16-Bursa ilindeki camiler

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Tekke-i Atik (Hacı Ali Zagili Magrabi) Camisi

Tekke-i Atik (Hacı Ali Zagili Magrabi) Camisi

Bursa Tekke-i Atik Camisi’nin batı duvarı üzerindeki bir kitabede Müezzin Molla Hasan ismi ve 1760-1761 tarihi yazılıdır. İkinci kitabede ise, Kaymakam Hasan Fehmi Bey ismi ile 1893-1894 tarihi yazılıdır. Caminin girişi üzerindeki yakın tarihlerde konulmuş kitabede de “Tekke-i Atik Camisi ve 1453” tarihi yazılıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde bununla ilgili üç vakıf kaydı bulunmaktadır. Buna göre; Hacı Ali Zagili Magribi, Eski Cami, Cami-i Atik ve Tekke-i Atik isimleri geçmektedir. Mudanyalıların Tekke-i Atik Camisi dedikleri bu yapının banisi ve yapım tarihi bu nedenle aydınlanamamıştır.

Cami, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Kuzeyinde ahşap tavanlı bir son cemaat yeri olup, bunun orta kısmı sundurma şeklinde ahşap çatılı olarak üçgen bir alınlıkla ileriye uzanmaktadır. Bu sundurma ve ahşap tavan dört ahşap sütunla desteklenmiştir. Son cemaat yerinden ahşap çerçeveli dikdörtgen ve üzerinde yuvarlak bir penceresi olan kapıdan ibadet mekanına girilmektedir. İbadet mekanı kareye yakın dikdörtgen planlı olup, üzeri düz bir tavanla örtülmüştür. Yarım yuvarlak mihrap nişi güney duvarının ortasında yer alır. Bunun iki yanında birer, doğu ve batı yönlerinde de ikişer pencere ile içerisi aydınlatılmıştır. Bu pencerelerin ikinci sırasındakiler dışa doğru daralmaktadır.

Yapının üstü kırma çatı ile örtülüdür. Doğu yönünde kare minare kaidesi bulunmaktadır.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
İbrahim Çelebi Camisi

İbrahim Çelebi Camisi

Bursa Mudanya Kaymakoba Köyü’ndeki İbrahim çelebi Camisi’nin kitabesi günümüze ulaşamamıştır. Ayrıca vakıf kayıtlarında yalnızca ismi geçtiğinden ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir.

Büyük olasılıkla İbrahim Çelebi’nin yaptırdığı bu cami kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Üzeri ahşap çatı ile örtülü caminin güney duvarında yarım yuvarlak mihrap nişi bulunmaktadır. Mihrap nişinin iki yanında duvarlar boyunca uzanan bir seki vardır. Güney batı köşesinde de minberi vardır. Cami kuzey ve güney duvarlarında üçer pencere ile aydınlatılmaktadır.

Caminin sıvalı olan duvarları içerisinde yer yer, tavan eteğinde, pencere çevresinde ve mihrap nişinde kalem işi bezemeler bulunmaktadır
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Ahmet Ağa Camisi

Ahmet Ağa Camisi

Bursa Mudanya Mirzaova Köyü’nde bulunan Ahmet Ağa Camisi’nin kitabesi bulunmamaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında bu caminin yalnızca ismi verilmiştir. Yanındaki çeşmede ise 1812-1813 tarihi okunmaktadır. Büyük olasılıkla bu cami çeşme ile birlikte XIX.yüzyılın başlarında yapılmıştır.

Cami, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olup, üzeri ahşap çatılıdır. Kuzeydoğu köşesinde de kare kaideli minaresi bulunmaktadır. Kuzey cephesindeki giriş kapısı çift kanatlı olup, üzerinde ve iki yanında birer küçük penceresi vardır. Girişin karşısındaki altı sıra mukarnaslı mihrap, yarım yuvarlak olup, batı köşesinde de minber bulunmaktadır. Cami batı, güney ve kuzey yönünde altlı üstlü kemerli ikişer pencere ile aydınlatılmaktadır.

Caminin duvarları moloz taş ve kerpiçten yapılmıştır. Ayrıca batı ve kuzey cephelerinde de beş yatay hatıl ile duvarlar kuvvetlendirilmiştir. Minare kare kaideli olup, oldukça alçak boylu ve yuvarlak gövdelidir.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Trigleia Manastırı Kilisesi (Panagia Pantobasilissa Kilisesi) (Mudanya)

Trigleia Manastırı Kilisesi (Panagia Pantobasilissa Kilisesi) (Mudanya)
Trigleia Manastırı Kilisesi (Panagia Pantobasilissa Kilisesi) (Mudanya)

Mudanya Zeytinbağı’nda bulunan bu kilise ile ilgili bilgileri XVII.yüzyıla ait bir el yazması vermektedir. Dr.J.Covel’in yazmış olduğu notlara göre bu kilise Panagia Pantobasilissa’ya ithaf edilmiştir. T.Evangelides XIX.yüzyılda bu yapıyı incelemiş, çan kulesinin 1855 depreminde yıkıldığını, 1883’te onarılan kubbenin orijinal görünümünü yitirdiğini belirtmiştir. Kilisenin son onarımında bu çan kulesi yenilenmiş, batısına da bir kadınlar bölümü eklenmiştir.

Kilise doğu-batı doğrultusunda kapalı Yunan haçı planındadır. Dört sütunlu, kare planlı merkezi mekanı pandantifli bir kubbe örtmektedir. Bunun dışında kalan bölümler ve haçın kolları, bema kubbemsi tonozlarla örtülüdür. Doğu haç kolunun uzantısında yer alan bemada içten yuvarlak dıştan üç cepheli apsid ile pastoforium hücreleri bulunmaktadır. Apsidin cephesi yarım yuvarlak nişler ve tuğla bezemelerle hareketli bir görünüm kazandırılmıştır. Buradaki nişler dikine yerleştirilmiş iki tuğla ve kare taşlarla geometrik motifler ile stilize bitki motifleriyle bezenmiştir.

Kilisenin duvarları dıştan bir sıra tuğla, iki sıra kaba yontma taş ile örülmüştür. Bazı yerlerde de dikine tuğlalarla çerçevelenmiş bir yapı tekniği uygulanmıştır. Kilisenin sütun ve başlıklarından bazıları İon üslubunda ve akantus yapraklı devşirme parçalardır. Duvarlardaki Hz.Meryem’in yaşamı ile ilgili sahneler ve Baş Melek Mikhael’in freskosu bulunmaktadır.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Hamza Bey Camisi (Mustafakemalpaşa)

Hamza Bey Camisi (Mustafakemalpaşa)
Hamza Bey Camisi

Bursa Hamza Bey camisi’nin yapım tarihini belirten bir kitabe günümüze ulaşamamıştır. Bununla beraber caminin güneyindeki türbenin kuzey cephesinde ve giriş kapısı yanında iki kitabe bulunmaktadır. Bu kitabelerde de Murat bey’in oğlu Hamza Bey’in 1462-1463 yılında bazı vakıflarda bulunduğu yazılıdır. Ekrem Hakkı Ayverdi, Hamza Bey’in Lala Şahin paşa’nın torununun çocuğu veya torununun torunu olduğunu belirtmiştir. Buna dayanılarak yapının Fatih döneminde (1451-1481) yapıldığı sanılmaktadır.

Bu cami 1950 yılında tamamen yenilenmiş ve özelliğini kaybetmiştir. Yeni yapılan caminin planı ile eski caminin planı arasında hiçbir bağlantı bulunmamaktadır.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Şeyh Müftü Camisi

Şeyh Müftü Camisi
Şeyh Müftü Camisi

Bursa Şeyh Müftü Camisi’nin giriş kapısı üzerinde yer alan üç satırlık mermer kitabesinde bu caminin Naip Şefik Bey’in yardımı ile 1894-1895 yılında yapıldığı yazılıdır.

Cami kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olup, sonraki dönemde kuzey yönüne bir son cemaat yeri eklenmiştir. Batı cephesinin kuzey köşesine de minare yerleştirilmiştir. İbadet mekanının ortasında dört sütunun taşıdığı bir kubbe, bunun dışında kalanlar da ahşap çatı ile örtülüdür. Güney duvarı ekseninde bulunan mihrap beş cepheli olup, iki yanına simetrik üçer pencere açılmıştır. Güney, doğu ve batıdaki pencereler sivri kemerli, dışa doğru daralmaktadır. Ayrıca kuzey duvarındaki giriş kapısı yanında da iki pencere görülmektedir.

Batı cephesinin güneyinde yer alan minare kare kaideli, kesme taştan, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Cami moloz taş ve tuğladan yapılmış, köşelerde kesme taş kullanılmıştır. Caminin içerisinde bezeme olarak kıvrık dal, rûmi ve hatayilerden meydana gelen kalem işleri bulunmaktadır. Ayrıca ahşap tavanda da geometrik süslemeler görülmektedir. Caminin yanında Şeyh Müftü’nün türbesi bulunmaktadır.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Ayas Köyü Camisi

Ayas Köyü Camisi

Bursa Mustafakemalpaşa Ayas Köyü’nde bulunan bu caminin girişi üzerinde bulunan üç satırlık mermer kitabede minarenin 1899-1900 yıllarında yapıldığı, banisinin de Muhammed isimli bir kişi olduğu belirtilmiştir.

Kitabe:

Ne dikleş sürete girmiş binâsı bu minârenin
Sanurmısın olur bihûde mesâ’isi bâninin
Muhammed eyledi refik çünki hasbeten lillâhdır sa’yi
“Ve’l-bâkıyâtu’s-sâlihât”dır müjdesi anın
Atâyi hakkıile târihin didin “âbd-i muhtâr”
Aranur ise bilinsün vakt-i inşaallahâsı bunun 1317.


Caminin minaresi orijinal olup, onun dışında kalan bölümleri tamamen yeni ve hiçbir özellik taşımamaktadır. Kare kaideli yuvarlak gövdeli tek şerefeli minare taştan yapılmıştır.

Caminin yanında Hamza Bin Aysa Bey’in türbesi bulunmaktadır.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Tatkavaklı Köyü Camisi

Tatkavaklı Köyü Camisi

Bursa Mustafakemalpaşa’nın Tatkavaklı Köyü’nde bulunan bu caminin kapısı üzerindeki mermer kitabeden 1905-1906 yıllarında yapıldığı belirtilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeki kayıtlarda da 1887-1888 tarihi yazılıdır.

Cami 1965 yılında tamamen yenilenmiş ve orijinal özelliğinden uzaklaşmıştır. Yalnızca son cemaat yerinin batı duvarındaki kübik kaideli silindirik gövdeli ve tek şerefeli minaresi orijinaldir. Şerefe korkuluğundaki bezemeler dışında başka bir özelliği bulunmamaktadır. Bu bezemelerde kesme taş üzerine kabartma tekniği ile geometrik bezemeler ve ibrik motifleri yapılmıştır.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Hacı Hasan Camisi

Hacı Hasan Camisi

Bursa Mustafakemalpaşa, Kestelek Köyü’ndeki bu cami yeniden yapılmıştır. Yalnızca avlusunda 33x66 cm. boyunda üç satırlık mermer kitabesi eski camiye aittir. Bu kitabede caminin 1886 yılında yapıldığı belirtilmiştir.

Kitabe:

Bed’olundu işbu câmi-i şerîf i’mârına
Üç senede çün nasib oldu bunun itmâmına
Ger hulûs ile muvaffak olduk ise bu işe
Olmadık ise ne yüzle varuruz dizarına (didarına)
Li hamsetun utfiu bihâ harra’l-vebâ’l-hâtuıma
El-Mustafâ ve’l-Murtazâ ve’bnâhumâ ve’l-Fâtıme
Sene 1304 (1886) Muharrem.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Yenice Köyü Camisi

Yenice Köyü Camisi
Yenice Köyü Camisi

Bursa Mustafakemalpaşa Devecikonağı bucağındaki yenice Köyü Camisi’nin 51x62 cm. ölçüsündeki mermer kitabesinden Hızır Paşa tarafından 1901 yılında yaptırıldığı yazılıdır.

Cami kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olup, buna sonradan bir de son cemaat yeri eklenmiştir. Ahşap çatı ile örtülü olan caminin güney duvarının ortasında yarım yuvarlak mihrabı, kuzey kapısında da giriş kapısı bulunmaktadır. Caminin güney duvarından altlı ve üstlü ikişer, doğu ve batı duvarında ikişer alt, üçer üst, kuzey duvarında da iki alt pencere ile aydınlatılmıştır. Bu pencerelerden alttakiler yuvarlak kemerli üsttekiler de dikdörtgendir.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Kilise Camisi (H.Paraskeva Kilisesi)

Kilise Camisi (H.Paraskeva Kilisesi)

Bursa Mustafakemalpaşa Söğütalan, Akçapınar Köyü’nde bulunan bu caminin orijinal yapısı kilisedir. Giriş kapısı üzerindeki kitabede de camiye çevrildiği 1928 tarihi yazılıdır.

Yapı bazilika planlı olup, doğu batı doğrultusundadır. İbadet mekanı (naos) ahşap sütunlarla üç nefe ayrılmıştır. Doğu duvarında bugün mihrap olarak kullanılan yarım yuvarlak apsit ve iki yanında da birer dikdörtgen niş bulunmaktadır. Yapının güney duvarında üç basık kemerli büyük bir pencere, batıda da kare pencere, kuzey duvarında da üç basık kemerli pencereler yer almaktadır. Yapı oldukça harap durumdadır.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Erenler Köyü Camisi

Erenler Köyü Camisi

Bu caminin kitabesi günümüze gelemediğinden, vakıf kayıtlarında bununla ilgili bir belgeye rastlanmadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.Camii Bursa (Orhaneli) ilimizde bulunmaktadır.

Cami, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olup, üzeri ahşap çatı ile örtülmüştür. Kuzeydeki son cemaat yeri de doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlı ve ahşap tavanlıdır. İbadet mekanının güney duvarında yarım yuvarlak mihrap nişi, üzerinde de yuvarlak kemerli iki penceresi bulunmaktadır. Caminin doğu duvarında dört, üzerinde yuvarlak kemerli iki küçük penceresi; kuzey duvarında ibadet mekanına açılan kapının doğusunda kareye yakın dikdörtgen bir pencere bulunmaktadır. Batı duvarında da zeminden yaklaşık 1.80 m. yüksekliğinde yuvarlak kemerli üç penceresi bulunmaktadır. İbadet mekanının duvarları ve mihrap dışında bitkisel motifli kalem işleri vardır.

Mimari yönden bir özelliği bulunmamaktadır.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Hacı Mehmet Camisi(Orhaneli)

Hacı Mehmet Camisi(Orhaneli)

Bursa Orhaneli, Çakmak Köyü’ndeki Hacı Mehmet Camisi’nin de kitabesi bulunmamakta ve vakıf kayıtlarında onunla ilgili bir belge olmadığından ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Büyük olasılıkla banisi Hacı Mehmet isimli bir kişidir.

Cami, kuzey-güney doğrultusunda, dikdörtgen planlı ahşap çatılıdır. Güneyde yarım yuvarlak mihrabı bulunmaktadır. Yapının kuzeyinde doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlı, üzeri tavanla örtülü bir son cemaat yeri vardır.

Mihrap nişinin doğusunda bir altlık ve üstlük, batısında da yalnızca bir üstlük pencere bulunmaktadır. Doğu duvarında ise iki altlık ve üstlük pencere vardır.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Murat Çelebi (Cuma) Camisi

Murat Çelebi (Cuma) Camisi

Bursa Orhaneli ilçesinin Nalbant Köyü’nde bulunan Murat Çelebi Camisi’nin kitabesi bulunmadığından ve vakıf kayıtlarında da bununla ilgili bir bilgiye rastlanmadığından kimin tarafından ve ne zaman yaptırıldığı bilinmemektedir.

Cami, kuzey-güney doğrultusunda, dikdörtgen planlı ahşap çatılıdır. Son cemaat yeri iki katlıdır. İki sütun ve bir ahşap desteğe oturmaktadır. İbadet mekanı düz tavanlı olup, tavanı taşıyan iki destek bulunmaktadır. Güney duvarı ekseninde yarım yuvarlak bir mihrap nişi, batısında da bir minber bulunmaktadır. Cami doğu ve batı duvarlarında birbirlerine eşit ikişer pencere, kuzeydeki giriş kapısı yanında birer pencere ile aydınlatılmaktadır.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Orhan Gazi Camisi

Orhan Gazi Camisi

Orhan Gazi Camisi

Bursa Orhan Gazi Camisi’nin yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber Orhan Gazi dönemi (1324-1362) eserleri arasındadır.

Cami kareye yakın dikdörtgen planlı ve ahşap çatılıdır. Caminin önünde iki yanlı merdivenle çıkılan bir son cemaat yeri bulunmaktadır. İki katlı son cemaat yeri dört sütunlu olup, üzeri ahşap çatı ile örtülüdür. Girişin sağ ve solunda iki mihrapçık ve iki de pencere bulunmaktadır. Ayrıca sağ köşesine minaresi yerleştirilmiştir. Kare planlı olan ibadet mekanının güney duvarında yarım yuvarlak mihrap nişi bulunmaktadır. Mihrap dokuz sıra testere dişi ile bezelidir. Mihrabın iki yanında iki, doğu ve batı duvarlarında da üçer pencere ile içerisi aydınlatılmıştır. Dikdörtgen çerçeveli bu pencereler iki katlı olup, bunlardan bazıları dıştan örülerek nişe dönüştürülmüştür. Mihrabın kuzey köşesine de minberi yerleştirilmiştir. Girişin sağ ve solunda ikişer ahşap sütunun taşıdığı kadınlar mahfeli bulunmaktadır.

Caminin yapımında moloz taş kullanılmış, köşelerde kesme taş kullanılmıştır. Yer yer ahşap hatıllar görülmektedir. Saçak altına rastlayan yerlerde tuğladan testere dişleri ile hareketli bir görünüm verilmiştir. Cami içerisinde yer yer kalem işi kalıntıları görülmektedir. Bunlar kıvrık dal ve yapraklardır.

Minare dikdörtgen prizma kaideli olup, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Şerefe altı dört sıra testere dişi ile bezenmiştir.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Merkez Camisi

Merkez Camisi

Bursa Büyükorhan Kayapa Köyü’ndeki bu caminin kuzey cephesinde üst üste iki kitabe bulunmaktadır. Bunlardan birinci kitabede 1759-1760 tarihi ile Hacı Mehmet Ağa’nın ismi yazılıdır. İkinci kitabede 1806-1807 tarihi ve Hacı Mustafa Ağa’nın ismi yazılıdır. Ayrıca caminin orijinal minaresinin kaidesinin üç cephesinde de birer mermer kitabe bulunmaktadır. Bu kitabelerin birincisinde 1757-1758, ikincisinde 1759-1760 tarihleri olup, minarenin Hacı İbrahim tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Üçüncü kitabede ise hayır sahibi Hacı Hüseyin’in ismi geçmektedir. Caminin kuzeybatısındaki çeşmede ise, çeşmenin İstanbullu Hacı Osman Efendi tarafından 1654-1655 tarihlerinde yaptırıldığı yazılıdır.

Caminin giriş kapısı üzerindeki ilk kitabede ismi geçen Hacı Mehmet Ağa’nın bu camiyi yaptırdığı sanılmaktadır. Büyük olasılıkla da kitabedeki 1759-1760 tarihinin caminin yapım tarihi olduğu sanılmaktadır. Belirli zamanlarda onarım geçirdiğinden orijinal durumundan uzaklaşmış basit bir köy camisidir.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Tahtalı Köyü Camisi

Tahtalı Köyü Camisi

Bursa Nilüfer ilçesi Tahtalı Köyü’ndeki bu caminin eski minare kaidesinden kalma beş satırlık mermer kitabesinde minarenin 1855-1856 yılında Halil Ağa tarafından yaptırıldığı belirtilmiştir. Bunun dışında caminin yapımı ve banisi hakkında da bir bilgi bulunmamaktadır.

Minare kitabesi;

Şâd ola Hazret-i ol rûh-ı Bilal-i Habeşi
Hams evkâtda şehâdetle okundukça ez3an
Buyturub hakk-ı müezzinde hadis-i fahr-i rusül
Didi etvâl görünür nâsa o yevmu’l-miân
Rûh-ı pâkine salât ile selâm it şeb (ü) rûz
Mahzar-ı ‘afv (Ü) şefâat olasın ande hemân
O kerem kânı Halil Ağa olubdur bâni
Sayini hayra muvaffak ide dâim Mennân
……. Söyle dua tarz-ı mücevher târih
Tanrıyâ sakla hatâdan bu menârı elân 1272 (1855-56).
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Hacı Recep Camisi

Hacı Recep Camisi

Bursa Nilüfer Akçalar Köyü’ndeki bu caminin kitabesi günümüze gelememiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında da bu köyde yalnızca El-Hac Recep Camii Şerifi ismi geçmektedir. Minare kaidesinin kuzey cephesinde de 1767-1768 tarihi bulunmaktadır.

Cami kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı, ahşap çatılıdır. Kuzeydeki son cemaat yeri batı-doğu doğrultusunda olup, dikdörtgen planlı ve ahşap çatılıdır. Bu bölüm kuzeyde dört, batıda da bir ahşap sütunla desteklenmiştir. Kuzeydoğu köşesine de kare kaideli silindirik gövdeli ve tek şerefeli bir minare eklenmiştir. Cami altta üç büyük yuvarlak kemerli, üstte de üç yuvarlak kemerli pencerelerle aydınlatılmıştır. Duvarları ve mihrabı kalem işleri ile bezenmiştir. Güney duvarında da mihrap nişi yuvarlak olarak dışarıya çıkıntılıdır.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Gölyazı Köyü Camisi

Gölyazı Köyü Camisi

Bursa Nilüfer ilçesinin Gölyazı Köyü’ndeki bu caminin kitabesi bulunmamaktadır. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Gölyazı’daki bir camiye ait vakıf kaydı bulunmaktadır.

Cami bilinmeyen bir tarihte doğuya doğru genişletilmiş ve buraya sonradan iki katlı bir son cemaat yeri eklenmiştir. Doğu-batı yönündeki dikdörtgen planlı ibadet mekanı, doğu duvarında iki, batı ve güney duvarında da üçer pencere ile aydınlatılmıştır. Güney duvarına beş cepheli mihrap yerleştirilmiştir. Bu bölümün doğusunda beş cepheli minare bulunmaktadır. İbadet mekanının üzeri düz bir tavanla örtülmüştür.Cami mimari yönden bir özellik taşımamaktadır.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Hacı Mustafa Ağa Camisi

Hacı Mustafa Ağa Camisi

Bursa Nilüfer ilçesi, Hasanağa Köyü’ndeki bu camiyi, kitabesinden öğrenildiğine göre Hacı Mustafa Ağa 1852-1853 yılında yaptırmıştır.

Üç satırlık kitabesi;

Sahibü’l hayrat ve’l hasenat
Mütevelli oğlu el-hac Mustafa Ağa 1269 (1852-53)


Cami mimari yönden bir özellik taşımamaktadır.
 
Üst Alt