınamaz. Kanunlara göre, herkes gelirine göre vergi vermek zorundadır. Bu gelir vatandaşa hizmet olarak geri döner. Hastahane, okul, yol, köprü, baraj vb yapılır.

14-HANGİ TÜR VERGİLER VARDIR?

Gelir vergisi: Kişilerin bir yıl içindeki ka¬zançlarının belli bölümünü devlete vermesi.

Kurumlar vergisi: Şirketler, kooperatifler, iş ortaklan gibi kurum ve kuruluşların ödediği vergi.

Emlâk, motorlu taşıtlar, veraset ve intikâl, akaryakıt tüketim vergisi, damga vergisi, katma değer vergisi.

15-VERGİNİN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?

Vergi kalkınmanın temelidir. Devletin güç¬lenmesi ve vatandaşın rahata huzura kavuşması için ekonomik gücünün iyi olması gerekir. Herkes vergisini gerçek oranda verirse, hem

vatandaşlık görevini yerine getirir, hem de ülkesinin kalkınma¬sına yardımcı olur.

16-ASKERLİK YAPMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

-ülkemizin savunulması için askerlere ihtiyacımız vardır . Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak için askerlik yapmak şarttır.

17- EN ÖNEMLİ VATANDAŞLIK GÖREVLERİMİZDEN BİRİ DE ASKERLİKTİR? NİÇİN?

Askerlik en önemli vatandaşlık görevlerimiz¬den biridir. Çünkü; yurdumuzun bağımsızlığını korumada en büyük görev Türk ordusuna düş¬mektedir. Kuvvetli ordusu olmayan devlet günün birinde bağımsızlığını kaybedebilir. Bunun örnek¬lerini daha önceki tarihlerimizde gördük. Her Türk genci 20 yaşına girdiğinde askerlik görevini yap¬mak zorundadır. Görevini bitirenler 41 yaşına ka¬dar askere çağırılabilirler. Türk Silahlı kuvvetleri Kara, Deniz, Hava olmak üzere üçe ayrılır.

18-ÜLKEMİZDE ASKERLİK KAÇ AŞAMALIDIR?

Askerlik işlemleri üç aşamalıdır:

a.Yoklamalar:

b.Muvazzaflık (Eğitim) dönemi: Askerî birliğe teslim olunca başlayıp, terhis oluncaya kadar geçen dönem.

c.İhtiyatlık (Yedeklik) dönemi: terhisten üç ay sonra başlayıp, 41 yaşına kadar olan süredir.

19-DAYANIŞMA NEYE DENİR?

İnsanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirine karşılıklı olarak bağlı duruma gelmesine dayanışma denir. Dayanışma, toplumda kişiler arasında sevgi, saygı ve işbirliğini geliştirir. Çünkü, dayanışma ahlâkî bir gerekliliktir.
Kurtuluş Savaşında verdiğimiz milli mücadele ve elde ettiğimiz zafer, milli birlik ve beraberliğin bir eseridir.
Birlik ve beraberliğin olmadığı bir toplumda kargaşa ve terör vardır.

20-DAYANIŞMADA SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜNÜN ÖNEMİ NEDİR

Dayanışma, sevgi, saygı ve hoşgörü varsa gerçekleşebilir. Birbirini sevmeyen, hoşgörü sahibi olmayan, birbirinin haklarına saygı göstermeyen insanlar dayanışma içinde olamazlar.

21-HOŞGÖRÜ GÖSTEREMEYECEĞİMİZ DAVRANIŞLAR NELERDİR?
Ülke ve milletimizin yararını ilgilendiren konularda ilgisiz kalınmasına ,insan öldürülmesine ,kamu mallarına zarar verilmesine karşı hoşgörülü olamayız.

Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması- Anayasadan maddeler.

MADDE 13. – (Değişik: 3.10.2001-4709/2 md.) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması

MADDE 14. – (Değişik: 3.10.2001-4709/3 md.) Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.

Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması

MADDE 15. – Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

(Değişik: 7.5.2004-5170/2 md.)Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.
 

Ashab

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
7 Nisan 2021
Mesajlar
143
Tepkime puanı
43
Konum
İstanbul
Turab abi 10 maddede Demokraside halk egemenliği egemenlik her 5 senede bir yasama yetkisi Allahtan alıp vekillere verip onların adına kanunlar baz etmek değil mi turab abi” bu düşünce benim şahsımı bağlar her 5 sende bir bu yetkiler Allah’ın kanunların adına serbest yasak kanunlar baz ediliyor hakimiyet egemenlik şudur yasaklar ve serbestler yani haram ve helaller halk adına vekiller yapabilir Buda şirk olur’ anayasa kitabında
•içki serbest
•Zina serbest
•Sayısal Loto toto serbest devlet eliyle belirli bir süreye veya sınır koymaksızın
•Bir erkek bir kadınla evlenmek sınırıyla hatta resmî nikah olmadan imam nikahı olmaz sınır bu
•Faiz haram ama bu devlet kontrolu altında
Sayıları çoğaltabiliriz

