Mevlevi Evrad ı Serife (Allâhümme bi hurmeti)(20).

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
y39.jpg
y40.jpg
y41.jpg
y42.jpg

y43.jpg
y44.jpg
y45.jpg
y46.jpg

y47.jpg
y48.jpg
y49.jpg

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
1. Allâhümme bi hurmeti hâzihi’s sâ’ati’l mercüvveti
2. Ve bi hürmeti hâzihi’l-esmâi’l-husnâ
3. ve bişerafihâ ve kerâmetihâ ve dâıyehâ
4. ve meânîhâ.
5. Allâhümmec’al lî sabâhan
6. sâlihan meymûnen mübâraken la hâziyen ve la kâdi-hân
7. Allâhümmec’al evvele yevminâ hâzâ salâhan
8. ve evsetahû felâhan
9. ve âhırahû necâhân.
10. Allâhümme inne hâzâ halkun cedîdün
11. feftahhü alâ bi tâatike
12. vahtim alâ lî bi mağfiratike ve rıdvânik.
13. verzügnî fîhi haseneten tetekabbelehâ minnî ve tüzekkîhâ
14. ve tüda’ıfühâ ve mâ amiltü fîhi min sey-yietin fağfirlî inneke entel ğafûr rahîmü
15. vedûdün kerîm, Allâhümme innî asbahtü ve bihî la este-tî’u def ‘a mâ ekrahü ve la emlikü nef ‘a mâ ercû ve asbahal emru biyedi gayrî ve asbahtü mürtehinen biamelî.
16. velâ fekıyra efkara minnî.
17. Allâhümme la tüşmit bî adüvvî 18. velâ tesü’ bî sadîkî
19. Ve la tec’alid dünyâ ekbere hemmî 20. Ve la tüsallit aleyye velâ yerhamnî.
21. Allâhümme inneke ta’lemü sirrî ve alâniyetî fegbel ma’ziratî
22. Ve ta’lemü hâcetî fea’tınî suâ’lî
23. Ve ta’lemü mâ fî nefsî fağfırlî zünübî fe-innehû la yağfîruz zünûbe illâ ente.
24. Allâhümme innî es’elüke îmânen 25. yübâşiru kalbî 26. ve yakıynen sâdikan
27. hattâ a’lemü ennehû len yüsıybenî
28. illâ mâ ketebtehû aleyye feardınî bimâ kasemtehû lî. Allâhümme innî es’elüke bienneke sübbûhun kuddûsün sebbeha leke sevâdül leyli ve dav’ün nehâri ve şüâüş şemsi ve nûrul kameri ve zeviyyül mâi ve hafîfüş seçer
29. ve nücûmüs samâi ve türâbül ardi ve sühuurul cibâli ve rimâlül kıfâri
30. ve emvâcül bihâri ve devâbbül berri vel bahri.
31. Ve es’elüke bienneke samedün ferdün.
32. Fissemâi ızzüke ve fil’ardı Kadâüke
33. ve fil arşı celâlüke
34. ve fîlcenneti rahmetüke
35. ve fî cehenneme azâbüke
36. vefilmelâiketü cünûdük
37. Yüsebbihûneke ve yühammidûnekel leyle ven nehâra la yeftürûn.
38. Lâ ilâhe illa ente leke’l-hamdü
39. entel hannânü’l-mennânü bedîas semâvâti vel ardı yâ zel celâli
40. vel ikram.
41. Ve es’elüke biesmâikel hüsnâ
42. ve âlâike’l-ulyâ 43. ve bürhânikel azîm.
44. Ve bihuccetikel bâliğati
45. ve bikelimâtiket tâmmeti
46. en tasrife annî
47. şerra mâ ah-duru mine’l-eza ve şerra mâ ehâfü ve ahzer.
48. Ve sallallâhü âlâ seyyidinâ Muhammed’in ve âlihî ve sahbihî ecmeıyn.
49. Allahümme rabbes semâvâtis seb’ı ve rabbel arşil azıym.
50. Rabbena ve rabbe külli şey’in münzilü’t-tevrâti ve’l-incili ve’z-zebûri ve’l-fürkân.
51. Fâliku’l-habbi ve’n-nevâ.
52. Eûzü bike min şerri külli dâbbetin ente âhızün binâsıyetihâ
53. inne rabbî âlâ sırâtın müstekıym.
54. ente’l-evvelü feleyse kableke şey’ün. Ente’l-âhıru fe leyse ba’deke şey’ün. Ve en tez zâhir
55. feleyse düneke şey’ün.
56. Ve entel bâtınü feleyse dûneke şey’ün.
57. İğzi anned deynî
58. ve ağninî minel fakri.
59. Allâhümme innî es’elüke kalben hâşian
60. ve es’elüke imânen kâimen ve es’elüke ilmen nâfian
61. Ve es’elüke amelen sâlihan
62. ve es’elüke yakıynen sâdikan
63. ve es’elüke dînen kayyimen
64. ve es’elükel afiyete min külli beliyyetin
65. ve es’elüke devâmel afiyeti
66. Ve es’elükeş şükra alel afiyeti,
67. Allâhümme innî es’elükel ğinâ vel afiyete vel muâfâti fiddünyâ vel âhirah.
68. Allâhümme yâ âlimes sırrı vel hafiyyâti rafîad derecâti zel arşı tülkır-rûha min emrike âlâ men teşâü min ıbâdike
69. ğâfiraz zenbi ve kâbilet tevbi şedîydel ıkâbi
70. zetdavli lâ ilahe illâ hû ileyhil masîyr
71. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zalîmîn
72. Allâhümme yâ hâdiyel mudillîn
73. Ve yâ râhimel müznibîne
74. ve yâ mukıyle âserâtil âsirîn. İrham abdeke zel hataril azîm.
75. vel müslimîne küllehüm ecmeıyn.
76. vec’alnî meâl ahyâil merzûkıyn.
77. Ellezîne en’amte aleyhim minen nebiyyîne ves sıddîkıyne veş şühedâi ves sâlihîn.
78. Allâhümme yâ ğaniyyü ya hamîdü yâ mübdiü yâ mü’ıydü yâ Rahıymü yâ vedûdü. Ağninî bihalâlike an harâmike
79. ve bitâatike an ma’sıyetike ve bifadlike an men sivâk.Allâhümme erinel hakka hakkan
80. verzuknâ ittebâhû.
81. Ve erinel bâtıle bâtılen
82. verzuknâ ictinâbeh.
83. Allahümme la tekilnî ilâ nefsî.
84. velâ ila ehvâi nefsî
85. ve la ilâ ehadin min halkıke tar fete aynin
86. velâ ekalle min zâlike kün lî veliyyen ve hâfizan ve nâsıran ve avnen ve müıynen.
87. Allâhü’m mağfirlî ve liâbâî ve ümmehâtî ve ihvâni ve aşîratî.
88. Ve li akribâî ve ehibbâî ve üstâdi ve şeyhî
89. ve limen vessânî biddüâil hayri
90. ve limen allemenî hakk ad düâ
91. ve limen yercû berakete düâî minel ahyâi vel emvâti birahmetike yâ sübhânü yâ sültânü
92. ya men lem yelid velem yûled velem yekûn lehû küfüven ehad.
93. Birahmetike ya erhamerrahimîn allâhümme salli ve sellim âlâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve habîbina Muhammedin fil evvelin
94. ve salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil ahirin.
95. ve salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habina muhammedin fi külli vaktin ve hıyn
96. Ve salli ve sellim âlâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve habîbina Muhammedin fîl meleil a’lâ ilâ yevmiddîn.
97. Ve salli ve sellim âlâ seyyidinâ ve nebiyyina habibinâ ve alâ cemı’l enbiyai ve’l-mürselin.
98. Ve ala melaiketikel makarrabîn ve ala ehli taatike ecmain
99. ve ala ibadi’llâhi’s-salihîn 100. min ehlissemavati ve ehlil erdîn.
101. Ve radiallahu an eshabi rasulillahi ecmaîn.
102. Allahümme ente rabbî lailahe illa ente halekteni ve ene abdike ve ene alâ ahtike ve va’dike mesteda’tü euzü bike min şerri ma senağtü ebu uleke bi niğmetike aleyye ve ebûü bizennbî fağfirlî zunûbî fe innehu la yağfiruz zünube illa ente yâ erhame’r-rahimîn.
103. Celle rabbî ve kadera. Azze rabbî ve kahera. Vallâhü gafurun limen saber.
104. Velezikrullâhi ekber.
105. Ni’mel hâfizullâh ni’mel kâdirullâhe fekadernâ feni’mel kâdirûn
106. Allâhümme innî euuzü bike minel havri ba’del kevri.
107. Allâhümme innî euuzü bike min en üşrike bike şey’en ve ene a’lemü ve estağfiruke limâ la a’lemü inneke ente allâmül ğuyûb.
108. Estağfirullâhe’l-azîm. 109. Estağfırullâhe min külli zenbin ezneytühû amden ev hataen ev sirran ev alâniyeten ve etûbü ileyhi minez zenbillezî a’lemû ve mine’z-zenbillezî la a’lem.
110. La havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. 111. Ve ma
111. Tevfiki illa billahi aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.
112. Mâşâallâhü kâne ve mâ lem yese’lem yekûn.
113. Eşhedü ennellâhe âlâküli şey’in kadîr.
114. Ve ennellâhe kad ehâta bi külli şey’in ılmâ.
115. Fallâhü hayrun hâfîzan vehüve erha-mürrâhımîn.
116. Ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-’âlemîn...
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1. Allah’ım! Şu niyaz ettiğim vakit hürmetine. 2-3. Şu güzel isimlerin hürmetine, o isimlerin şerefi ve kerameti hürmetine, O isimleri, müsemmâsına da’vet eden hürmetine,
4. O, isimlerin ma’nâları hürmetine. Allâh’ım! 5. Sabahımı hayırlı uğurlu ve mübarek kıl;
6. (beni) belâ ve kedere uğrayan, zillete düşüp de üzülen yapma. 7. Allah’ım şu günümüzün başını hoş,
8. ortasını selâmet, 9. sonunu da kurtuluş sebebi yap. 10. Allah’ım bu, yeni yaratılan bir gündür.
11. Onu, sana,tâat ü ibâdet etmem için bana aç;
12. senin mağfiretine ermekle ve hoşnutluğunu kazanmakla bitir.
13-14. Bu günde beni, senin benden kabul edeceğin ve senin pak kılıp bana artıracağın, güzel rızıklarla rızıklandır. Ve bu günde işlediğim günahlardan dolayı beni affet. Muhakkak sen çok mağfiret edicisin. Pek merhametlisin; kullarını çok seversin, çok mükrimsin. Allah’ım! Ben, hoşlanmadığım şeyi kendimden def etmeye, umduğumu elde etmeye muktedir olmadığım halde sabahladım. Hal ve keyfiyet de benim elimde olmayıp sen Allah’ımın elindedir.
15. Ben amelim karşılığında rehin alındım.
16. (Rahmetine muhtaç kulların içinde) benden daha fakiri yoktur.
17-20. Allah’ım bana acı çektirerek düşmanımı sevindirme, dostumu da kedere boğma, beni dînimde musıybete uğratma ve himmetimin en büyüğü dünyâ için olmasın;ilmim de münhasıran dünyâ için olmasın. Bana merhameti olmayan kimseyi de üzerime musallat etme.
21. Allâhım! Sen benim gizli, aşikâr her hâlimi bilirsin. Ma’zeretimi kabul buyur.
22. İhtiyâcımı bilirsin, lütfeyle.
23. istediğimi ver. Nefsimde olanı da bilirsin; günahlarımı mağfiret et. Zira senden başka günahları mağfiret edecek kimse yoktur. Günahları yarlığayacak olan ancak sensin.
24-27. Allah’ım! Senden kalbimi şevke getiren sarsılmaz îmân isterim. Doğruluğunda şüphe olmayan yakîn isterim. Tâ ki senin benim hakkımda yazdığından (takdir ettiğinden) başka bir şeyin bana isabet edemiyeceğini kesinlikle bileyim.
28. Artık bana kısmet ettiğin şeyden beni hoşnut et. Allah’ım! Ben seni istiyorum. Şüphesiz sen, ulûhiyyetine yakışmayan noksan sıfatlardan münezzehsin. Ziyadesiyle pak ve müberrâsın. Gecenin karanlığı, gündüzün aydınlığı, güneş’in ziyası, ayın nuru, suyun akışı, ağacın yaprakları, göğün yıldızları, arzın toprağı, dağların kayaları, çöllerin kumları, denizlerin dalgaları, karanın ve denizin bütün hayvanları seni tesbîh eder
29-37. Allah’ım lütuf ve keremini isterim. Her şey sana muhtaç olup sen her şeyden müstağnisin. “Tek”sin. Gökte ancak senin şeref ve şanın dalgalanır, izzetin galiptir. Yerde senin hükmün geçer. Arş üzerinde azâmetin mevcuttur. Cennette rahmetin, cehennemde ise azâbın vardır. Melekler senin askerlerindir (ordundur.) Onlar gece gündüz seni tesbîh ederler, sana hamdederler; bunu yaparken de asla gevşeklik göstermezler. 38-39. Rabb’im! Mağfiretini isterim. Hamd, ancak sanadır. Senden başka ma’bûd yoktur. Sen merhametlisin, ihsanı çok olansın. Gökleri ve yeri örneksiz îcat edensin. Ey azâmet ve ikram sahibi olan Ma’bûdum!
47. Senden, senin güzel isimlerin hürmetine, senin yüksek sıfat ve ni’metlerin hürmetine, senin yüce delillerin hürmetine;
48. Hasmı susturmada kemâl gösteren hüccetin hürmetine, noksansız olan ilâhî kelimelerin hürmetine, bana karşı hazırlanan elem verici şeylerin şerrini, korktuğum
ve sakındığım şeylerin de şerrini üzerimden def etmeni isterim.
49. Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.) O’nun âline ve ashabına ve bütün ümmetine Allah’ın salâtı (mağfireti) olsun.
50-51. Allah’ım ! Ey yedi kat göğün ve muazzam arşın Rabbi! Ey bizim Rabb’imiz; ey her şeyin Rabb’i! Tevrat’ı, İncil’i, Zebur’u, hakk ile bâtılı ayıran Kur’ân’ı gönderen sensin. Dâneleri ve çekirdekleri çatlatarak yaran, ondan yeşillikler bitiren sensin.
52. Senin kudretine boyun eğmiş, perçeminden yakaladığın her hayvanın şerrinden sana sığınırım.
53. Muhakkak benim Rabb’im adalet ve insaf üzeredir.
54. Sen öyle bir evvel’sin ki senden önce hiçbir şey yoktur.
55. Sen öyle bir nihayetsin ki senden sonra da hiçbir şey yoktur. Sen öyle bir apaçık görünensin ki senden daha üstün hiçbir zâhir yoktur.
56. Sen öyle bir bâtınsın ki senden daha öte hiçbir şey yoktur.
57-58. Borcumu öde ve beni yoksulluktan kurtarıp zengin et.
59. Allah’ım! Ben senden korku içinde yalvaran bir kalp isterim.
60. Devamlı sabit bir îman isterim. Fayda verici ilim isterim.
61. İyi ve hayırlı amel işlemek isterim. 62. Doğru ve şüphe götürmez yakîn isterim.
63. Sarsılmaz din isterim.
64. Her türlü belâdan selâmet isterim.
65. Tam ve noksansız bir âfiyet isterim.
66. Âfiyetin devamlı olmasını isterim.
67. İhsan buyuracağın âfiyete şükretmek isterim. Allah’ım! Ben zenginlik ve âfiyet isterim; dünyâ ve âhiret üzüntülerinden kurtulmak isterim.
68. Ey sırları ve gizli şeyleri bilen, kullarından istediklerinin derecelerini yükselten arşın sahibi Allah’ım! Kullarından istediklerine, emrinle, ruh verirsin. (vahye lâyık görürsün.)
69. Ey günahları affeden, tevbeleri kabul eden, azabı şiddetli olan, fazl ü keremi bol olan Allah’ım! Senden başka ma’bûd yoktur. Dönüp varacağımız yalnız sensin.
70-74. Ey yolunu sapanlara doğru yolu gösteren! Ey günah işleyenlere de merhamet eden! Ey sürçenlerin yanılgı ve hatâlarını affeden Allah’ım! Büyük bâdire içinde bulunan bu kuluna acı.
75. Müslümanların hepsine, tümüne acı. 76. Beni, kendilerini maddeten ve ma’nen rızıklandırdığın gerçek dirilerle beraber eyle. (yaşat.)
77. O diriler ki, onlar peygamberlerden, ihlâslı doğru kimselerden, şehîdlerden, sâlih kullarından olup kendilerine in’am ü ihsan buyurduğun kimselerdir.
78-85. Ey zengin olan, ey övülen, ey yoktan vâreden,ey kullarını (öldükten sonra tekrar diriltip) aslına iade eden,ey pek merhametli, ey çok sevgili Allah’ım! Helâlinden vererek beni haram kıldığın şeylerden müstağni kıl. Tâatinle beni ma’siyetten de müstağni kıl. Fazl u kereminle beni senden başkasından müstağni kıl. Allah’ım! Bize hakkı hakk olarak göster ve ona uymamızı bize müyesser kıl. Bize bâtılı da bâtıl olarak göster, ondan da kaçınmamızı bize nasîp eyle. Allah’ım! Beni nefsimin eline bırakma.
86. Beni nefsimin hevâ ve hevesine de bırakma. Bir göz kırpma müddetince, hattâ ondan daha az bir zaman bile, beni, mahlûkattan hiç birinin eline bırakma. Dostum ol, beni koru, yardımcım ol, her işimde destek ve inayetinle muînim ol.
87-93. Allah’ım! Beni mağfiret buyur. Babalarımı, analarımı, kardeşlerimi, kabilemi, akrabâmı, dostlarımı, üstadlarımı, şeyhimi, bana kendilerine hayır dua etmem için vasiyette bulunanları, hakîkî duayı bana öğretenleri, dirilerden, ölülerden, benim duâmın bereketini umanların hepsini mağfiret buyur, ey noksan sıfatlardan münezzeh olan, ey kudret sahibi pâdişâh, ey doğurmayan ve doğmayan, ey hiç bir şey kendisine eş (denk) olmayan, ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Rahmetinle mağfiret buyur.
94. Allah’ım! Dünyâya evvel gelenlerin de sonra gelenlerin de Efendisi olan, büyüğümüz, dostumuz, efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ikram et.
95. Allah’ım! büyüğümüz ve efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) her ânda ve her zamanda ikram et.
96. Allah’ım! Din gününün tecellîsine (kıyamete) kadar senin en yüce vuslat huzurunda bulunan büyüğümüz, Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ikram et.
97. Salât ve selâm sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bütün enbiya ve rasüllerin üzerine olsun.
98-100. Sana yaklaşmış meleklerine de, sana itaat eden kullarının tamamına ister yer ehli, ister gök ehli mahlukattan olsun ikramda bulun Allah’ım!
101. Allah, peygamber efendimizden ve ashabının hepsinden razı olsun.
102. Ya Allah! Sen benim Rabbi’msin. Senden başka ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum ve ben iman ve ubudiyetimde gücüm yettiği kadar senin ahd ü misâkın üzereyim. Yarabbi! Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Ve senin bana in’am ve ihsan ettiğin nimetleri ikrar ve itiraf ederim. Kendi kusur ve günahlarımı da itiraf ederim. Ya Rab! Sen beni aff ü mağfiret eyle. Zira senden başka günahları aff ü mağfiret eden olmaz.
103. Benim Rabb’im uludur ve kudretlidir. Benim Rabb’im her emrinde galiptir. O’nun galibiyeti karşısında her şey bir hiçtir ve O, kahredicidir. Allah, sabredenleri ziyadesiyle affeder.
104. Allah’ı zikretmek elbette en büyük ibâdettir.
105. Allah ne güzel koruyucudur. Allah ne güzel bir kudretin sahibidir.
106. Biz (Allah’ın ulûhiyyetini) takdir ettik. (Allah’ı takdir edenler) ne de güzel takdirkâr kimselerdir.
107. Allah’ım! Huzur bulduktan sonra perişan olmaktan, iflâs etmekten sana sığınırım. Allah’ım! Herhangi bir şeyi sana ortak koşmaktan sana sığınırım. Ben bilerek veya bilmeyerek işlediğim günahlarım için senden mağfiret dilerim. Muhakkak sen gaybları pek iyi bilirsin.
108. Azamet sahibi Allah’dan mağfiret dilerim.
111. Kasten, yahut hatâ olarak, yahut gizli veya aşikâre işlediğim bütün günahlardan dolayı Allah’tan mağfiret dilerim. Bildiğim ve bilmediğim günahlar için de Allah’a tevbe ederim.
112. Hiç kimsede (tâat etmek ve günahlardan kurtulmak) kuvvet ve kudreti yoktur. Buna muvaffak olmak ancak Allah’ın yardımı iledir.
113. Allah’ın dilediği oldu, dilemediği olmadı.
114. Bilirim ki Allah, her şeyi yapmaya kâdirdir.
115. Yine bilirim ki Allah, ilmi ile, her şeyi kaplamıştır.
116. Allah, en hayırlı muhafızdır ve O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Âlemlerin Rabb’i olan Allah’a hamd ü sena olsun.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt