MEVLEVİ EVRAD-I ŞERİFİ (Allahümme ente's selam) (1).

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
MEVLEVİ EVRAD-I ŞERİFİ

s_01.jpg


y1.jpg


Allah Teala’nın mübarek isminin yardımı niyetiyle
Evrâd-ı Şerîfe’ye başlarım.
“Er-Rahmân” dünyada kullarına nimet verici,
“Er-Rahîm” ahirette yalnız müminlere cennetle ikram edicidir.

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.


1. Allâhümme ente’s-selâm 2. Ve minke’s-selâmü. 3. Ve ileyke yeûdü’s-selâm. 4. Fe hayyinâ Rabbenâ bi’s-selâm. 5. Ve edhılnâ dârake dâra’s-selâm. 6. Tebârakte Rabbenâ bi’s-selâm 7. Ve teâleyte leke’l-hamd ü yâ zelcelâli ve’l-ikrâm. 8. Sübhâneke mâ ‘abednâke hakka ibâdetike yâ ma’bûd. 9. Sübhâneke mâ ‘arafnâke hakka ma’rifetike yâ ma’rûf. 10. Elhamdü lillâhi ale’t-tevfîk.

y2.jpg


11. Ve estağfirullâhe ale’t-taksîr. 12. Eşhedü en lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şerike leh. 13. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh. La ilâhe illallâhü lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayru ve hüve âlâ külli şey’in kadîr. 14. Lâ ilâhe illallâhü lehü’n-ni’metü ve lehü’l-fadlü ve lehü’s-senâü’l-hasen. Lâ ilâhe illallâhü sâhıbü’l-vahdâniyyeti’l-kadîmiyyeti’l-ezeliyyeti’l-ebediyyeh. 15. Lâ ilâhe illallâhü velâ na’büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehüddîne velev kerihe’l-kâfirûn. 16. Allâhümme lâ mâni’a limâ a’tayte velâ mu’tıye limâ menâ’te velâ hâdiye limâ azlelte. 17. velâ mudille limâ hedeyte 18. velâ râdde limâ kazeyte 19. Velâ mübeddile limâ hakemte 20. Velâ yenfe’u ze’l-ceddi minke’l-ceddü

y3.jpg


21. Bismillâhi Ellezî lâ yedurru me’a ismihî şey’ün fi’l-ardı velâ fi’s-semâi ve hüve’s-semî’u’l-alîm. 22. Bismillâhi âlâ nefsî ve dînî. 23. Bismillâhi âlâ ehlî ve mâlî. 24. Bismillâhi âlâ mâ a’tânî. 25. Rabbî Allâhü Rabbî velâ üşrikü bihî şey’â. Allâhü e’azzü ve ecellü mimmâ ehâfü ve ahzeru azze câruke ve celle senâüke ve tekaddeset esmâüke velâ ilâhe ğayruk. 26. Allâhümme innî e’ûzü bike min şerri nefsî ve min şerri gayrî 27. Ve min şerri külli cebbârin anîd. 28. Ve min şerri külli şeytânin merîd. 29. İnne velîy’ellâhü’l-lezî nezzele’l-kitâbe vehüve yetevelles sâlihıyn. 30. Fe in tevellev fekul hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-arşil azîm. 31. Lâ ilâhe illâ hüve’l-hakîmü’l-kerîm. 32. Sübhânallâhi Rabbi’l-’arşi’l-’azîm.

y4.jpg


33. Ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-’âlemîn. 34. Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke lehû ilâhen vahiden. 35. Ehaden ferden sameden vitran Rabben lem yettehız sâhıbeten velâ veledâ. 36. Yâ men la yeşğulühû sem’un an sem’ın ya men la yahtelifü aleyhi’l-lüğâtü. 37. Ezignâ berde afvike ve halâvete mağfiretik.