ama Allah c.c da tam tersini söylüyor be bunlar benim kanunlarımdır hududlarımdır kim Allah’ın koymuş olduğu sınırları aşarsa Allah ebedi bir azaba maruz bırakılır turab hocam bunlar benim şahsi düşüncem sizin de bilindiği Özer’e sandı-kul mesduk olan Allah’ın Resulü” soruyor Muaza (ra) ey Muaz bilir misin Allah’ın kulları üzerindeki hakkı muaz Allah ve Resulü en doğrusu bilir” belli bir mudddet susar ve insanların dikkatini çeker Allah Resulü tekrar sorar Ey muaz bilir misin Allah’ın insanların üzerindeki hakkı nedir muaz Allah ve Resulü daha iyi bilir tekrar ey muaz Allah’ın’ İnsanlar üzerindeki hakkı Allah’a karşı hududlarının konusunda şirk koşmamaları’ Peki kulların Allah’ın üzerindeki hakları nelerdir bilir misin muaz Allah ve Resulü daha iyi bilir Allah’ın Resulü kulların Allah’ın üzerindeki hakları Allah’a şirk koşmamaları hudutlarını gözetmeleri ve Allah’ta onlara zülüm etmemesi” nitekim bir hadiste bilindiği üzere Sen Allah’ı koru ki Allahta seni korusun peki biz Allah’ı nasıl koruyacağız Sahabeler sordu Siz Allah’ın okuduklarını koruyun ki Allahta size merhamet etsin ve korusun sizi gerçekten öyle değil mi sahabe bunun örneği değil miydi asım bin sabit Allah Resulü” Onu bir yere Davetçi olarak gönderirken arkadaşlarıyla beraber arkadaşları hepsi şehid oldu Asım dediki ey Rabbim sabahın akşamına kadar senin hudutlarını korudum savaştım sen de beni koru Asım’ şehid olurken müşrikler ordan ayrıldılar ve bir kadın Asım’ın cesedini getireni ödüllendiricem dedi çünkü Asım bu kadının oğlunu savaştan öldürdüğü için ve tekrar gelip Asım’ın cesedini almaya Allah c.c bir arı ? zümresini gönderdi ve Asım’ın (ra) cesedi nereye gittiği bile belli değil Allah svt böyle korur “ peki bizler de böyle Allah’ın hudutlarını koruyabiliyormuyuz ben bu toplum koruduğunu iddia etmiyorum çoğu kişi bu konuda Allah’a şirk içinde ve dinden yüz çevirmiş
Nasihatiniz için Teşekkürler sn abim
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,012
Tepkime puanı
419
Yazdıkların doğrudur kardeşim. Bildiğin gibi maalesef ülkemiz yönetimi şeriattan çok uzak. Bu bilgiler alıntı olmakla beraber okullarda ders olarak anlatılan, öğrencilere ödev olarak verilen derslerden oluşuyor. Sadece öğrencilerin faydalanıp ödevlerini yapmalarına yardımcı olması için foruma eklenmiştir. Yoksa ki birçok ifadenin islama uymadığı açıktır. Sistemin içinde mecbur edilmiş insanlara verilen bilgiler bunlar. Ne zaman ki Allah c.c nün kanunları ile yönetilmeye başlarız işte o zaman bu yazılarda yer alan bir kısım bilgiler tarihin çöplüğünde yerini alır. Deveye boynun neden eğri demişler, nerem doğru ki demiş. Son olarak bir gerçek var ki insanlar neyi hak ediyorsa o şekilde yönetilir. Demek ki biz millet olarak Rabbimizin kanunlarıyla yönetilmeyi hak etmiyoruz. O nedenle kafir toplumların kanunlarını, bir kısımda kendi milletimiz içinden çıkan sözde hukukçuların çok biliyormuş gibi uydurdukları kanunları uygulamaya devam ediyoruz. Vesselam.
 

Ashab

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
7 Nisan 2021
Mesajlar
143
Tepkime puanı
43
Konum
İstanbul
Beni anlayışla anladığınız için teşekkür ediyorum abi?
 

JefferyRomero

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
12 Temmuz 2023
Mesajlar
4
Tepkime puanı
1
Yazdıkların doğrudur kardeşim. Bildiğin gibi maalesef ülkemiz yönetimi şeriattan çok uzak. Bu bilgiler alıntı olmakla beraber okullarda ders olarak anlatılan, öğrencilere ödev olarak verilen derslerden oluşuyor. Sadece öğrencilerin faydalanıp ödevlerini yapmalarına yardımcı olması için foruma eklenmiştir. Yoksa ki birçok ifadenin islama uymadığı açıktır. Sistemin içinde mecbur edilmiş insanlara verilen bilgiler bunlar. Ne zaman ki Allah c.c nün kanunları ile yönetilmeye başlarız işte o zaman bu yazılarda yer alan bir kısım bilgiler tarihin çöplüğünde yerini alır. Deveye boynun neden eğri demişler, nerem doğru ki demiş. Son olarak bir gerçek var ki insanlar neyi hak ediyorsa o şekilde yönetilir. Demek ki biz millet olarak Rabbimizin kanunlarıyla yönetilmeyi hak etmiyoruz. O nedenle kafir toplumların kanunlarını, bir kısımda kendi milletimiz içinden çıkan sözde hukukçuların çok biliyormuş gibi uydurdukları kanunları uygulamaya devam ediyoruz. Vesselam,Techzapk popular site in the tech community, providing a platform to download fun and completely free game apps. With a diverse collection, TechZapk has become a trusted resource for mobile game lovers.
As far as I understand, the information I share is from the shared lecture notes to help students with their homework. These notes are excerpts from courses in the official curriculum and taught in schools. It is clear that there are expressions that are incompatible with Islam. You are claiming that this information is used in a system imposed on everyone. You have stated that the current governance of our country is far from Islamic law. However, you have stated that once the rule of Allah's law begins, that information will become history and you will question why the camel's neck is crooked. You also claim that people should rule as they deserve, and you declare that as a nation we are not worthy to be ruled by God's laws. Thank you for sharing these views. I understand that everyone has different beliefs, thoughts, and values. The freedom to express your beliefs and opinions is very important. I respect you.
 
Üst Alt