• DUYURU : RAMAZAN AYI sonuna kadar Rüya yorumları kısıtlı sayıda ve kısıtlı zamanlarda yapılacaktır. Mübarek zaman dilimlerinde ibadet ve zikirlere ağırlık verelim!

SEKÎNE DUASI ÜZERİNE...

Bursa

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1
×××××××××××××××××

SEKÎNE DÛASI...


Böyle şık bir çalışma ancak
ayetlere hâkim bir âlimin derlemesi olabilirdi.
Çok profesyonel bir çalışma bu...
Tahmin ettiğim gibi büyük üstâd SÂİD.İ NÛRSİ 'nin kaleminden ...
Bugün okurken dikkatimi çekti ve Kur'an.ı Kerim içindeki meâllerini görmek istedim.

Çok mükemmel ve ustaca hazırlanmış 19 nadide çiçekle düzenlenmiş nâif bir ÇELENK gibiydi...
Allah ondan Râzî olsun.
Kabri nurlarla dolsun.
İlim ve emeği daha yüzyıllarca yolumuzu aydınlatacak olan güzel insan.
SENİ SEVGİYLE YÂD EDİYORUM...


Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed

Allahu Ekber

1_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

TALAK SÛRESİ
7.AYET
Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Li yunfık zû seatin min seatih(seatihî), ve men kudire aleyhi rızkuhu fel yunfik mimmâ âtâhullâh(âtâhullâhu), lâ yukellifullâhu nefsen illâ mâ âtâhâ,

seyec’alullâhu ba’de usrin yusrâ(yusren).
Allah her sıkıntıdan sonra KOLAYLIK lütfedecektir.

2_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

TÂHÂ 111.
Anetil vucuhü lil hayyil kayyum *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ve anetil vucûhu lil hayyil kayyûm(kayyûmi), ve kad hâbe men hamele zulmâ(zulmen).

Bütün yüzler; diri, yaratıklarına hâkim ve onları koruyup gözeten Allah’a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen, mutlaka hüsrana uğramıştır.

3__ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

HADİD 9.AYET
Ve innallahe Bikü' m le Ra 'ufün Râhimû

Huvellezî yunezzilu alâ abdihî âyâtin beyyinâtin li yuhricekum minez zulumâti ilen nûr(nûri),

ve innellâhe bikum le raûfun rahîm(rahîmun).

Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık âyetler indiren O’dur.
Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

4_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

NİSA 16.AYET
İnnallahe kane tevvaben rahime *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vellezâni ye’tiyânihâ minkum fe âzûhumâ, fe in tâbâ ve aslehâ fe a’rıdû anhumâ

innallâhe kâne tevvâben rahîmâ(rahîmen).

Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa, onları incitip kınamaktan vazgeçin.

Çünkü Allah, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir.

5_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnnallahe Kâne Gafura'n _Râhime *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NİSA 23.AYET

Çünkü Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir.

NİSA 106.Ayette de aynı meâl geçiyor.

Vestagfirillâh(vestagfirillâhe), innallâhe kâne gafûran rahîmâ(rahîmen).
Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

6_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

NİSA 149.AYET
Fe innallâhe kane Afüvve'n_ Kadira *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

İn tubdu hayran ev tuhfuhu ev ta'fu an suin fe İnnallahe Kâne Afuvve' n Kadira.

Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir; O her şeye kādirdir.

7_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

NİSÂ 58.AYET
İnnallahe kane Semia' n Besira *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

İnnallahe ye'murukum en tueddul emanati ila ehliha ve iza hakemtum beynen nasi en tahkumu bil adl. İnnallahe niımma yeızukum bihi. İnnallahe kane semian basira.

Allah, emaneti* ehline vermenizi ve insanlar arasında adaletle hükmetmenizi buyurmaktadır. Allah, bununla, size en güzel öğüdü veriyor. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Gören'dir.

8_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

NİSA 11.AYET
İnnallahe Kâne Alime' n _ Hakime *

Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

İnnallahe kane alimen hakima.

9_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

NİSÂ 1.AYET

İnnallahe kane Aleykü' m Rakibe *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ey insanlar!
Sizi, tek bir nefisten yaratan,
ondan eşini yaratan
ve o ikisinden birçok erkek ve kadını üreten Rabb'inize karşı takvalı olun.
Birbirinizden yararlanasınız diye akrabalık bağını kuran Allah'a karşı takvalı olun.
Kuşkusuz, Allah, sizi gözetmektedir.

Ya eyyuhan nasutteku rabbekumullezi halakakum min nefsin vahidetin ve halaka minha zevceha ve besse minhuma ricalen kesiran ve nisaa, vettekullahellezi tesaelune bihi vel erham.
İnnallahe kane aleykum rakiba.

10_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

FETİH 1.AYET
İnnâ fetâhnaleke Fetha'n _ Mübiynâ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Biz, sana apaçık bir fethin yolunu açtık.

11_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

Ve ye' n Surakellahû Nesra' n _Azizâ *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ve Allah, sana çok üstün bir zaferle yardım etsin diye.

Ve yansurekallahu nasran aziza.

12_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

MAİDE 56.AYET
İnne Hızballahi Humü'l _ Gâlibûn *

Ve kim Allah'ı ve O'nun Rasul'ünü ve mü'minleri veli edinirse, Allah'ın taraftarları onlardır. Galip gelecek olanlar da onlardır.

Ve men yetevellallahe ve resulehu vellezine amenu fe inne hızbellahi humul galibun.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnnallahe Huve'l _ Kaviyyü' l _ Aziz *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HÛD 66.AYET

Nihayet emrimiz gelince, Salih'i ve beraberinde iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle o günün zilletinden kurtardık. Rabb'in, Çok Güçlü'dür, Mutlak Üstün Olan'dır.

Fe lemma cae emruna necceyna salihan vellezine amenu meahu bi rahmetin minna ve min hizyi yevmi iz,

inne rabbeke huvel kaviyyul aziz.

14_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

LOKMÂN 26.AYET

İnnallahe Huve' l _ Ganiyyü'l _Hamid *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lillahi ma fis semavati vel ard, innallahe huvel ganiyyul hamid.

Göklerde ve yerde olanlar, Allah'ındır. Allah, Hiçbir Şeye Muhtaç Olmayan'dır, Övgüye Değer Yegane Varlık'tır.

15_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

TEVBE 129.AYET

Hasbiyallâhu Lâ ilâhe İllâ Hû *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fe in tevellev fe kul hasbiyallah, la ilahe illa huv, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.

Eğer yüz çevirirlerse de ki: "Allah bana yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'na tevekkül* ettim. O, Büyük Arş'ın Rabb'idir."

16_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

ÂL.İ İMRAN 173.AYET

Hasbünallâhu Veni’mel Vekîl *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

173﴿
Birtakım insanlar onlara, "İnsanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun" dediler de bu, onların imanlarını arttırdı ve "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!" diye cevap verdiler.


Ellezine kale lehumun nasu innen nase kad cemeu lekum fahşevhum fe zadehum imana, ve kalu hasbunallahu ve ni'mel vekil.

17_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

EMBİYA 103.AYET
La yeh Zünühümü' l Fezeu' l Ekber *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâ yahzunuhumul fezeul ekberu

ve tetelakkâhumul melâikeh(melâiketu), hâzâ yevmukumullezî kuntum tûadûn(tûadûne).

En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları, “İşte bu, size vaad edilen (mutlu) gününüzdür” diyerek karşılarlar.

İnnallahestafa ademe ve nuhan ve ale ibrahime ve ale imrane alel alemin.

18_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

FATİHÂ 5.AYET

İyyake na’budü ve iyyake nestain *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).
(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

19_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

FATİHA 2.AYET
Velhamdü lillahi rabbil alemin *

El hamdu lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne).

(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ENAM.45.AYET DE AYNİ ANLAMDADIR.

Fe kutia dâbirul kavmillezîne zalemû,

vel hamdu lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne).

Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

SADAKALLAHÛL.AZÎM.

ALLAHÛ ZULCELAL EMEKLERİMİZİ KATİNDA MAKBUL EYLESİN....

NİLGUN NALLAR

17 OCAK CUMA
21.18
 

Rüya Tabircisi

Moderatör
Moderatör
Rüya Tabirleri
Mesajlar
813
×××××××××××××××××

SEKÎNE DÛASI...


Böyle şık bir çalışma ancak
ayetlere hâkim bir âlimin derlemesi olabilirdi.
Çok profesyonel bir çalışma bu...
Tahmin ettiğim gibi büyük üstâd SÂİD.İ NÛRSİ 'nin kaleminden ...
Bugün okurken dikkatimi çekti ve Kur'an.ı Kerim içindeki meâllerini görmek istedim.

Çok mükemmel ve ustaca hazırlanmış 19 nadide çiçekle düzenlenmiş nâif bir ÇELENK gibiydi...
Allah ondan Râzî olsun.
Kabri nurlarla dolsun.
İlim ve emeği daha yüzyıllarca yolumuzu aydınlatacak olan güzel insan.
SENİ SEVGİYLE YÂD EDİYORUM...


Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed

Allahu Ekber

1_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

TALAK SÛRESİ
7.AYET
Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Li yunfık zû seatin min seatih(seatihî), ve men kudire aleyhi rızkuhu fel yunfik mimmâ âtâhullâh(âtâhullâhu), lâ yukellifullâhu nefsen illâ mâ âtâhâ,

seyec’alullâhu ba’de usrin yusrâ(yusren).
Allah her sıkıntıdan sonra KOLAYLIK lütfedecektir.

2_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

TÂHÂ 111.
Anetil vucuhü lil hayyil kayyum *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ve anetil vucûhu lil hayyil kayyûm(kayyûmi), ve kad hâbe men hamele zulmâ(zulmen).

Bütün yüzler; diri, yaratıklarına hâkim ve onları koruyup gözeten Allah’a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen, mutlaka hüsrana uğramıştır.

3__ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

HADİD 9.AYET
Ve innallahe Bikü' m le Ra 'ufün Râhimû

Huvellezî yunezzilu alâ abdihî âyâtin beyyinâtin li yuhricekum minez zulumâti ilen nûr(nûri),

ve innellâhe bikum le raûfun rahîm(rahîmun).

Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık âyetler indiren O’dur.
Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

4_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

NİSA 16.AYET
İnnallahe kane tevvaben rahime *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vellezâni ye’tiyânihâ minkum fe âzûhumâ, fe in tâbâ ve aslehâ fe a’rıdû anhumâ

innallâhe kâne tevvâben rahîmâ(rahîmen).

Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa, onları incitip kınamaktan vazgeçin.

Çünkü Allah, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir.

5_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnnallahe Kâne Gafura'n _Râhime *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NİSA 23.AYET

Çünkü Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir.

NİSA 106.Ayette de aynı meâl geçiyor.

Vestagfirillâh(vestagfirillâhe), innallâhe kâne gafûran rahîmâ(rahîmen).
Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

6_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

NİSA 149.AYET
Fe innallâhe kane Afüvve'n_ Kadira *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

İn tubdu hayran ev tuhfuhu ev ta'fu an suin fe İnnallahe Kâne Afuvve' n Kadira.

Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir; O her şeye kādirdir.

7_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

NİSÂ 58.AYET
İnnallahe kane Semia' n Besira *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

İnnallahe ye'murukum en tueddul emanati ila ehliha ve iza hakemtum beynen nasi en tahkumu bil adl. İnnallahe niımma yeızukum bihi. İnnallahe kane semian basira.

Allah, emaneti* ehline vermenizi ve insanlar arasında adaletle hükmetmenizi buyurmaktadır. Allah, bununla, size en güzel öğüdü veriyor. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Gören'dir.

8_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

NİSA 11.AYET
İnnallahe Kâne Alime' n _ Hakime *

Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

İnnallahe kane alimen hakima.

9_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

NİSÂ 1.AYET

İnnallahe kane Aleykü' m Rakibe *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ey insanlar!
Sizi, tek bir nefisten yaratan,
ondan eşini yaratan
ve o ikisinden birçok erkek ve kadını üreten Rabb'inize karşı takvalı olun.
Birbirinizden yararlanasınız diye akrabalık bağını kuran Allah'a karşı takvalı olun.
Kuşkusuz, Allah, sizi gözetmektedir.

Ya eyyuhan nasutteku rabbekumullezi halakakum min nefsin vahidetin ve halaka minha zevceha ve besse minhuma ricalen kesiran ve nisaa, vettekullahellezi tesaelune bihi vel erham.
İnnallahe kane aleykum rakiba.

10_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

FETİH 1.AYET
İnnâ fetâhnaleke Fetha'n _ Mübiynâ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Biz, sana apaçık bir fethin yolunu açtık.

11_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

Ve ye' n Surakellahû Nesra' n _Azizâ *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ve Allah, sana çok üstün bir zaferle yardım etsin diye.

Ve yansurekallahu nasran aziza.

12_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

MAİDE 56.AYET
İnne Hızballahi Humü'l _ Gâlibûn *

Ve kim Allah'ı ve O'nun Rasul'ünü ve mü'minleri veli edinirse, Allah'ın taraftarları onlardır. Galip gelecek olanlar da onlardır.

Ve men yetevellallahe ve resulehu vellezine amenu fe inne hızbellahi humul galibun.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnnallahe Huve'l _ Kaviyyü' l _ Aziz *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HÛD 66.AYET

Nihayet emrimiz gelince, Salih'i ve beraberinde iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle o günün zilletinden kurtardık. Rabb'in, Çok Güçlü'dür, Mutlak Üstün Olan'dır.

Fe lemma cae emruna necceyna salihan vellezine amenu meahu bi rahmetin minna ve min hizyi yevmi iz,

inne rabbeke huvel kaviyyul aziz.

14_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

LOKMÂN 26.AYET

İnnallahe Huve' l _ Ganiyyü'l _Hamid *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lillahi ma fis semavati vel ard, innallahe huvel ganiyyul hamid.

Göklerde ve yerde olanlar, Allah'ındır. Allah, Hiçbir Şeye Muhtaç Olmayan'dır, Övgüye Değer Yegane Varlık'tır.

15_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

TEVBE 129.AYET

Hasbiyallâhu Lâ ilâhe İllâ Hû *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fe in tevellev fe kul hasbiyallah, la ilahe illa huv, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.

Eğer yüz çevirirlerse de ki: "Allah bana yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'na tevekkül* ettim. O, Büyük Arş'ın Rabb'idir."

16_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

ÂL.İ İMRAN 173.AYET

Hasbünallâhu Veni’mel Vekîl *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

173﴿
Birtakım insanlar onlara, "İnsanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun" dediler de bu, onların imanlarını arttırdı ve "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!" diye cevap verdiler.


Ellezine kale lehumun nasu innen nase kad cemeu lekum fahşevhum fe zadehum imana, ve kalu hasbunallahu ve ni'mel vekil.

17_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

EMBİYA 103.AYET
La yeh Zünühümü' l Fezeu' l Ekber *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâ yahzunuhumul fezeul ekberu

ve tetelakkâhumul melâikeh(melâiketu), hâzâ yevmukumullezî kuntum tûadûn(tûadûne).

En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları, “İşte bu, size vaad edilen (mutlu) gününüzdür” diyerek karşılarlar.

İnnallahestafa ademe ve nuhan ve ale ibrahime ve ale imrane alel alemin.

18_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

FATİHÂ 5.AYET

İyyake na’budü ve iyyake nestain *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).
(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

19_ Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

FATİHA 2.AYET
Velhamdü lillahi rabbil alemin *

El hamdu lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne).

(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ENAM.45.AYET DE AYNİ ANLAMDADIR.

Fe kutia dâbirul kavmillezîne zalemû,

vel hamdu lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne).

Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

SADAKALLAHÛL.AZÎM.

ALLAHÛ ZULCELAL EMEKLERİMİZİ KATİNDA MAKBUL EYLESİN....

NİLGUN NALLAR

17 OCAK CUMA
21.18
Söylenilir ki, bu duayı 19 kez okuyan kişi isteğine (eğer isteği İslami olarak uygun bir istekse) kavuşur.
 
Üst Alt