1.-3. Ey Allah’ım, zatı ayıptan ve sıfatı noksandan ve kötü fiillerden pâk ve sâlim olan ve kullarını korkulu şeylerden kurtarıcı sensin.
Dinî ve dünyevî âfetlerden ve kahır eserlerinden iki cihanda selâmet ve kurtuluş sendendir.
İki cihanda selamet, sana dönüşe ve kavuşmaya bağlıdır.
4. Ey Rabbimiz, bizi korkunç şeylerden muhafaza buyur ve selametle ebedî hayata eriştir.
5. Bizi fazlınla ve lütfunla ‘Darüsselam’ ismiyle isimlendirilen cennetine koy.
6. Sen selamet, bereket ve ihsan sahibisin.
7. Ey azamet, celâl, ikram ve cemal sahibi olan Allah’ım! Zatınla, ef’âlinle, sıfatınla herkesten ve her şeyden yücesin.
Bütün hamd ve senâ ancak sana mahsustur.
8. Ey yücelerden yüce Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan takdis ve tenzih ediyoruz ki, zat-ı pâkine layık ibadetle sana kulluk edemedik.
9. Ey nimet vermek ve ihsan etmekle tanınmış olan Allah’ım.
Seni hakikatin üzere bilemedik. 10. Her türlü övgü, bizleri hayra ve ma’rifetullah’a muvaffak kılan Allah’a mahsustur.
11. Yüksek ve ulu dergâhından her bir günahım için mağfiret isterim.
12. Ben şehadet ederim ki, gerçekten ibadete layık ve müstahak Allah Teâlâ’dan başkası yoktur.
İbadete layık ve müstahak Allah Teâlâ Hazretleridir.
13. Zatında eşsiz olup fiillerinde ve sıfatında ortak ve benzeri olmadığı halde, ben şehadet ederim ki, gerçekten Hazreti Muhammed (s.a.v.) Allah Teâlâ’nın kulu ve elçisidir.
İbadet ancak Allah’adır. Öyle Allah ki, mülk ona mahsustur. Öyle Allah ki, hamd O’na mahsustur.
Öldürmek ve diriltmek O’na mahsustur. Allah zatında sonsuz hayat ile diri olup O’na asla ölüm erişmez ve zeval gelmez.
Bütün hayırlar, iyilikler onun kudret elindedir. O Allah Teâlâ’nın her şeye gücü yeter.
Kudretinin yetmediği ve erişmeyeceği bir şey yoktur.”
14. Allah’tan başka ilah yoktur. Nimet vermek, karşılıksız ihsan ve yardım etmek ona mahsustur. Bütün övgü ve güzellikler O’na mahsustur
15. İbadete layık ancak Allah’tır ki; vahdaniyyet, ferdiyyet, kadîmiyyet, ezeliyyet ile ebediyyet O’nundur.
İbadete layık ve müstahak Celâl sahibi olan Allah’tır.
Kafirler beğenmeselerde dini Allah’a tahsis ederek samimiyetle ibadeti ancak O’na yaparız.
16. - 20. “Ey mabudum, senin ihsan edip bağışladığın şeyi engellemeye hiç kimsenin gücü yetmez.
Senin vermediğin şeyi vermeye de kimsenin gücü yetmez. Kaza ve kaderini kimse geri çeviremez.
Sapıklığa düşürdüğün kimseyi, hiç kimse hidayete eriştiremez. Senin hidayete ulaştırdığınıda hiç kimse saptıramaz.
Dünya ve ahiret işlerinde senin hükmeylediğin şeyi değiştirici yoktur.
Zengin olanlara zenginlikleri fayda etmez. Zenginlik, senin fazlınla meşgul olmaktır.
21. Allah’ın adıyla başlarım ki, O’nun ismiyle başlayan bir işe yerdeki ve gökteki hiçbir şey zarar veremez. O, her şeyi işiten ve bilendir.
22. Ben, canım için ve dinim için Bismillah derim.
23. Ben, ailem ve malım üzerine Hak Teâlâ’nın mübarek ismini anarım.
24. Rabbimin bana fazl ve kereminden bağışladığı şey üzerine ona bürünerek sığınak ve korunak buluyorum.
25. Allah, Rabbimdir ki; ona hiçbir şeyi ortak koşmam.
O, benim korkup çekindiğim şeylerin hepsinden daha yüce, daha ulu, daha kuvvetli ve gâliptir.
Eşi ve benzeri yoktur. Senin imdad ve yardım eylediğin kimse, düşmanına galip oldu.
Seni övmekte âlem aciz ve bütün yaratılmışların dili kısırdır. İsimlerin eksikliklerden uzak ve temizdir.
Ululuk, ferdiyet ve vahdaniyet zatına mahsustur. Senden başka ilâh yoktur.
26. Allah’ım! Ben nefsimin şerrinden ve hilesinden sana sığınıyorum.
27. Her bencil ve kibirli, inatçı, zararlı olan kimselerin şerlerinden de sana sığınıyorum.
28. Her bir şeytan ve inatçı cinlerin şerrinden de sana sığınıyorum.
29. Gerçekten benim sahibim, yardımcım ve yaratıcım o Allah’tır ki, Kur’an’ı ahir zaman peygamberi olan Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz’e indirip ihsan eyledi.
30. Öyle Celal sahibidir ki, iyi ve ibadet edici kullarının her halükârda yardımcısıdır. Eğer sana iman etmekten yüz çevirirlerse şöyle söyle: ‘Allah bana kâfidir ve ondan başka ilâh yoktur.
Yalnız O’na güvendim, O’na dayandım. O yüce arşın sahibidir.’
31. O’nun cömertliği ve ihsanı bana bol bol yeter.
32. Yüce arşın Rabbi olan Allah’ı noksanlardan tenzih ederim.
33. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.
34. Kendisinden başka bir ma’bud ve ilâh yoktur;
35. O, varlığında tekdir. Herkes O’na muhtaç olup O, kimseye muhtaç değildir. O, arkadaş, çoluk çocuk edinmemiştir.
36. Ey bir şeyi işitmesi başka, bir şeyi işitmesine engel olmayan, dillerin farklılığı kendine zor gelmeyen, her konuşmayı anlayan, her dili bilen Rabbimiz!
37. Bize affının şerbetini içir ki, isyan ateşiyle yanmış gönüllerimizin harareti sönsün. Affının sofrasının tadını bize tattır da aç gönüllerimiz doysun.
Taşlanmış şeytânın şerrinden Allah’a sığınırım.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt