Mevlevi Evrad ı Serife (Esmâ-ül Hüsnâ)(19).

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Hüve’l-lâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimü’l-ğaybi ve’ş-şehâdeti hüve’r-rahmânü’r-rahîm. 2. el melikü 3. el kuddûsü. 4. es selâmü. 5. el mü’minü. 6. el müheyminü. 7. el azîzü. 8. el cebbâr 9. el mütekebbir. 10. el-Hâliku 11. el-Bâriü 12. el-Musavviru 13. el-Gaffâru 14. el-kahhâru 15. el-vehhâbu 16. el-razzâku 17. el-fettâhu 18. el-alîmu 19. el-kâbidu 20. el-bâsıdu 21. el-hafizu 22. er-rafiu 23. el-mui’zzu 24. el-müzillü 25. es-semîu 26. el-basiyru 27. el-hakemu 27. el-adlü 29. el-latîfü 30. el-habîru 31. el-halîmu 32. el-azîmu 33. el-ğafûru 34. eş-şekûru 35. el-aliyyü 36. el-kebîru 37. el-hafîzu 38. el-mugîtu 39. el-hasîbu 40. el-celîlü 41. el-cemîlü 42. el-kerîmü 43. er-rağîbü 44. el-mücîbu 45. el-vâsîu 46. el-hakîmü 47. el-vedûdü 48. el-mecîdü 49. el-bâ’isü 50. eş-şehîdü 51. el-hakku 52. el-vekîlü 53. el-kaviyyü 54. el-metînü 55. el-veliyyü 56. el-hâmîdü 57. el-muhsî 58. el-mübdiü 59. el-mu’îdü 60. el-muhyî 61. el-mümîtü 62. el-hayyü 63. el-kayyûmü 64. el-vâcidü 65. el-mâcidü 66. el-vâhidü 67. el-ehadü 68. el-ferdü 69. es-samedü 70. el-kâdirü 71. el-muktedirü 72. el-mukaddimü 73. el-muahhiru 74. el-evvelü 75. el-âhiru 76. el-zâhiru 77. el-bâtınu 78. el-vâlî 79. el-müteâlî 80. el-berru 81. el-tevvabu 82. el-mün’ımu 83. el-müntekımü 84. el-afvvü 85. el-raûfu 86. Mâlike’l-mülkü 87. Zül celâli vel ikrâm 88. el-muksitu 89. el-câmiu 90. el-ğaniyyu 91. el-muğni 92. el-muğti 93. el-maniu 94. ed-dârrü 95. en-nâfiu 96. en-nûru 97. el-hadi. 98. el-bedîu. 99. el-bâkıy. 100. el-vârisü. 101. er-raşîdü. 102. es-sabûr.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.


1. O, görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka ma’bûd olmayan Allah’tır. O, acıyıcı olandır, bağışlayandır. O, öyle bir Allah’tır ki O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân ve rahîmdir. 2. O, mülkün sahibidir. 3. Pek temizdir, ayıplardan berîdir. 4. Selâmetin özüdür. 5. Emniyet vericidir. 6. Gözetip koruyandır. 7. Her şeye gâlip olandır. 8. Azamet ve kudret sahibidir. 9. Ululuk sahibidir.
10. Yaratandır; yoktan var edendir. 11. Her şeyi bir birine uygun yaratandır. 12. Her şeyi şekillendirendir. 13. Kulların günahlarını örtendir. 14. Galip ve kahredicidir. 15. -16. Karşılıksız bol nimet ve rızık verendir. 17. Rahmet hazinelerini açandır. 18. Her şeyi bilendir. 19. Daraltandır. 20. Genişletendir. 21. Dereceleri alçaltandır. 22. Dereceleri yükseltendir. 23. İzzet veren, aziz kılandır. 24. Zillete düşüren, hor ve hakir görendir. 25. Her şeyi işitendir. 26. Her şeyi görendir. 27. Himmet sahibi olan, yaptığı işte hikmeti gözeten, hükmedendir. 28. Son derece adaletli olandır. 29. En ince işlerin inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibidir. 30. Her şeyin içyüzünden haberdar olandır. 31. Yumuşak davranan, hilmi çok olandır. 32. Pek azametlidir 33. Çok bağışlayandır. 34. Rızası için yapılanları daha ziyadesiyle karşılayandır. 35.-36. Pek yüce ve pek büyüktür. 37. Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzedendir. 38. Bilen ve tayin eden, her yaratılmışın rızkını verendir. 39. Herkesin hayatında yaptıklarının hesabını bilendir 40.-41. Azamet ve ululuk sahibi, pek güzel olandır. 42. Çok ikram edicidir. 43. Herkesin yaptığını görüp gözetendir. 44. Yalvaranların dualarını kabul edendir. 45. İnsanı ilmi, kudreti ve rahmetiyle kuşatandır. 46. Her şeyin hakikatini bilendir. 47. Yarattıklarını sevendir. 48. Şanı yüce ve yüksek olandır. 49. Ölüleri dirilten, kabirleri çıkarandır 50. Her zaman ve her yerde hazır bulunan, her şeye şâhid olandır. 51. Sözüne sâdık olandır. 52. Kendisine güvenilendir. 53. Yegâne güç ve kudret sahibidir.

54. Son derece güçlüdür. 55. Dostlarına yardım edendir. 56. Hamdedilmeye tek lâyık olandır. 57. Her şeyin sayısını ve hesabını bilendir. 58. Kâinatı yoktan var edendir. 59. Öldükten sonra dirilten, ilk haline döndürendir. 60. Ölüleri diriltendir. 61. Eceli geleni öldürendir. 62. Kendisi ölmeyen, diri olandır. 63. Başkasına muhtaç olmayandır. 64. En zengin olandır. 65. Nimet ve ihsanı sonsuz olandır. 66. Varlığında ve sıfatlarında ortağı olmayandır. 67. Tektir. 68. Biricik olandır. 69. Her şeyin kendisine muhtaç olduğudur. 70.-71. Her şeye gücü yeten, kudret sahidir. 72. Dilediğini öne alandır. 73. Dilediğini sona bırakandır. 74.-75. Varlığının başlangıcı ve sonu olmayandır. 76. Varlığına birçok delili bulunandır. 77. Gizli sırlara âşina olandır. 78. Kâinatın tek yöneticisidir. 79. İzzet ve şerefi bakımından en yüce olandır. 80. Bütün iyilik ve güzelliklerin sahibidir. 81. Tövbe edenlerin tövbesini kabul edendir. 82. Bütün canlıları doyuran, nimetlendirendir. 83. Suçluları gereği gibi cezalandırandır. 84. Affedendir. 85. Çok şefkatli olandır. 86. Kâinatın tek sabihidir 87. Büyüklük ve kerem sahibidir. 88. Çok âdil ve adaletle hükmedendir. 89. Güzellikleri zâtında toplayandır. 90. Zenginlikte herkesin kendine muhtaç olduğu zâttır. 91. Zengin olan, dilediğini zengin kılandır. 92. Kendisine itaat olunandır. 93. Kötülüklere mani olan, onları engelleyendir. 94.-95. Zarar ve fayda veren şeyleri yaratandır. 96. Bütün kâinatı nûruyla aydınlatandır. 97. Hakk yoluna sevk edendir. 98. Eşsiz şeyleri yaratandır. 99. Varlığı ebedîdir. 100. Her şeyin hakîkî vârisidir. 101. İrşâd edicidir. 102. Pek sabırlıdır.

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Ellezî leyse kemislihî şey’ün fi’l-ard ve hüve’s-semîu’l-basîr. 2. Hüve mevlânâ ve ileyhi’l-masîr. 3. Ni’mel mevlâ ve ni’men nasîr. Ğüfrâneke Rabbenâ ve ileyke’l-masîr. 4. La uhsî senâen aleyke ente kemâ esney-te âlâ nefsike celle vechike azze câruke 5. ve celle senâüke 6. ve tekaddeset esmâüke 7. ve sıfâtük. 8. Ve lâ ilâhe ğayruke yefalullahu ma yeşâu bikudretihi ve yahkümü ma yüriydü bi ‘ızzetihî

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. O, öyle bir Allah’tır ki, O’nun benzeri hiç bir şey yoktur. O, kemâliyle işiten, hakkıyle görendir. 2. O, efendimizdir, en son O’na döneceğiz. 3. O, ne güzel efendidir. O, ne güzel yardımcıdır. 4. Rabb’imiz, senin mağfiretini dileriz. Son dönüş de ancak sanadır. 5-8. Bizzat kendin kendini medh u sena ettiğin gibi, ben, ni’metlerini sayıp, şükrünü yerine getirip, seni öylece sena etmeye muktedir değilim. Zâtın gibi cemâlin de yücedir. Yardım ettiğin kimse galip olur. Senin medhin yüce oldu. Senin isimlerin ve sıfatların noksanlıklardan berî oldu.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt