Salât. - Salât-u Selâm. - Salib:

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
SALÂT:
1 Allahü teâlâdan rahmet, meleklerden istiğfâr, mü'minlerden duâ
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
Allahü teâlâ ve melekleri Peygambere (Muhammed aleyhisselâma) salât ederler Ey mü'minler! Siz de O'na salât ediniz (Allahü teâlânın Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellemi salâtının O'nu melekler arasında senâ etmesi, övmesi demek olduğu d a rivâyet edilmiştir) (Ahzâb sûresi: 56)
2 İslâm'ın beş esâsından (temelinden) birisi olan namaz
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
(Resûlüm) sana vahyolunan Kur'ân-ı kerîmi oku Salâtı, şartlarını yerine getirerek kıl Çünkü salât, insanı dînin ve aklın kötü gördüğü şeylerden men eder, alıkor
(Ankebût sûresi: 45)
Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem; "Birinin evi önünde nehir olsa, hergün beş kerre bu nehirde yıkansa, üzerinde kir kalır mı?" diye sordu Yanında bulunanlar; hayır, yâ Resûlallah! dediler "İşte, beş vakit salâtı kılanların da, böyle küçük günâhları afv olunur" buyurdu (Hadîs-i şerîf-Buhârî, Müslim)
Salâtı kılmayanlar, kıyâmet günü, Allahü teâlâyı kızgın olarak bulacaklardır (Hadîs-i şerîf-Riyâd-un-Nâsihîn)
Salât, dînin direğidir (Hadîs-i şerîf-Riyâd-un-Nâsihîn)
İslâm âlimleri buyuruyor ki: Beş şeyi yapmıyan, beş şeyden mahrûm olur: Malının zekâtını vermeyen, malının hayrını görmez Uşrunu vermeyenin, tarlasında, kazancında bereket kalmaz Sadaka vermeyenin, vücûdunda sıhhat kalmaz Duâ etmeyen, arzûsuna kav uşamaz Salât vakti gelince, kılmak istemeyen, son nefeste Kelime-i şehâdet getiremez (Gaznevî)
3 Peygamber efendimizin ism-i şerîfleri anıldığında, işitildiğinde veya yazıldığında söylenen ve yazılan "sallallahü aleyhi ve sellem" sözü ve benzerleri Çoğulu salevâttır
Cumâ günleri bana çok salât okuyunuz! Bunlar bana bildirilir (Hadîs-i şerîf-Ebû Dâvûd)
Allahü teâlâdan bir şey isteyen kimse, önce Allahü teâlâya hamd ve senâ ettikten sonra,Resûlullah efendimize salât okumalıdır Böyle bir duâ, kabûle lâyıktır (Duânın başında ve sonunda olmak üzere) iki salât ile yapılan duâ geri çevrilmez" (İbn-i Cezerî)
Resûlullah'a salevât getirmemiz, hâşâ ki, O'nun için Hak teâlâ katında şefâat değildir Zîrâ bizim gibiler nerede, o azîz Habîbullah nerede Lâkin Allahü teâlâ bize ihsân, iyilik edene, mükâfâtta bulunmayı ve mükâfâtında âciz olduğumuza ise iyi duâ e tmemizi emretmiştir O hâlde, üzerimizde hadsiz, hesabsız hakkı olan Resûl ve Habîbine, başka bir şeyle mükâfattan aczimizi bildiğinden, salâtla karşılık vermeyi bildirip emr etti (İbn-i Abdüsselâm)
Bâzı âlimler diyor ki: Salâtla emr olunmanın bir faydası da, salevâtın fazîleti hakkındaki hadîs-i şerîfler içinde bildirilen dünyâ ve âhiret iyiliklerinin salât okuyanda da hâsıl olmasıdır (Nişâncızâde)

barra8sz.gif


Salât u Selâm:
Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem ism-i şerîfleri anılınca, işitilince veya yazılınca söylenen veya yazılan hayır duâlardan ibâret olan sözler yâni sallallahü aleyhi ve sellem, Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed, Essalâtü ves-selâmü aleyke yâ Resûl mübârek sözleri ve benzerleri
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
Ey mü'minler! O'na (peygambere) salât ve selâm edin (Ahzâb sûresi: 56)
Kim bir kitabda bana salât u selâm getirirse (yazarsa) benim ismim o kitabda bulunduğu müddetçe, melekler, onun için istiğfâr ederler (Allahü teâlâya onun günâhını bağışlaması için yalvarırlar) (Hadîs-i şerîf-Mir'ât-ı Kâinât)
Cimrilik sâdece malı tutmak, onu hayır yerlere sarfetmemek değildir İbâdetlerini yapmayan kimse, nefsine cimrilik ettiği gibi, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin ism-i şerîflerini duyduğu hâlde salât u selâm okumayan, müslüman kardeş ine rastlayıp selâm vermeyen kimse de cimrilik etmiş olur (Yûsuf Sinânüddîn)

barra8sz.gif


SALÎB:
Hıristiyanlık dîninin sembolü kabûl edilen birbirini dik kesen iki doğrunun meydana getirdiği şekil, haç, istavroz (Bkz Haç)
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
Bu bir de inkârlarından, Meryem'e büyük iftirâda bulunmalarından, Allah'ın Resûlü Meryem oğlu Îsâ'yı öldürmelerinden ötürüdür Yoksa onu öldürmediler, salîbe germediler Fakat onlara öyle göründü Bu husustaki bilgileri ancak zandan ibârettir Onu asmadılar, onu öldürmediler Bilakis Allah onu katına yükseltti Allah azîzdir, hakîmdir (hikmet sâhibidir) (Nisâ sûresi: 156-158)
Canlı resmi; namaz kılanın başında, önünde, sağ ve sol hizâsında duvara çizilmiş veya beze kağıda yapılarak asılmış veya konmuş ise namaz kılmak mekrûhtur Canlı şeklinde olmasa dahi salîb resmi de canlı gibidir Çünkü hıristiyanlara benzemek oluyor Onlara benzemek niyeti olmasa dahi, onların yaptığı kötü şeyleri ve kötü olmayanları da onlara benzemek niyeti ile yapmak mekrûhtur (İbn-i Âbidîn)

 
Üst Alt