La İlahe İllallah’ın manası.

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
Tek ilah’tan başka kulluk edilecek başka bir ilah yoktur O tek olan ilah da, şeriki olmayan yüce Allah’tır Çünkü ibadete layık olan, ancak O’dur Bu kelimenin gereği, Allah’ın (cc) dışındaki bütün sahte ilahları reddetmektir Zira Allah (cc) dışındaki mabutların ilahlık iddiası batıldır Çünkü O’ndan başka bir şey ibadete (dua edilmeye, emir ve yasak koymaya, nizam tespit etmeye) layık değildir Uluhiyetin başkaları için reddedilmesi, ilahlığı sadece ortağı olmayan Allah’a (cc) ait kılmayı ve O’nun yanında ikinci bir ilah edinmemeyi gerektirir

Allah (cc) şöyle buyuruyor:
“Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi şirk (ortak) koşmayın” (Nisa: 36)

“Kim tağutu inkar edip Allah’a iman ederse, muhakkak kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa (La İlahe İllallah’a) yapışmış olur Allah işitendir, bilendir”
(Bakara: 256)
“ Biz her ümmete, yalnız Allah’a kulluk etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için Rasul gönderdik” (Nahl: 136)
Rasulullah (sav) şöyle buyuruyor:
“Kim La İlahe İllallah der ve Allah’tan başka tapınılanları reddederse malı ve kanı haram olur” (Müslim, İman: 8)
Bütün rasullerin kavimlerini davet ettikleri söz şudur:
“ Ey kavmim! Allah’a kulluk edin Sizin O’ndan başka ilahınız yoktur” (A’raf: 59)
İbn-i Receb (Allah ona rahmet eylesin) şöyle demiştir:
“İlah; yüceliğiyle, aşk ve muhabbetiyle korku ve ümidiyle kendisine güvenilen, tevekkül edilip dayanılarak kendisinden istenilen, kendisine dua ve yakarışta bulunulan, itaat edilip isyan edilmeyendir Tüm bunlar ancak aziz ve celil olan yüce Allah’a yaraşır” İşte bu sebeple; Rasulullah (sav) Kureyş müşriklerine: “La ilahe illallah” deyiniz, dediğinde müşriklerin cevabı; “İlahları tek bir ilah mı kıldı? Gerçekten bu çok acaip bir şey” (Sa’d: 5) demek olmuştur
Kelime-i Şehadet’in genel manası Allah’ın (cc) dışında ibadet edilenleri reddeder ve batıl kılar Yani tağutu red ve Allah’a (cc) iman etmeyi gerektirir Tağutu reddetmek, Allah’ın (cc) emir ve yasağına ters düşen emirlerde bulunan kişi ve kurumları, hevayı ve şeytanı reddetmektir “La ilahe illallah” ın manasıyla birlikte gereğini de yerine getirmek, ibadette Allah’ı (cc) birleyerek O’na benzer tutulanları terketmektir

Kul, “La ilahe illallah” dediğinde; ibadette Allah’ı (cc) birlediğini, Allah’tan (cc) başkalarına, putlara, kabirlere, evliyalara ve salihlere ibadet etmenin batıl olduğunu ilan eder “La ilahe illallah” ın gereği, Allah’tan (cc) başka ibadete layık ilah olmadığını, yaratıcı, kudret sahibi ve her şeye kadir olanın Allah (cc) olduğunu kabul etmek, Allah’tan (cc) başka hiç kimsenin hakimiyet hakkı olmadığına inanmaktır Çünkü hakimiyet yalnız Allah’a (cc) aittir Kim, “La ilahe illallah” ı bu şekilde inanarak açıklarsa mutlak olarak tevhidin hakkını vermiş olur.
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
Allah’a (cc) yaklaşmak için ölülere kurban kesen, türbelere yardımda bulunan, kabirlerin etrafını tavaf eden ve adak adayanlar, Allah’ın (cc) yaratıcı ve her şeyin sahibi olduğuna inansalar bile, ilk Arap müşrikleri gibi Allah’a (cc) şirk koşmuş olurlar Mekke müşrikleri, kabirlere ve putlara tapmadıklarını söylüyor fakat uygulamada aksini yapıyorlardı Onlar yaratıcı ve rızık verici olduğuna inanmadıkları halde, sırf kendilerini Allah’a (cc) daha çok yaklaştırsınlar diye salih olduğuna inandıkları bazı kişilere ibadet ediyorlardı.

Hakimiyet, “La ilahe illallah”ın gerçek manasının tamamını değil sadece bir cüzünü oluşturur Çünkü ibadette şirk koşan bir kimsenin, şeriatın hükmünü kabul etmesinin bir faydası yoktur Şayet “La ilahe illallah” ın manası onların zannettiği gibi olsaydı, Rasulullah (sav) ile müşrikler arasında herhangi bir mücadele olmaz, onlar da Rasulullah’a (sav) bağlanırlardı Böyle bir durumda, Rasulullah (sav) onlara: “Allah’ın varlığını ve her şeye kadir olduğunu tasdik edin Hukuki meselelerde şeriatın hükmüne tabi olun” der ve onları ibadetlerinde serbest bırakırdı O zaman Allah Rasulü’ne tabi olurlardı Bunlar, Arap lisanının ehli olan bir kavim oldukları için “La ilahe illallah” ın putları tapmayı reddettiğini ve sadece lafzi bir mana taşımadığını anlıyorlardı Bundan dolayıdır ki bu kelimeden nefret ederek uzaklaştılar ve şöyle dediler: “ İlahları tek bir ilah mı kıldı? Şüphesiz bu çok acaip bir şey” (Sa’d: 5)

Allah (cc) onları şöyle vasfediyor:
“Onlara “La ilahe illallah” denildiği zaman kibirlenirlerdi ve “mecnun bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz” derlerdi” (Saffat: 35-36)
Onlar, “La ilahe illallah”ın Allah’ın (cc) dışında ibadet edilen her şeyi reddetmek, ibadette sadece Allah’ı (cc) birleme manasına geldiğini çok iyi biliyorlardı Şayet müşrikler “La ilahe illallah” dedikleri halde putlara ibadet etmeye devam etselerdi, kendi içlerinde çelişkiye düşerek bundan rahatsız olurlardı.

Günümüzde kabirlere ibadet edenler, bu şiddetli çelişkiden hiç rahatsız olmuyor, onlar “La ilahe illallah” demelerine rağmen bir çok ibadeti ölülere yapmaya devam ediyorlar Ebu Cehil ve Ebu Leheb, bu kelimenin manasını günümüzde kabirlere ibadet edenlerden çok daha iyi biliyorlardı Onların bile eli kurudu!

Sonuç olarak: Kim bu kelimeyi, manasını bilerek söyler, gereğiyle amel edip açık ve gizli şirkten kaçınırsa, ibadeti tam bir itikatla yalnız Allah’a (cc) has kılıp bununla amel ederse, işte o gerçek bir mümindir Kim “La ilahe illallah” deyip inanmadığı halde zahiren amel ederse, o da münafıktır Kim bu kelimeyi diliyle söyler fakat onu bozacak amellerden birini işler ve Allah’a (cc) şirk koşarsa o da müşriktir “La ilahe illallah” kelimesinden kastedilen; manasını bilip bu mananın gerektirdiği şekilde Allah’a (cc) ibadet etmektir

İbadet, muamelat ve bütün meselelerde Allah’ın (cc) hükümlerini kabul edip, beşeri kanunları reddetmek, insan ve cin şeytanlarının revaca çıkardığı bütün hurafeleri ve bidatleri ortadan kaldırmak bu kelimenin ameli gereklerindendir
Allah (cc) şöyle buyuruyor:
“Yoksa onların dinden Allah’ın izin vermediği bir şeyi kendileri için din gösteren ortakları mı vardır?” (Şura: 21)
“Eğer siz onlara itaat ederseniz, muhakkak ki müşrikler olursunuz” (En’am: 121)
“Onlar Allah’ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryemoğlu Mesih’i Rabler edindiler” (Tevbe: 31)
Nebi (sav) bu ayeti kerimeyi okudu Bunun üzerine Adiyy b Hatem Rasulullah’a (sav) dedi ki:

“Muhakkak onlar, onlara ibadet etmiyorlar ki
Rasulullah (sav):

“Onlar Allah’ın helal kıldığı bir şeyi haram, haram kıldığı bir şeyi helal kıldıkları zaman onlara itaat etmiyorlar mı?” dedi
Adiyy b Hatim: “Evet,” deyince,

Rasulullah (sav):
“İşte böylece onlara ibadet ediyorlar” buyurdu (Tirmizi, Tefsir: 10; Taberi: 14/210 (61632-61634); Suyuti, Durru’l-Mensur: 3/230; Beyhaki, Sünenü’l-Kübra)
Şeyh Abdurrahman b Hasan dedi ki:
“Allah’tan başkalarına itaat etmekle alimlerini rabler edindiler Aynı olaylar bu ümmetin içinde de vuku bulmaktadır Bu ise en büyük şirk olup, “La ilahe illallah” ın manasını ortadan kaldırır” Bu kelimeyi söyleyen bir kimsenin, beşeri kanunlarla muhakeme olmayı da reddetmesi gerekir Çünkü sadece Allah’ın kitabıyla hükmolunmak, onun dışında kalan beşeri sistemleri terketmek vaciptir
Allah (cc) şöyle buyuruyor:
“ Eğer bir şeyde ihtilafa düşerseniz onu Allah’a ve Rasulü’ne götürün” (Nisa: 59)
“Herhangi bir şey hakkında anlaşmazlığa düşerseniz, onun hakkında hüküm vermek hakkı Allah’ındır İşte benim Rabbim olan Allah O’dur” (Şura: 10)
Allah (cc) kendi indirdiği şeriatle hükmetmeyenler hakkında kafir, fasık, zalim diye hüküm vermiştir Allah’ın (cc) indirdiğinin dışında hüküm veren kişide iman yoktur “La ilahe illallah” müslümanların yaşamlarının her yönüne hakim olması gereken bir hayat nizamıdır Bazılarının zannetikleri gibi, sadece manasını anlamadan gereğiyle amel etmeden, sabah ve akşam virdlerinde bereket için tekrar edilen bir söyleyişten ibaret değildir “La ilahe illallah”ın gereklerine bağlılık, Allahû Teala’nın isim ve sıfatlarına Allah (cc) ve Rasûlünün (sav) bildirdiği şekilde iman etmeyi gerektirir.
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
Allah (cc) şöyle buyuruyor:
“En güzel isimler Allah’ındır O halde O’na bunlarla dua edin Onun isimlerinde ilhad etmeyin Onlar yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir” (A’raf: 180)
Abdurrahman b Hasan dedi ki:
“Arap dilinde ilhad kelimesinin manası, Allah Teala’nın isim ve sıfatları hakkında sapmaya meyletmek ve yalana yönelmektir Bilerek veya bilmeyerek birtakım tevillerle Allah’ın (cc) isim ve sıfatlarının hak olan manasını inkar etmek ve O’nu mahlukata benzetmektir” Her kim Allah’ın (cc) isim ve sıfatlarını bozar, tevil eder veya kabul etmez, Celil olan manalarına delalet eden manasını ortadan kaldırırsa, Cehmiyye, Mutezile, Eş’ariler gibi La ilahe illallah’ın delaletine muhalefet etmiş olur Çünkü ilah, isim ve sıfatlarıyla dua edilen ve vesile olunandır
Allah (cc) şöyle buyuruyor:
“ En güzel isimler Allah’ındır Onunla O’na dua edin” (A’raf: 180)
İsim ve sıfatları olmayan nasıl ilah olur? Kendisine ne ile ve nasıl dua eder?" (Fethu’l-Mecid: 237-238)
İmam ibn-i Kayyım dedi ki;
“İnsanlar ahkam ayetlerinin tefsirinde ihtilafa düştüler Fakat Allah’ın (cc) sıfatlarıyla ilgili ayet ve hadislerin herhangi birinde ihtilafa düşmediler, bilakis sahabe ve tabiin bu ayetlerin manasını anladılar ve gereğiyle amel ettiler Kur’an’da bulunan ahkam ayetlerinin manasını ilim ehlinden başkası anlayamaz, fakat sıfat ile ilgili ayetlerin manasını bütün insanlar anlayabilirler Bundan kastettiğim mananın kefiyetinin değil de aslının anlaşılmasıdır” (İbn Kayyım el-Cevziyye, Medaricu’s-salikin: 1/29-30)
“Bu konu selim fıtrat ve semavi kitaplarla bilinen bir konudur Kemal sıfatlarını yitiren ilah, müdebbir ve rab olamaz Bilakis eksikliği sebebiyle kendisiyle alay edilir Hamd, ezelde ve ebedde celal ve kemal sıfatlara sahip olana aittir Çünkü hamd’e layık olan sadece O’dur (Muhtasar Sevaiku’l-Mürsele: 1/10) Allah’ın (cc) kemal sıfatlara sahip olduğuna ve bütün noksan sıfatlardan ve mahlukata benzemekten uzak olduğuna mutlaka inanmak gerekir” (İbn Kayyım el-Cevziyye, Medaricu’s-salikin: 1/26)
Tevhid - Hak Yayınları
 
Üst Alt