Amenerrasulü'nün faziletleri

beydeba

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Amenerrasulü'nün faziletleri çoktur. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
  • (Gece Bekara suresinin son iki ayetini [Âmenerresülü'yü ] okuyana, bu iki âyet, her şey için kâfidir.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İ.Mâce]
  • (Gece Âmenerresulü'yü okuyana, her şey için yeterlidir. Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibâdetle geçirmiş sevabı verilir.) [Şir'a]
  • (Bana Arşın altındaki hazineden benden önce hiç bir peygambere verilmeyen Bekara sûresinin son âyetleri [Âmenerresülü] verildi.) [İ. Ahmed]
  • (Bir rahmet, Kur'an ve duâ olan Bekara sûresinin son iki ayetini öğrenin, çoluk çocuğunuza da öğretin.) [Hâkim]
  • (Vefat eden Müslümanı fazla bekletmeyin, kabrine götürmekte acele edin. Kabrinde onun başucunda Fatiha, ayak ucunda ise Bekara suresinin sonunu okuyun.) [Taberani]


İslam büyükleri de buyuruyor ki:
  1. Akıllı insan, Âmenerresülü'yü okumadan yatmaz. (Ömer bin Hattab)
  2. Bekara suresinin sonundan üç âyeti okumadan yatana akıllı denmez. (Ali bin Ebu Talib)
  3. Âmenerresülü'yü okumak geceyi ihyâ ve kötülüklerden korunmaya kâfidir. (İmâm-ı Nevevî)
  4. Cenazeyi defnettikten sonra, etrafında oturup veya çömelip, sessizce Bekara sûresinin başını ve sonunu okumak ölü için duâ ve istiğfâr etmek müstehabdır . (İbni Âbidîn)
  5. Âmenerresülü'yü okumak, gece ibadet, vird ve zikir yerine geçer. Sevab ve fazilet olarak yeter. O gece, gelebilecek âfetlerden, şeytanın, insanların ve cinlerin şerrinden korur. (Bedreddin Aynî)
Ebu Umame (r.a.)’den rivayet edildi ki, Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Dört şey Arşu’r-Rahman’ın altındaki hazineden (Cennet hazinelerinden) indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayete’l-Kürsi, Sure-i Bakara’nın sonu (Amenerresulü) ve Kevser Suresidir.” (El-Mütteki, Kenzu’l Ummal, 1/558)

Amenarrasulü Okunuşu:
Amenerrasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadim mir rusülih, ve kalu semi’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masiyr.
(Bakara-285)
La yükellifûllahü nefsen illa vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena la tüahizna in nesina ev ahta’na, rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kâblinâ, rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih, va’fü anna, vağfir lena, verhamna, ente mevlane fensurna alel kavmil kafirin.
(Bakara-286)

Resûlullah efendimize Mi'racda verilen üç özel şey:

-Beş vakit namaz.
-Âmenerresülü,
-Şirk üzere ölmeyenlerin günahlarına şefaat etme yetkisi. (Abdullah ibni Mes'ûd)
 
Üst Alt