istihare duası tam metni

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
istihare duası arapça, istihare nasıl yapılır, istihare namazı nasıl kılınır, istihare duası türkçe, istihare namazı, istihare duası nihat hatipoğlu

istihare duası tam metni

Namazda, makbul olanı; ilk rekatta Fatiha ve Kafirun Suresi, ikinci rekatta ise Fatiha ve ihlas suresi okumaktır.
İki rekat namaz kılıp bu duayı yaptıktan sonra, kalbe doğacak istek veya nefretle, yahut yapıcı veya engelleyici sebeplerle işin hayırlı olan tarafı gerçekleşmiş olduğuna kanaat beslenir ve buna rıza gösterilir.

Namazı kıldıktan sonra dünya kelamı etmemek, sağ tarafa ve kıbleye doğru yatmak, uyumaya çalışırken kalpten "Allah Allah" demek güzel olan şeylerdir.

Bu namazı buradan okuyup, tatbik etmek isteyenlerden bir dileğimiz olacak, Yukarıdaki Peygamber efendimizin duasını kendi sıkıntısına, problemine uyarlayıp kalbinden, evet dilinden değil kalbinden okuduktan sonra 3 ihlas ve 1 Fatiha'yı da başta Peygamberimize, sevdiklerine ve Zamanın Sahibine hediye eylesin. Onların yüzü suyu hürmetine bu aciz kulunun anlayacağı şekilde her şeyi aşikar göstersin, perdeleri aralasın diye Allah'a dua etsin Allah ile konuşsun, etrafını saran melekleri hissetsin, dua da gözlerini kapatsın, boynunu büksün, Allah'ın kulu olduğunu acizliğini hissetsin. Gerisi Allah'a kalmış O kapısına geleni geri çevirmez O'nun kapısı umutsuzluk kapısı değildir.

Mendub : Sevilen, yapılması uygun olan, işlenmesi teşvik edilen iş Dinen yapılması iyi sayılmakla birlikte yapılmamasında sakınca olmayan ve Resulullah (sas)'ın bazen yapıp, bazen terk ettiği işler. Güzel bir iş sayıldığı için mendub'u işleyen sevap alır, terk eden ceza görmez. Bu değerlendirme Hanefi mezhebine göredir Sünnet ve müstehab terimlerini de içine alır.

istihare duası

Yapılacak her işin iyi veya kötü olduğunu, yahut hemen yapmanın mı, yoksa ertelemenin mi daha uygun olduğunu anlamak için iki rek'at namaz kılınıp Allah'a duâ ederek işin sonunu kalbine ilham etmesini niyazda bulunmak sünnettir.

İstihare Duâsı Şudur;

"Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es'eluke min fadlike'l-azîm Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta'lemu vela â'lemu ve ente allâmu'l-ğuyûb Allâhumme in kunte ta'lemu enne hâzâ'l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh Ve in kunte tâ'lemu enne hâza'l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va'kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih "

"Allah'ım! Senin ilmine göre hayrını diliyorum, kudretinden güç istiyorum, senin büyük fazlını diliyorum Zira sen kadirsin, ben kadir değilim, sen bilirsin ben bilmem, sen gizlileri bilirsin Allah'ım eğer sen bu işin benim dinim, geçmişim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında hayırlı olduğunu biliyorsan bunu bana takdir eyle, kolaylaştır Eğer bu işim benim dinim, geçmişim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında şerli olduğunu biliyorsan bunu benden, beni de bundan çevir, hayır nerede ise bana onu nasip eyle, sonra beni onunla hoşnud eyle"

istihare namazı ve duası hakkında geniş bilgi için tıklayın

İstihare namazından farklı bir namaz olan, Hacet namazı nasıl kılınır? Ayrıntılı bilgi için Tıklayın
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
İstihare namazı ve duası nasıl olmalıdır?

İstihare namazı ve duası nasıl olmalıdır?

Ticaret, evlilik, seyahat ve benzeri bir işe teşebbüs eden kimse, o işin kendisi için hayırlı olup olmayacağı hususunda tereddüde düşerse, şüphesini giderecek, tereddüdünü ortadan kaldıracak hal çareleri aramak ister Bu hususta yapılacak ilk iş, yapılması istenen meselenin meşrûluğunun ve helâlliğinin araştırılması, dinî ölçülere uyup uymadığının incelenmesidir Kişinin kendisi bir neticeye varamadığı takdirde en sıhhatli yol, o meseleyi münasip olan ehliyetli birisine danışmak, onun fikrini almak, gerekirse meseleyi enine boyuna bütün teferruatıyla konuşmak; kısaca istişare yapmaktır

İstişare yapılacak insanın da tecrübeli, bilgili ve sözüne itimat edilir olması gerekir
Bir meseleyi kendi aralarında istişare etmeyi, oturup konuşmayı mü’minlerin vasıflarından sayan Kur’ân-ı Kerim, “Onların işleri aralarında müşavere iledir”1 buyururken, istişare ederken ehil kimselerin seçilmesini, fikren ve inanç bakımından yabancı olanlarla istişare yapılmaması hususunda da ikazda bulunmaktadır:

“Ey iman edenler! Sizden olmayan kimseleri içli dışlı dost edinip sırlarınıza ortak etmeyin Onlar sizi zarara sokmakta kusur etmezler Size sıkıntı verecek şeylerden hoşlanırlar Size düşmanlıkları sözlerinden belli olmuştur; açığa vurmayıp da kalblerinden gizledikleri düşmanlık ise daha büyüktür Biz size dostunuzu ve düşmanınızı böylece gösterip âyetlerimizi açıkladık—eğer akıl ederseniz”2

Görüldüğü gibi basiret sahibi mü’min, kendi hususi meselesini, her önüne gelene açmamalı, rastgelenin fikrini almamalı Çünkü kendisine yardımcı olacak birisini ararken çok kere onunla konuşması neticesinde yanlış karara varmasından dolayı hatâya düşeceğini hesap etmelidir Çünkü insanın aldığı bazı kararlar hayatı boyunca kendisini bağlayabilir, tesiri altına alabilir Tahsil, iş ve evlilik gibi Tam ölçüp tartmadan bir iş kuran kimse, öyle ki birgün gelir, işinin ters gittiğini görür, iflâsa gittiğin anlar, neticede sermayesini de kaybedebilir Bu hal maddî hayatına, hem de mânevî hayatına çok büyük tesir icra eder Yine inceleyip araştırmadan bir evlilik hayatı kuran insan bu aceleciliğin ve tedbirsizliğin cezasını hayatı boyunca çekebilir, dünyasını zehir edebilir Bunun için istişareyi kendimize alışkanlık hâline getirmeli, en basit meselemizi dahi tecrübeli ve ehliyetli birisine sormadan yapmamalıyız

Bütün hayat safhalarıyla ümmetine mükemmel bir örnek olan Sevgili Peygamberimiz her meselesini yakınları ve Sahabileriyle istişare eder, onların da fikrini alır, öyle karar verir, işe başlardı Halbuki kendisi bir peygamber olması hasebiyle vahye mazhardı; herkesten zeki, akıllı, derin fikirli, sâlim düşünceli bir insandı Vahiyle sâbit olmayan hemen hemen bütün meselelerde Ashabiyle istişarede bulunurdu Ümmetini de istişaresiz iş yapmamaları için tenbih eder ve istişare edenin hiçbir zaman pişman olmayacağını ifade buyururdu:

“İstihare eden kimse zarar görmez, istişare eden pişmanlık duymaz, iktisada riayet eden maişetçe aile belâsını çok çekmez”3

Dikkat edileceği gibi hadis-i şerif mü’minin sosyal hayatını üç temel esasa riayet etmeye bağlamıştır: İstişare, istihare ve iktisat Bilhassa bunlardan istişare ve iktisadın ne kadar ehemmiyet taşıdığı şüphe edilmez bir gerçektir

Hadis-i şerifte tavsiye istihare de, istişare ettiği halde kalben rahat olmayan ve hissen tatmin olamayan kimselerin başvurabileceği bir sünnettir

İstihare, lûgat mânâsı itibariyle, Allah’tan hayır dilemektir Yani yapılacak bir işin iyi mi, kötü mü olduğunu yahut o işi hemen mi, yoksa bir müddet sonra mı yapmanın daha iyi netice vereceğini anlamak ve kalbin o meseleye yatışmasını Allah’tan dilemek ve istemektir

İstihare Peygamberimizin bir sünnetidir Ümmetine tavsiye ettiği bir duâ ve ibadet şeklidir Peygamberimiz (asm) istiharenin nasıl yapılacağını, hangi duânın okunacağını bizzat öğretmiştir İstiharenin ehemmiyeti hususunda Câbir bin Abdullah şöyle demektedir:

“Resulullah (asm) bize Kur’ân’dan bir sûre öğretir gibi büyük küçük işlerimizin hepsinde istihareyi öğretti ve şöyle buyurdu:
‘Sizden biriniz bir işe kalben azmettiği zaman, iki rekât namaz kılsın”4

İstihare namazı iki rekâttır İmam Gazalî bu namazın birinci rekâtında Fâtiha’dan sonra Kul yâ eyyühe’l-kâfirûne, ikinci rekâtında da Kul hüvellahu ehad sûrelerinin okunmasını tavsiye eder5

Namazı kıldıktan sonra Peygamberimizden (asm) rivayet edilen şu duâ okunur:
“Allah’ım, bu işimin hakkımda hayırlı olacağını yalnız Sen bildiğin için bana doğrusunu göstermeni niyaz ediyorum Senin sonsuz kudretine iltica ediyor, yardım bekliyorum Yüce lütfundan ihsan etmeni istiyorum Muhakkak Senin her şeye gücün yeter; ben ise hiçbir şeye güç yetiremem Sen her şeyi bilirsin, ben ise hiçbir şey bilmem; Sen bütün gaybları bilirsin, Allah’ım, bu iş benim dinim, yaşayışım, işimin âkibeti, dünyam ve âhiretim hakkında hayırlı ise bunu bana nasip eyle Sonra bunda benim için feyiz ve bereket vücuda getir Şayet bu iş benim dinim, yaşayışım, işimin âkibeti, dünyam ve âhiretim hakkında hayırlı değilse, bunu benden, beni bundan vaz geçir Bu hususta gönlümde bir meyil bırakma Benim için hayırlısı ne ise onu kolaylaştır Sonra da beni takdir buyurduğun bu hayırla hoşnut eyle”6

Dua okunurken, “bu iş” şeklinde geçen yerlerde yapılması istenen iş zikredilir Bu şekilde duanın Türkçesi okunabileceği gibi, Arapça aslını okumak daha faziletlidir Duânın aslı, verdiğimiz bu kaynaklarda olduğu gibi, ilmihal kitaplarında da mevcuttur
Kişi istihare ettikten sonra kalbi hangi tarafa meylederse onu yapmalı, istihareden önceki peşin hüküm ve kanaatini bırakmalı, kendi temayülüne dayanmalıdır İstihareye rağmen bir temayül ve gönül yatışması görülmediği takdirde, istihareyi tekrarlayabilir Bu sünnettir Bununla alâkalı olarak Enes bin Mâlik’in (ra) rivayet ettiği bir hadiste Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur:

“Ey Enes, bir işi yapmayı niyet ettiğin zaman o iş hakkında yeniden yedi defa istihare et Sonra kalbinden geçen temayüle bak Çünkü hayır kalbinde doğan mânâdadır”7
İş acele olup da istihareyi tekrarlamak mümkün değilse şöyle duâ edilir:
“Allah’ım, hakkımda hayırlı olan ne ise onu nasip et Beni kendi halime bırakma”
İbni Abidin, istihare eden kimsenin dileğinin uygun olup olmadığına işaret olarak şöyle bir kayda yer verir:

“Yatmadan önce dua okunur ve abdestli olarak kıbleye yönelerek yatılır Rüyada beyaz veya yeşil görülürse o işin hayır olduğuna, siyah ve kırmızı görülürse de şer olduğuna işaret eder Şerli olandan kaçınmak icap eder”8

Bütün bunlarla birlikte istihare, müşkül durumlarda mü’minler için ruhî ve mânevî bir kuvvettir Bir işte tereddütte kalan bir mü’min iki rekât namaz kılarak Cenab-ı Hakka yönelir Teşebbüs edeceği iş, seçeceği hayat arkadaşı, dini, dünyası ve âhireti için hayırlıysa gönlünde bu işe karşı bir ferahlık uyandırmasını, vücudunda bu işi yapabilmeye kudret ve kuvvet yaratmasını; şayet bu iş dini, dünyası ve âhireti için hayırlı değilse gönlündeki meyli yok etmesini Cenab-ı Haktan niyaz eder İçinde de bir hafiflik duyar İstihare ettiği şey hakkında kendisi için hayrın görüleceğine kalben emin olur Neticesinde râzı olur

1 Şûra Sûresi, 38
2 Âl-i İmrân Sûresi, 118
3 Tecrid Tercemesi, 4:135
4 Buharî, Küsuf: 75
5 İmam Gazalî İhyâu Ulûmiddîn (Daru İhyâi’l-Kütübü’l-Arabî) 1:207
6 İbni Mâce, İkametetü’s-Salât: 188; Buharî, Küsuf% 75
7 Tecrid Tercemesi, 4:143
8 İbni Âbidin, 1:461

Mehmed Paksu İbadet Hayatımız

istihare namazı ve duası hakkında geniş bilgi için tıklayın
 

E.s.m.a

Katılımcı Kardeşimiz
Üyemiz
Arkadaşlar istihare konusunda bir kaç cümle yazmak isterim.rivayetlere göre efendimizs.a.v. bir iş yapmadan önce sonuna kadar aklını klullanırdı.İşin içinden çıkamadığı noktada istişare yapardı .Yine tereddütleri var ise ALLAH c.c dan hyrlısını ister dua ederdi.Rüya burda ilave unsur olarak üstü kapalı gözükmekdedir..Yani rüya faslı sonradan girmiş müslümannın hayatına...
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Evet çok doğru istihare duası, istihare namazı hakkında sonradan yapılmaya başlanmış aslı olmayan uygulamalar var. Aynen önce insan kendi elinden geleni yapacak istişare, araştırma v.s en son Allah c.c ye bir dua niyetiyle istihare yapacak. Hayırlı mı, değil mi bir işaret, belki bir ışık...

İstihare hakkında en büyük yanlışlardan birisi de başkası adına istihare yapılması. Aslında böyle bir uygulama yok, hiç olmamış, nereden geldiği belli değil. Annemden istedim, ablamdan istedim, arkadaşıma rica ettim... Benim için istihareye yattılar, şunu gördüler, bunu gördüler v.s Bunun hiç bir dini dayanağı yok.

İstihare namazı ve istihare duası, tamamen kişinin kendisinin yapması gereken bir münacattır. İnsan kararsız kaldığı anlarda, tereddütte kalındığı zamanlarda. Allah c.c müracaat edip, yardım ister. Bir işaret görünür veya görünmez. Mutlaka rüya görülecek, işaret gelecek diye bir garanti de yok. Bütün kararları istihareye bağlamak gibi birşey de yok...
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
İstihare konusunda çok yanlış uygulamalar yapılıyor. İstihare niyeti olanlar lütfen okuyup araştırıp öyle yapsınlar. Hiç aslı olmayan, tamamen uydurma, nereden çıktığı bile belli olmayan şekillerde ve olmayacak niyetlerle istihare yapanlar, sonra bu rüya ne anlam taşır diye soranlar var!

Arkadaşlar lütfen alttaki linleri okuyalım, ondan sonra istihare yapalım!

İstihare niçin yapılır?

Başkası adına istihare yapılmaz!
 
Son düzenleme:

Zulal

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Siteye yeni üye oldum. Ozellikke de bu konuda araştırma yaparken karşılaştım siteyle. Uzun yıllardır tereddüt ettiğim her onemli kararimdan once istihare yaparim. Bugüne kadar da deneme yanilmayla da gördüm ki hiç yanilmadim.yani ruyamda gösterilen renk neyi ifade ediyorsa sonucu da o oldu. Bugüne kadar 1 kez istihare sonucunu uygulamadim. Hayirsiz çıkmıştı ama nedense ben o hayirsiz sonucu bir türlü goremedigimden ruyayla amel edilmez diyerek uygulamadim. Fakat belki de hayatimdaki en önemli pismanliklardan birini yaşadım. O gün söz verdim kendime bir daha istihareye başvurursam ve bu kadar net bir sonuç görürsem mutlaka gereğini uygulayacağım diye. Sonra kendi mantigimla da şunu çözdüm. Evet ruyayla amel edilmez de siradan bir günde gördüğün ruya içindir bu.
 

boxwood

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Bende bir istihare namazından sonra kararsız kalmıştım. Bir yerde okumuştum hayırsızsa bir şeyi görmeyi nasip eyle diye dua etmeyi. Biri kuru ağacın yeşerdiğini görmüş bende mahallemizde saf aklı melikeleri tam olmayan bir benle yaşıt arkadaş var. Çok nadir denk gelirim beni görünce de çok mutlu olur 5 dakika tutar beni. Cuma namazından sonra onu istiharemin sonucu hayırsız ise onu görmeyi sevindirmeyi nasip etmesini istedim Rabbimden. Olmadık yerde ikindi vaktine yakın markette çıktı karşıma. Çok zorlanırsanız belki doğru zamandaki bir dua size ışık tutabilir.
 

Mogren

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Teşekkürler bilgiler için. Sayenizde tam olarak idrak edebildim. Allah razı olsun sizden. İnşallah paylaşımlarınız devamlı olur ve insanları bilgilendirmeye devam edersiniz.
 
Üst Alt