Salavât-ı Rufaiyye

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
La ilahe illa ente bi’cahi muhammedin sallAllâh uteala aleyhi ve selleme ya erhamerrahiymiyn irhamne.
Ya Erhamerrahiymiyn vefikna.
Ya Erhamerrahiymiyn eslihna.
Ve rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyti innehu hamidun mecidun.
İnne’ma yuridullahu liyuzhibe ankümürricse ehlel beyti ve yudahhirukum tedhira.
İnnAllâh e ve melaiketu yusalluna alennebiyyi.
Ya Eyyuhellezine Amenu Sallu Aleyhi ve Selli Mu’Teslima.
Allâh umme salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin kema salleyte ala ibrahime ve ala ali ibrahime inneke hamidun mecidun ve barik ala muhammedin ve ala ali muhammedin kema barekte ala ibrahime ve ala ali ibrahime fil alemiyne inneke hamidun mecidun.
Adede halkike ve riza nefsike vezirete arşike ve midade kelimatike küllema zekerakez zakirune ve gafele an zekerekel gafilun.
Allâh umme salli efzale salavatike ala eşrefi mahlukatike seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
Adede mağlumatike ve midade kelimatike küllema zekerekez zakirune ve gafele an zikrikel gafilune.
Allâh umme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin abdike ve nebiyyike ve habibike ve resulikennebiyyilümmiyyi ve ala alihi sahbihi ve sellim.
Adede mafissemavati ve mafilarzi vema beynehuma ve ecri lutfike fi umurina vel müslimiyne ecmaiyne ya rabbel alemiyn.
Allâh umme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
Ve adede ma kane ve adede ma yekunu ve adede ma’hüve ka’inun fi ilmillahi.
Allâh umme salli ve sellim ala ruhi seyyidina muhammedin fil ervahi ve salli ve sellim ala cesedihi fil ecsadi ve salli ve sellim ala kabrihi vehuve nurun.
Ve salli ve sellim ala ismihi fil esmai.
Allâh umme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin sahibil alameti vel ğamameti.
Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin sahibiş’şefaati vel kerameti.
Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin sahibil nübüvveti verrisaleti.
Allâh umme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin adede hasenati ebi bekriv ve umera usmane ve haydar.
Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin adede nebatil ardi ve evrakiş şecere. Allâh umme salli ve sellim ala seyyidina muhammedininnebiyyilmelihi. Sahibil makamil eağle vellisanilfesihi.
Allâh umme salli ve sellim ala seyyidina muhammedinillezi ca’e bilhikmeti vel’mev’izzeti verre’feti verrahmeti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim efdale salavatike ve selamike adede mağlumatike ve midade kelimatike küllema zekerakez zakirune ve gafele an zikrihil gafilun.
Allâh umme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin abdikellezi cemaate bihi eştaten nufusi ve nebiyyikellezi nevverte bihi zalemel kulubi.
Ve habibikellezi ihtertehu ala külli habibi.
Allâh umme salli ve sellim ala seyyidina muhammedinillezi ca’e bilhakkilmubiyni.
Ve erseltehu rahmetellilalemiyne ve şe’fiel müznibiyne yevme yekumun nasi lirabbil alemiyn.
Allâh umme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin kema yenbağiy lişşerefi nübüvvetihi.
Veliaziymi kadrihil aziymi.
Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin hakka kadrihi ve mikdarihil aziymi.
Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedinirresulilkeriymil mu’dail emiyni.
Allâh umme salli ve sellim ala seyyidina muhammedinil habibi ve ala ebihi ibrahiymel halili ve ala ehihi muse’l keliymi ve ala ruhillahi ise’l emiyni.
Ve ala abdike ve nebiyyike süleymane ve ala ebihi davude ve ala cemi’il enbiyai vel mürseliyn.
Ve ala ehli taa’atike ecmaiyn.
Min ehlissemavati ve ehlil eradıyne küllema zekerekez zakirune ve gafele an zikrikel gafilun.
Allâh umme salli ve sellim barik ala aynil inayeti ve zeynil kıyameti ve kenzil hidayeti ve tırazil hülleti ve arusil memleketi.
Ve lisanil hucceti ve şefi’il ümmeti ve imamil hazreti ve nebiyyir rahmeti es’adine muhammedin ve ala ademe ve nuhin ve ibrahimel halili ve ala ehihi muse’l kelimi ve ala ruhillahi ise’l emini ve ala davude ve suleymane ve zekeriyye ve Yahya ve şuaybin ve ala alihim küllema zekerekez zakirune ve gafele an zikrikel gafilun.
Allâh umme ya daimel fazli alel beliyyeti ya ba’sitel yedeyni bil atiyyeti.
Ya sahibel levahibis seniyyeti ya gafirez zunubi vel hatiyyeti.
Salli ve sellim ala seyyidina muhammedin hayril vera seciyyeti ve ala alihi ve eshabihir beretinnakiyyeti vağfirlena ya Rabbena fi hazihil cem’iyyeti hak la ilahe illAllâh u muhammedun resulullahi ibrahimu halilullahi sAllâh u teala aleyhi ve sellem.
Ya seyidi ya resulAllâh i ya senedi ve ya melazi zuhri ente tekfini hak la ilahe illAllâh u muhammedurresulullahi ibrahimu halilullahi sAllâh u teala aleyhi ve sellem.
Ya sahibel vakti ya gavse zamani ve ya hulasetel enbiyai ya cevherel kevneyni.
Hak la ilahe illAllâh u muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sAllâh u teala aleyhi ve sellem.
Ya rafi’ız zera ya melce’el fukarai ve ente aynül vera.
Ya sahibel ayney. Hak la ilahe illAllâh u muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sAllâh u teala aleyhi ve sellem.
Ce’alte medhe resulullahi muğtemedi le allehu inde tekfini yükafini Hak la ilahe illAllâh u muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sAllâh u teala aleyhi ve selleme ize etani beşirun vellezi me’afu bi fazlihi inde telkini yulagini Hak la ilahe illAllâh u muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sAllâh u teala aleyhi ve selleme (aleyhi elfu elfi selatin ve elfu elfi selÂmîn bağdeha mi’etun madrubetun fi semanine elfu elfi tis’ine 3) kul la ilahe illAllâh u muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sAllâh u teala aleyhi ve selleme alel nuril mübiyni.
Ahmedel Mustafa seyyidil murseliyne ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyne.
Ya Allâh u ya rahmanu irhamil müslimiyn.
Ya Allâh u ya rahmanunsurilmüslimiyn elfu elfi salatin summe elfu elfi selÂmîn alessirril aziym.
Ahmedel Mustafa seyyidel alemiyne ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyne.
Ya hannanu ya mennanu teveffena alel imane.
Salati ve Selami ala bedrittemami ila yevmil kıyameti ve’fi turizzamani.
Salavatullahi ala men lehuş’şefaatu alametu nebiyyine muhammedin mu’zellelul bil gamameti ya Mustafa şey’ellillahi ya sirran min sirrillahi ya Mustafa şey’enlillahi ya feyzen min feyzillahi ya Mustafa şey’en lillahi ya Nuran min nurullahi.
Ya mutecelli irham zunni ya mute’ali eslih hali ( 3 ).
Ya resulAllâh i gavsel ve medede ya habibAllâh i aleykel mu’temede ya nebiyAllâh i kül’lena şafi’an ente.
VAllâh u şefi’ul la turattu.
Allâh umme yessir lenelilm.
La ilahe illAllâh (3) muhammedün resulullahi hakken ve sıdkan ve salli ve sellim ala eşrefi nuri cemi’il enbiyai vel mürseliyne velhamdulillahi rabbil alemiyn. 
Üst Alt